زنده باد همزیستی مسالمت آمیز مردم تورک وکورد

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اهالی محترم وفرهیختەی شهرستان نقده همشهریان گرامی بادرود: درحالی که بیکاری وبیماری ومرگ ناشی از کرونا گریبان جامعه را گرفته و در اثرعدم مدیریت مردم فارغ از سن وجنس و نژاد وزبان قربانی پاندمی کرونا می شوند. و مردم بی کار و ندار و درمانده و عصبی آمادەی انفجار به کوچکترین و عادی ترین وقایع واکنش تند و عصبی نشان میدهند. وقوع یک نزاع که دراین موقعیت که زمین سفت است و... به و فور روی میدهد، موجب بروز واکنشهایی که دشمنان مردمان تورک و کورد با میدان داری وهدایت عوامل معلوم الحال خود بر طبل تعصبات و اختلافات قومی و مذهبی میکوبند و درتلا شند ضمن منحرف نمودن اعتراضات جوانان بر بستر واقعی جامعەی گرفتار درچنگال بیکاری و بیماری و گرانی و... ازآب گل آلود ماهی صید کنند.

همشهریان تورک وکورد ساکن نقده و حومه، ما قرن هاست که درجوار یکدیگر زندگی مشترک و مسالمت آمیزی داشتیم و داریم اساسا مردم موردی بر نزاع با یکدیگر ندارند مگر مواردی که ایجاب منافع عدەی قلیلی بصورت منافع عام بخشی ازجامعه معرفی و با انواع ترفند های ملی و مذهبی و باستان پرستی بر جامعه تحمیل میشود.همشهریان عزیز همزیستی مسالمت آمیز ما فارغ از تنوعات قومی و مذهبی و... به مذاق مفسدین و برخورداران از رانت های چند هزار میلیاردی خوش نمی آید و تلاش وافر دارند این همزیستی نمونه وار را برهم زنند. از عموم همشهریان اعم از کورد وتورک دعوت مینماییم ضمن حفظ آرامش، با رویدادها آگاهانه برخورد نموده وتوطئەی ننگین دشمنان هر دو ملت را عقیم سازید. ما با هم قدرتمندیم و هراس دشمنان مردم از این قدرت سهمگین است. از تمامی افراد و جریانات با نفوذ و مترقی دراین مورد مهم خواهان مداخلەی فعال و مثبت هستیم. به تمامی افراد وجریان های ناسیونالیست هشدار میدهیم که هرگونه تهییج و تحریک جوانان منجر به فاجعه خواهد شد و مسئولیت آن تاریخا بر عهدەی شماست. از اینرو درخواست میکنیم با تمام توان مردم را به صبر وخویشتن داری دعوت کنید.
زنده باد همزیستی مسالمت آمیز مردم تورک وکورد.
جمعی از اهالی کورد وتورک ساکن شهرستان نقده وحومه
١٧ مرداد ١٤٠٠