ما با تمام توان به : فراخوان جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی گوتنبرگ پاسخ مثب میدهیم!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

به سوی ازادی و برابری و انتخابی مسئولانه برای همکاری و خرد جمعی در شهر گوتنبرگ! چه زیباست به هم پیوستن در هنگامه مبارزات مردم ایران و انقلاب « زن ، زندگی ، آزادی» با آن بخش از نیروهای مترقی و آزادیخواه شهر گوتنبرگ و همراه با آنانی که به حذف اندیشه مخالف نمی اندیشند! ما انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ به سیاق پشتیبانی و حمایت همه جانبه از حرکت های مستقل وآزادیخواهانه و بویژه اینکه بخش وسیع امضا کنندگان این فراخوان جمعی، از رفقا و یاران همیشگی ما انجمن پناهندگان هستند با تمام نیرو از این اقدام جمعی پشتیبانی و حمایت میکنیم و همه آزادیخواهان ایرانی ساکن گوتنبرگ و حومه را که به تغییر وضعیت موجود در ایران نا امن تر می اندیشند، دعوت میکنیم، که در نشست روز یکشنبه بیست نوامبر حضوری فعال بهمرسانند.

ما باید نجات دهنده جامعه ما از یوغ اسارت نظام ضد انسانی اسلامی حاکم بر ان باشیم نه دنبال ناجی و رهبرانی خود شیفته که توسط سرمایه جهانی ، از بالای سر مردم برای آنها تدارک می بینند! از اینرو بار دیگر همه شما آزادیخواهان زنان و مردان و همه پناهجویان و پناهندگان را مخاطب قرار میدهیم و فرا میخوانیم تا از اقدام فراگروهی ، فرا حزبی و سازمانی ، اعلام شده برای روز یکشنبه بعدازظهر بیستم ماه نوامبر در سالن اجتماعات هاگابیون ، همه ایرانیان آزادیخواهی که جانبدار مبارزه و جنبش انقلابی مردم بوده و خود حکومتی آنان را محق میشناسند، در کنارهم جای بگیریم در این همراهی، راه را برای همگان باز کنیم.
برای هر دردمند و درد مشترک و درد آشنا و دوستدار همراهی و آزاد اندیشی تا بتوانیم در کنار هم بر پایه هر فرد یک رای، به ایجاد قطب چپ و آزادیخواه برآییم و به شکل همه جانبه ای پژواک صدای مردمان در ایران و انقلاب نوین و شورانگیز آنان باشیم.
برای تدارک نشست عمومی؛یکشنبه ۲۰نوامبرساعت ۳۰:۱۷سالن اجتماعات هاگابیون!
انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ \سوئد
شانزدهم ماه نوامبر 2022