سالها پیش در مقطع پایان جنگ سرد، آنگاه که فروپاشی بلوک شرق متحقق و شکست اتحاد شوروی قطعی شده بود ، آنگاه که در پیروزی ایالات متحده به مثابه یگانه ابرقدرت آتی هیچ شک و تردیدی وجود نداشت ، "فرانسیس فوکویاما" با اعلام پیروزی قطعی نظام سرمایه داری لیبرال بر سوسیالیسم موجود، نظریه "پایان تاریخ" را طرح کرده بود. این تئوری که ابتدا در تابستان سال 1989 در قالب مقاله ای درنشریه "نشنال اینترست" (منافع ملی) به چاپ رسیده بود، با تکمیل پروسه فروپاشی اتحاد شوروی بصورت کتابی با همان مضمون و با نام "پایان تاریخ و آخرین انسان" در 1992 منتشر می گردد.

نویسندگان خیزش: تحصن، اعتصاب و تظاهرات معلمان در ماه های اخیر که در نهم و دهم بهمن ماه با اوج گیری به متجاوز از ۲۵۰ شهر بزرگ و کوچک کشیده شد، قدرت و ظرفیت معلمان را به نمایش گذاشت. معلمان، در اکثریت تامشان با دریافتی های زیر ۱۰ میلیون تومان (خط فقر) و اجبار به کار اضافی، در شرایط سختی از لحاظ معیشتی روبرو هستند. سیاستهای دولتهای مختلف در این ۴۳ سال در پولی کردن آموزش و پرورش از پائین تا بالا و خصوصی سازی ها در بخش آموزش، علاوه بر ایجاد شکاف عظیم در میان مردم و محروم کردن بسیاری از فرزندان کارگران و زحمتکشان از دسترسی ساده به تحصیل و به ویژه آموزش های دانشگاهی، قشر معلمان را نیز در امر استخدام و ثبات کاری پاره پاره کرده و با ایجاد معلمان کارنامه سبز،

انقلاب یک پدیده و منازعه‌ای سیاسی و اجتماعی است نه حزبی و سازمانی و فردی. انقلاب امر جنبش‌های اجتماعی و طبقه محروم و تحت ستم و در پیشاپیش همه امر مزدبگیران و استثمار‌شدگان است که به خیابان‌ها می‌ریزند تا با با تغییر وضع موجود از تبعیض و ستم و سرکوب و سانسور رها شوند و جامعه دل‌خواه خود را بسازند. انقلاب در جامعه‌ای به وقوع می‌پیوندد که دارای پیش زمینه‌های بحران‌های قبلی است. وقتی هر چه بیش‌تر شکاف بین حکومت‌گران و صاحبان سرمایه و اکثریت شهروندان به خصوص کارگران عمیق‌تر شود آن‌گاه ضرورت انقلاب در مقابل اکثریت شهروندان جامعه قرار می‌گیرد.

امسال در سالگرد انقلاب ۵۷ دُز «تعرض» به كمونیسم در میان محافل و جریانات راست اپوزیسیون ایران روند رو به اوج داشته است. نگاهی به رسانه‌های اصلی و متعدد این اپوزیسیون در خارج كشور تردیدی در این مورد باقی نمی‌گذارد كه این اپوزیسیون از سلطنت‌طلب، جمهوری‌خواه و مشروطه‌طلب تا هالوترین و فاشیست‌ترین طرفداران فرشگردی آن زیر نورافكن رسانه‌های دست‌راستی، كفش و كلاه كرده‌اند تا به جای محاكمه‌ی جمهوری اسلامی روند محاكمه‌ی كمونیسم و انقلاب ۵۷ را تشدید كنند.

اگر چه دو مقوله فوق در ارتباط با یکدیگر هستند اما به درک نویسنده یکی نیستند. سازمان سراسری مستقل ازبورژوازی طبقه کارگر، برای من بدنه آلترناتیو کارگری ست. شرایط مادی و عینی موجود، برای ایجاد آلترناتیو کارگری ست. در مورد مشخص ایران، این اکثریت عظیم کارگران مولد که بطور روزمره به مبارزه با کارفرما و دولت سرمایه داری ؛ چشمگیرتر و گسترده تر از هر نقطه جهان؛ در میدان هستند، شرایط عینی آلترناتیو کارگری هستند!

