امروز۴ آبان است که ۴۰ روز از قتل عمد مهسا امینی گذشت که بطور وحشیانه به دست دژخیمان طبقه حاکمه ایران کشته شد. جرقه ای بود که جامعه با نشان دادن جسورانه ترین شکل و جان در کف در مقابل این جانیان ایستاده و خیزش عظیمی را در سراسر ایران به راه انداخته اند. نه تنها خون ریخته ژینا و نیز بیش از ۳۳ جوان دیگر که در این خیزش تا کنون جان عزیز خود را از دست داده اند را بی جواب نمی ماند. هزاران نفر از جوانان، دانشجویان، دانش آموزان دستگیر شده و در شرایط سختی بسر میبرند.

در زمانی که خیزش هنوز همه گیر، سراسری و غیر قابل بازگشت نشده، هر عملیاتی از این شکل، توسط هر نهادی – چه وابسته به بیگانه و یا برانداز، بدون شک، در راستای سرکوب خیزش مردمی، و اهداف سرکوبگرانه نظام اسلامی است، و حتما باید توسط نیروهای سرنگونی طلب، بدون هیچ اما و اگری، محکوم شود تا خط انقلاب و انقلابی از ترور کور برای خلق ستمدیده روشن و شفاف بیان شده باشد. بنا به گزارش تسنیم «عصر امروز فرد مسلح با تیراندازی به سمت حرم مطهر شاهچراغ (ع)، تعدادی از زائران را شهید و مجروح کرد.»

ننگ جهالت و تفرقه افکنی ناسیونالیسم ایرانی و کرد: وقتی که جنایتکاران اسلامی ژینای عزیز، مهسا امینی را به قتل رساندند، بسرعت و از همان لحظه‌ اول و در آن دیر وقت شب جمعه ۴۰ روز قبل در مقابل بیمارستان کسرای تهران خشم مردم معترض و زنان و نسل جوان جسور در تهران فوران کرد. فردای آن روز در آرامستان آیچی سقز در متینگی بزرگ هزاران نفر ژینای عزیز را بدرقه کردند. به این ترتیب پایه های همبستگی مبارزاتی مردم مبارز در سراسر ایران تحکیم شد و اکنون چهل شبانه روز است، ابعاد متنوعی از اعتراض و اعتصاب و ابتکارات مبارزاتی خروش انقلابی مردم در سراسر کشور، سران جمهوری اسلامی و تمامی پیکره این رژیم سفاک را به لرزه در آورده است.

اعتراض‌ و انقلاب مردم ایران که پس از قتل مهسا‌(ژینا) امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی تهران آغاز شد، با پیوستن دانش‌آموزان ابعاد تازه و گسترده‌تری پیدا کرد. در روزهای اخیر، شمار زیادی از دانش‌آموزان دختر در داخل مدارس یا خارج از آن، با درآوردن مقنعه‌هایشان، شعارهایی علیه حکومت سر دادند. این اتفاق خشم حکومت و نهادهای امنیتی را در پی داشت و به حمله آنان به مدارس انجامید. به این ترتیب، حکومت اسلامی ایران، دشمن درجه یک آزادی بیان و اندیشه و کودک‌کش در جهان است!

( از ماتریالیسم ِ تاریخی بیاموزیم) درطول ِ تاریخ تا به امروز تمام ِ انقلاب ها و خیزش های اجتماعی ِ موفق یاحتا ناموفق ِ معطوف به تغییر ِ شرایط ِزیستی- اجتماعی ِانسان ها درراستای تکامل ِ قانون مند و ضرورت مندی بوده که غایت و نهایت ِ آن انقلاب ِ پرولتاریایی و سوسیالیسم و کمونیسم خواهد بود. این انسان ِاجتماعی،یعنی انسان ِکارورز ِ اندیشه ورز ِ هدف مند، امروز در مرحله و دورانی از تکامل ِ تاریخی اش به سر می برد که ازهرزمان و دورانی به غایت ونهایت ِتکامل ِ قانون مند ِ خویش نزدیک تر است، یعنی در مرحله و دوران ِ نظام ِ سرمایه داری. نظامی که عمدتن و اختصاصن- به لحاظ ِ تولید و مناسبات ِ تولیدی- شامل ِ دو نیروی مولد ِ انسانی و دو طبقه ی اجتماعی ِ بورژوازی و پرولتاریاست.

آقای رضا پهلوی در کنفرانس مطبوعاتی اش به موضوعاتی پرداخت که به بحثها و اظهار نظرات گوناگونی در مدیای اجتماعی و رسانه ها دامن زده است. من هم لازم دیدم به چند نکته در مورد نظرات و مواضع ایشان اشاره کنم.

خیابان در جامعهٔ طبقاتی سرنوشت‌ساز است. تعیین و تکلیف ماندنِ [حکومت‌مداران و دولت‌مداران] و رفتن و کندنِ کارگران، زحمت‌کشان، زنان، دختران، جوانان، دانشجویان و دیگر ستمدیدگان [از مناسبات سرمایه‌داری] است؛ پس عدمِ حضور و استفاده از فرصت‌های اعتراضی، یا فقدان برنامهٔ هدفمند، ندانستن‌ها، کم‌کاری‌ها و لغزش‌ها، برابر با افزودن به زیان‌ها است. درهرصورت گفته‌ها و نکته‌ها پیرامون وقایع چند هفتهٔ اخیر در ایران بسیار است. علاوه بر تحرکات، تصاویر منتشرشده به‌اندازهٔ کافی گویا و نشان‌دهندهٔ برافروختگی و بغض میلیون‌ها زن و دختر، جوان، دانشجو، دانش‌آموز و دیگر توده‌های محروم در برابر حاکمان مستبد است.

