در جوانڕود چە میگذرد؟

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

بدون تردید معضلات و چالش هایی پیشرو در کل جامعە ایران بانیان مختلف دارد ولی چرا باید شهر جوانرود بطور خاص مورد توجە قرار گیرد و تمام ورودی و خروجی هایش از طرف سپاە مسدود و بنوعی در محاصرە اقتصادی واقع گردد، بطوریکە اجازە ورود هیچ کالایی بە این شهر دادە نمی شود، با کدام قانون باید فعالیت اقتصادی مردم را کاملآ مسدود کرد؟ کالاهای گمرکی کە از مناطق مرزی این شهر ترخیص می شوند در تمام استان کرمانشاە بدون هیچ محدودیتی روال عادی خود را سپری میکند و بدون مانع بدست مردم میرسد اما وردو خروج آن بە جوانرود ممنوع است.

می توان گفت کە این محدودیت یا مسدود سازی منشاء خاص خود دارد کە توسط شخصی بە اسم سردار آسیابانی بطور هدفمند بە اجرا درآمدە کە بطور واضح می توان بە تحریم اقتصادی مردم این شهر اشارە نمود، مجازاتی در چهارچوب قوانین سردار آسیابانی، یک نوع بی قانونی و ستم کە تا حال در هیچکدام از شهرهای ایران بە اجرا درنیامدە.
سردار نتوانست از طریق کشتارو تخریب مردم حق طلب جوانرود را از پا درآورد ولی نتیجەگیری اینست کە می خواهد با هدف قرار دادن معیشت مردم آنهارا تسلیم قبول ستم کند، سردار نامبردە بطور مکرر کاسبهای بازارچە مرزی را تهدید نمودە کە اگر در اعتصاب های سراسری شرکت کنند ورودی و خروجی های شهر را مسدود میکند، بطور مشخص تهدید خودرا بە اجرا گذاشتە، اما ما مردم جوانرود با بی اعتنایی بە تهدیدات سردار با اعتصابات سراسری همراە شدە و تسلیم بی عدالتی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نخواهیم شد، درعین حال ما شکایت خودرا بە کل مردم ایران بخصوص مردم مبارز کوردستان بردە و خواستار اقدام ستم زدایی آنهایم.
با تشکر از طرف عدەای از جوانان جوانرود. ١٥/٩/١٤٠١