آقای رضا مقدم "لیدر" جریان منشعب از کمونیسم کارگری در سال ١٩٩٩ کە بە "اتحاد سوسیالیست کارگری" معروف است، هراز چندگاهی در مورد مسائلی بە اظهار نظر می پردازد کە بە دلیل وارونەنگری حقایق و اهداف ناسالم سیاسی ، با واکنش های مختلف روبرو می گردد. ایشان در یک نکتە با دوستان دیروز و مخالفان امروزش متحد است ، آنهم ضدیت با کومەلە و حزب کمونیست ایران است کە خود دورانی در رهبری حزب کمونیست ایران بود . این ضدیت توضیح سیاسی ندارد فقط با حقد ، حرص و جوش یک بازنده قابل توضیح است.

٢٢بهمن سالگرد پیروزی قیام مردم ایران علیە استبداد ٢٥٠٠سالە سلطنتی است. در این روز و بعد از ماهها نبرد و فداکاری تودەهای قیام کنندە ، با پایین کشیدن مجسمەهای محمدرضا شاە و پدرش در میادین شهرهای ایران ، پروندە بیش از ٥٠ سال حکومت پهلوی و دوهزار و پانصد سال نظام پادشاهی در ایران بستە شد و به گورستان تاریخ پیوست. اما مشکل جامعە ایران با بستن پروندە رژیم سلطنتی پایان نیافت. بلکە با گشایش پروندە استبداد مذهبی کە سرآغاز حرکت های ارتجاعی_اسلامی در دیگر کشورهای همجوار نیز بود، دور نوینی از دیکتاتوری و سرکوبگری در ایران و رشد و گسترش بنیادگرایی اسلامی در منطقە آغاز شد

جمعه ٢٢ بهمن سالروز "خودکشی نهنگ ها" در خلیج طلایی (Golden Bay) نیوزیلند, و انقلاب اسلامی ایران است. خودکشی دست جمعی نهنگ ها یکی از معماهای مبهوت کننده طبیعت است. تئوری های فراوانی در توجیه این پدیده سردرنیاوردنی و لاینحل ارائه شده است. از کشش گرانشی ماه گرفته تا فوران تشعشعات خورشیدی به سوی لایه مگنتوسفر زمین. در مورد انقلاب ٢٢ بهمن ۵۷ نیز نوشته ها و نانوشته های فراوانی وجود دارد.

(سمیناربازخوانی سیاست منصور حکمت و کمونیسم کارگری در قبال مسأله کرد) توضیح: به بهانه جدایی اخیر در حزب کمونیست ایران و کومه له، بار دیگر طیف ناسیونالیست درون و بیرون کومه له به پروپاگاند خصمانه و دروغین علیه کمونیسم کارگری و شخص منصور حکمت دامن زده اند. یکی از عرصه هایی که ادعاهای بی پایه و وارونه خود را ظاهرأ به آن متکی کرده اند، نحوه برخورد منصور حکمت و کمونیسم کارگری به رفع ستم ملی و ارائه راه حل سیاسی و عملی در قبال مسئله کرد است.

نورپاشی به میدان آزادی نمادی از چرخش رژیم: این روزها در تقارن با دهه موسوم به فجر، «میدان آزادی» با ترکیبی از دوپرچم رژیم ایران و دولت چین آذین بندی شد که موجب برانگیختن حساسیت عمومی گشت تا جائی که دست اندکاران رژیم تلاش کرده اند که این آذین بندی میدان آزادی را با تقارن زمانی دو مناسبت در دوکشور امری تصادفی و طبیعی جلوه دهند.آن ها رسانه ها و شبکه های اجتماعی را متهم به سوء استفاده از آن کردند.

