اخباروگزارش های کارگری 21 آبان ماه 1401

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

پنجاه و هشتمین روزاعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران: اگه با هم یکی نشیم، یکی یکی تموم می‌شیم! خبرهای روز شنبه 21آبان ماه، پنجاه و هشتمین روزاعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران که از روزجمعه 25 شهریوربا برپایی تجمع مقابل بیمارستان کسری تهران آغازشد: الف - تجمع،راهپیمایی و جنگ وگریزخیابانی درشهرهای زیر:- تجمع اعتراضی اهالی روستای بیوران سردشت مقابل منزل هیمن حمزه

- زنجان
- شیراز
ب - اعتصاب وتحریم کلاس،تجمع،راهپیمایی و حضور بدون تفکیک جنسیتی در سلف،دیوار نویسی دانشجویان و انتشار بیانیه های اعتراضی دانشجویان:
- دانشگاه هنر اصفهان
- دانشگاه نوشیروانی بابل 
- دانشگاه خوارزمی واحد کرج
- دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان
- دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
- دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی
- دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران
- دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران
- دانشکده مهندسی مکانیک پردیس فنی امیرآباد دانشگاه تهران
- دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
- دانشگاه خواجه نصیر پردیس ونک
- دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف
- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه
- دانشگاه علم و فرهنگ
ج- اعتراض دانش آموزان درشهر سنندج
د- اعتصاب کسبه بازار شهرهای:
- سردشت
- سقز
و
- بیانیەی انجمن صنفی معلمان کوردستان (سقز و زیویە) در محکومیت خشونت سازمان‌یافتەی حکومتی
به نام "ژن، ژیان، ئازادی"
بیانیەی انجمن صنفی معلمان کوردستان (سقز و زیویە) در محکومیت خشونت سازمان‌یافتەی حکومتی
"خشونت از ناتوانی نشٲت می‌گیرد. این رفتار تنها امید کسانیست کە از هیچ قدرتی برخوردار نیستند."
مردم آزادیخواە، همکاران حق‌طلب
خشونت عریان و شکنجە و زندان و کشتار، توسط آنانکە مدعی ایجاد امنیت هستند، در پیش چشمان شما و بە کمک رسانەها و میدیاهای مردمی، نە تنها بر مردم ایران کە برای تمامی جهانیان آنچنان عیان گشتە کە جای هیچ حرف و حدیثی باقی نگذاشتە است.
مردمی کە سالها تحقیر و دروغ را شاهد بودند و در مقابل هر خواستە و مطالبەی برحقی، جز خشونت و فریب و فرافکنی، پاسخی دریافت نکردند، اکنون نزدیک بە دو ماە است شیوەی دیگری را برای بیان حقشان برگزیدە و کف خیابان را تنها راە رسیدن بە آیندەای کە لیاقتش را دارند، میدانند.
جامعەی معلمی، در کنار دانش‌آموزان و اولیای آنها، سالهای متمادی، بیعدالتی و تبعیض را بە مدنی‌ترین شیوەها بە گوش حاکمان رساندند و هشدارهای لازم را بە آنان دادند. اما جز تحقیر و تخریب و بازداشت و حکمهای سنگین زندان و پروندەسازی و سناریوهای مضحکی کە با کمک صدا و سیمای دروغگو ساختە شد، پاسخی دریافت نشد.
اکنون نیز کە صدای آزادیخواهی و حق‌طلبی اکثر قریب بە اتفاق مردم از هر قشر و طبقەای، خواب از چشمان تاریک‌اندیشان متوهم ربودە، باز بەجای شنیدن این صداها، بە خشونت عریان اعم از شلیک مستقیم گلولە و تعرض جنسی و تخریب اموال مردم و بازداشت و شکنجە و هر عمل غیرانسانی و غیرقانونی دیگر، و حتی فحاشی بە مردم، از تریبونهای رسمی، روی آوردەاند.
