ناصر بابامیری: سناریوی مسموم کردن دختران دانش آموز اوج درماندگی رژیم است!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

از اوایل آذرماه 1401 مواردی از "مسمومیت سریالی" به گازهای سمی در بخشی از مدارس دخترانه قم شایع گشت. نتایج تحقیقات پزشکان متخصص هفته ها به درازا کشید تا حقایق را نصف و نیمه بیان کنند. بدلیل اینکه رژیم به آسانی در نظام پزشکی ایران هم سرک میکشد، متخصصین مستقل تنها اعلام نموده اند این رویداد را پدیده ای نادر و تماما مشکوک تشخیص داده اند! رژیم که خود طراح این سناریوی کثیف بوده است، تلاش کرد جهت به انحراف کشاندن افکار عمومی و رد گم کردن، این جنایت را با عاملهای جانبی توضیح دهد و توجیه کند.

اما وقتیکه ابعاد این هجوم زنجیره ای به مدارس دخترانه، نظیر قتلهای زنجیره ای ابعاد وسیعتر بخود گرفت و در چندین استان صدها دانش آموز با این گازهای سمی مسموم گشتند، و با اعتراضات وسیع خانواده و آزادیخوان مواجه گشت، اینبار اذعان داشت، «گروهی تندرو با "گرایش هزاره ای" که علیه ادامه تحصیل دختران در مقاطع راهنمایی و متوسطه هستند دست به چنین جنایتی زده اند!».
اما کسی هست نداند این رژیم خود طی چند دهه از حاکمیت ننگینش از هیچ جنایتی جهت نابودی مخالفین سیاسی سهل است حتی عادی ترین افراد جامعه به ذره ابا نداشته و دست به شنیع ترین اعمال ضد انسانی علیه زیر سن ها هم زده و میزند، با این عوامفریبها نمی تواند روی چنین جنایتی که مرتکب شده، پوشش بگذارد!! خانواده این دانش آموزان و جامعه نیز اینرا هم میدانند، همان سران جلاد رژیم که در محلات و کوچه و خیابان و دانشگاه به آتش به اختیارانش دستور شلیک مستقیم به مردم را دادند، عامل و مسبب این جنایت توسط "مسمومیت سریالی" است. هجومهای زنجیره ای به مدارس دخترانه مجازاتی است در برابر عمل انقلابی آنها جهت مشارکت وسیع در امر خیزش انقلابی! رژیم زهی خیال باطل فکر میکند به این شیوه می تواند، نه تنها از آنها بلکه خانواده ها و معلمانشان که بخش وسیعی از مردم بپاخاسته خیزش شهریور بوده اند، زهر چشم بگیرد! دخترانی که طی ماههای گذشته به سهم خود زمین را زیر پای مزدوران رژیم در مدارس و خیابانها داغ کرده بودند همه مخاطرات این حضور را آگاهانه حتی به قیمت جان خریدند! دانش آموزان همان موقع که مدارس و خیابانها را فتح نمودند بخوبی میدانستند، با چه رژیم متوحشی مواجهه هستند، پس رژیم از این تهدیدات هم بجز تعمیق هر چه بیشتر مبارزات توده ای و رسوایی بیش از پیش خود نزد جامعه و بطریق اولی افکار عمومی در سطح جهانی، چیزی درو نخواهد کرد.نابود باد رژیم سرمایه داری ایران!
زنده باد آزادی برابری حکومت کارگری!
ناصر بابامیری
02.03.2023