تاریخ هشتاد سال گذشته که حکومت پادشاهی و جمهوری اسلامی در ایران قدرت را در دست داشته اند، مانند تاریخ همه جوامع دیگر، سراسر مبارزه و کشمکش طبقاتی بوده است. تاریخ ما هم مملو از تحمیل منافع طبقه دارا و ثروتمند جامعه اعم از مالک تا سرمایه دار را شامل شده است. جامعه ما در طول این تاریخ و این حاکمیت ها هر نوع جنبش اعتراضی و هر فعال و رهبر اعتراض مردم به این شرایط های بردگی را با شدیدترین شیوه سرکوب پاسخگو بوده اند.

اگر چه برلین تهران نیست و نمی‌توان اتفاقی را که در برلین اتفاق افتاده است، الگوی فرودستان ایران در داخل ایران دانست، اما اگر قرار باشد آنچه در برلین اتفاق افتاده است، را الگوی انقلاب آتی تلقی کرد، آنگاه می‌توان از همین الان از تکرار فاجعه‌ی ۵۷ حرف زد. «چپ» گویا دچار زوال عقل شده است: آیا چپ سنتی با مطرح مقولات تضاد اصلی و ... تمامی خواست‌های فرودستان در انقلاب ۵۷ را قربانی «حل» تضاد اصلی نکرد و بدل به زائده‌ی ضد انقلاب در آن دوره نشد؟ به کجا رسیدیم؟ قرار است این بار چه اتفاقی بیافتد؟ قرار است باز دوباره همچون در سال ۵۷ انقلاب (فرودستان) و ضد انقلاب (این بار گربه‌های عابد شده) در کنار یکدیگر و دست در دست یکدیگر پا به میدان بگذارند و ارتجاع اسلامی را ساقط کنند؟

در بیانیه "کلکتیو زن، زندگی، آزادی" که در تظاهرات بزرگ برلین خوانده شد بر سرکوب‌های خونین از دهه پنجاه تا کنون به طور فشرده و موجزی تاکئید شده است. بر ستم و آپارتاید جنسی و جنسیتی و جامعه LGBTQ+ و ستم و سرکوب ملی و اتنیک‌ها به درستی اشاره شده و نماینده‌ای از آنها نیز در برنامه پایانی حضور داشتند. تا اینجا کار کلکتیو مثبت است.(1)در بیانیه اما از ستم طبقاتی بر کارگران،اعم از کارگر صنعتی، خدماتی و معلمان، انبوه تلنبار شده بیکاران و طرد شدگان اجتماعی که زیر سلطه حکومت مذهبی و سرمایه داری جمهوری اسلامی زندگی‌‌شان تباه می‌شود و مبارزه آنان برعلیه نظام حاکم اثری نبود.

رضا پهلوی باردیگر کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد. تلویزیونها و رسانه های نان به نرخ روز خور فارسی زبان بساط فضا سازی را برای"شاهزاده" گرم کردند. ایشان بار دیگر آرزوهای بارها گفته شده خود را تکرارکرد. آنچه این بار پررنگتر از گذشته برآن تاکید کرد، وعده "ایجاد دولت موقت" با کسان و جریانات "موافق" این طرح واهی است. برای داغ نگه داشتن سناریوی معماری شده در نمایشی مضحک، تلویزیون ایران انترناشنال به فوریت"آیت الله زاده" حسن شریعتمداری "دبیر کل شورای مدیریت گذار جمهوریخواه " را به منظور نشان دادن "همسویی مشروطه خواه و جمهوریخواه" جلو دوربین گذاشت.

بدنبال عروج اعتراضات سراسری در ایران و تبدیل شدن به یک خیزش انقلابی؛ بدنبال اینکه مردم بپاخاسته در صدها شهر میادین و خیابانهای اصلی شهر را تصرف کردند؛ بدنبال اینکه این خیزش نشان داد بر بخش زیادی از کاستیها موجود در خیزشهای گذشته فائق آمده، و دارای ادامه کاریست؛ بدنبال اینکه این خیزش نشان داد از یک انسجام بهتری نسبت به گذشته در تعرض به دشمن برخوردارست، و خصوصا با ایجاد کمیته محلات شهرها نقش تعیین کننده رهبری و سازمانیابی در امر مبارزات در اولویت پیشرویش می باشد، ولو هنوز تماما فراگیر نیست؛

اخیرا و در بحبوبه اعتراضات خیابانی دو بیانیه با نام جنبش انقلابی مردم ایران در بین تظاهرکنندگان تهرانی توزیع که در برخی سایت های خارجی نیز منعکس کردید . بررسی سابقه این محفل یا بقول خودشان گروه با تعداد محدود نشان می دهد که از این گروه قبلا نیز اعلامیه های منتشر که در سایت های گروه های انقلابی ایران و حتی افغانستان نیز بازنشر شده است .پرسش و پاسخ های زیرروز پنجشنبه 29 شهریورماه 1401 به صورت محفلی و مجازی در همین رابطه با یکی از دست اندرکاران گروه انجام که برای اگاهی مردم مبارز کوچه و خیابان منتشر می شود