اخیرا شاهد تبلیغات چپ ستیزانه عده ای معلوم الحال در کلاب هاوس و تکرار این تبلیغات بی ارزش در تلویزیون میهن توسط فردی همچون ایرج مصداقی مجاهد سابق که درسال‌های اخیر نشان داده که به عنوان یک طرفدار آلترناتیو سلطنت از هیچ فرصتی برای تبلیغ علیه چپ‌ها و کمونیست‌ها نمی‌گذرد بودیم. این جماعت دادگاه جنایت‌کاری به نام حمید نوری در سوئد را به وسیله ای برای فحاشی به چپ بدل نموده و همچون بقیه سلطنت طلبان و ضد کمونیست‌ها می‌کوشند قدرت‌گیری خمینی را به حساب سیاست‌های چپ انقلابی بگذارند تا بتوانند علیه چپ‌ها از کینه به حق مردم نسبت به جمهوری اسلامی سود جویند.

برخلاف ِ تبلیغات ِ جزم اندیشانه و اراده گرایانه ی فرقه سالاران ِ در کمین ِ قدرت ِ سیاسی، خیزش ِ 57 را مانند ِ هر رویداد ِ سیاسی- اجتماعی ِ سرنوشت ساز ِدیگری فقط می توان وبایدازنظرگاه ِ ماتریالیسم ِ تاریخی و شرایط ِ خاص ِ ایران نگریست، بررسی و تجزیه و تحلیل نمود و نقاط ِ ضعف و قوت ِ آن را به لحاظ ِ صف بندی های سیاسی ِ موجود و پتانسیل ِ نیرو یا نیروهای کارگزار ِ خیزش و هدف ِ فوری و درازمدت ِ آن برشمرد.( ماتریالیسم ِتاریخی ده فرمان ِ نازل شده از آسمان نیست که به آن اعتقاد داشت یا نداشت، انکارش کرد یا نکرد.

مقدمه: بیش از ۱۰ ماه است که از سرنوشت عبدالله اوجالان که از 15 فوریه سال 1999 در زندان امنیتی امرالی زندانی و با انزوایی شدید رو‌به‌رو شده است، هیچ‌گونه اطلاعی در دست نیست. با وجود تمام تلاش‌ها و مراجعات خانواده و وکلای وی، تا کنون موفق نشده‌اند اجازه ملاقات بگیرند. عبدالله اوجالان چهره محبوب مردم کرد 23 سال پیش با همکاری سازمان‌های اطلاعاتی چند دولت و بی‌تفاوتی اتحادیه اروپا نسبت به قوانین خود در دفاع از حق پناهندگی سیاسی، دستگیر و به ترکیه انتقال داده شد.

سونیا محمدی: پنجشنبه گذشته، هیٸتی از مقامات دولتی وارد هفت تپه شدند. در ویدٸوهایی كه منتشر شده، نمایندگان كارگران از جمله ابراهیم عباسی، یوسف بهمنی، محمد خنیفر و مسلم چشمه خاور در جمع كارگران رو به مقامات دولتی روی مطالبات كارگران كماكان پافشاری كردند، مطالباتی كه هنوز روی زمین مانده و دولت از اجراشون سر باز میزند. این ماجرا سوالات و مباحثاتی را بدنبال داشته است كه آنها را با آذر مدرسی دبیر كمیته مركزی حزب حكمتیست(خط رسمی) در میان خواهیم گذاشت

دولت آمریکا از اعزام نیروی نظامی جدید به لهستان و آلمان و رومانی خبر داد و پوتین هم نه تنها در اکراین و بلاروس، بلکه در اقیانوس اطلس و مدیترانه نیز حالت تهاجمی بخود گرفته است. هرچند این اقدامات فعلا فشار سیاسی بر دو طرف را منعکس میکند، اما از افزایش تنش بیشتر در میان این دو نیز خبر میدهد. این وسط مردم اکراین در چنبره رقابت و تهدید نظامی قطبهای بورژوائی درگیر در بحران اکراین، گیر افتاده اند. قرار بود قرارداد مینسک در سال ٢٠١٤ با دادن خودمختاری بیشتر به جدائی طلبان شرق اکراین به صلح و آرامش این مردم بیانجامد، اما کارشکنی مداوم پوتین در آن عملا توافق روی آن را محال کرده است.