"تحقیر، بزرگترین دشمن قدرت است" و هیچ قدرتی با سرکوب و تحقیر و سخیف خطاب کردن مردم، نمیتواند ماندگار بماند.
انجمن صنفی معلمان کوردستان (سقز و زیویە) در کنار مردم بودن را جزو اصول غیرقابل تغییر خود میداند و هم آوا و هم دل با بیانیە جامعە پزشکی و نظام مهندسی این شهر و خصوصا بیانیە شجاعانە و عدالت محور روز جمعه ١٤٠١٫٨٫٢٠ ماموستایان آینی سقز و حومە در مسجد جامع قوخ، با محکوم کردن تمام اعمال حاکمیت در قتل و شکنجە و بازداشت، و ربودن غیرقانونی معلمان، دانش‌آموزان، دانشجویان و سایر مردم مطالبەگر و آزادیخواە، بە حاکمیت هشدار میدهد، بیش از این قانون و اخلاق و انسانیت را قربانی اقتدارگرایی و قدرت‌طلبی نکند. بدون شک هر عملی کە در این راستا انجام میدهد، خشم عمومی و قدرت مردم را بالاتر می برد.
انجمن صنفی معلمان کوردستان (سقز و زیویە) اقدامات آموزش و پرورش این شهرستان و ادارە کل استان را در تشکیل پروندەهای فلەای و راندوم برای جمع کثیری از همکاران در هیئت های تخلفات، شدیدا محکوم کردە و بە حراست ها و مسئولان هشدار می دهد عواقب اینگونە اقدامات خودسرانەی غیرقانونی و عقدەگشایانە، مستقیما متوجە آنان خواهد بود.
این انجمن ضمن حمایت از تمامی مدیران و همکاران دلسوز و حامی منافع دانش‌آموزان، از مدیران و عواملی کە بقای خود را در فرمانبرداری چشم و گوش بستە از حراست قانون‌شکن میدانند و مدارس را با اماکن نظامی اشتباە گرفتەاند، هشدار می دهد کە بیش از این خود را در انظار دانش‌آموزان، معلمان و آحاد جامعە منفور نکنند و با سر زیر برف کردن، فکر نکنند ماهیت وجودیشان، برای همیشە مخفی خواهد ماند.
بهتر است تا دیر نشده از منافع و مطامع زودگذر و نامشروع خود دست برداشته، به ریل اصلی که همانا راه اکثریت حق طلب و آزادی خواه و شرافتمند است، برگردند.
شما از اصل خود دور مانده اید، بیش از این شرافت خود را لکه دار نکنید.
انجمن صنفی معلمان کردستان_سقز و زیویه
تجمع دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه
تجمع دانشجویان این دانشکده در شرایطی با خواندن سرود برابری زنان شروع شد که مسئولین حراست پردیس مرکزی در لابی با دانشجویان حرف می‌زدند و آنان را تهدید می‌کردند که اگر تجمع امروز برگزار شود، فردا از حراست فیزیکی نیرو به دانشکده اعزام می‌شود تا آنان را جمع کند.
◾از جمله شعارهای سرداده شده:
"مرگ بر سه فاسد، شاه و شیخ و مجاهد"
"نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری"
"فرزند کارگرانیم، کنارشان میمانیم"
"از آسمان ایران، خون اگر ببارد، علامه متحد، قصد تسلیم ندارد"
"سکوت ما بردگیست، مقاومت زندگیست"
"رئیس حراست، نماد وقاحت"
"حراست پابوستون، دانشجو کابوستون"
"تا حرف حق رو گفتیم، صدای تیر شنفتیم"
"کشته شده خدانور، به دست چند تا مزدور"
در پایان با بستن نام کشتگان قیام بر شاخه‌های درخت در حیاط دانشکده، تجمع پایان یافت.
۲۱ آبان ۱۴۰۱
گزارشی از اعتصابات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، علی‌رغم تهدید دانشگاه به تجدید بخش، حذف درس و اعمال نمره صفر، در حمایت از دانشجویانی که به ناحق تعلیق شده‌اند، دست به اعتصاب و عدم شرکت در کلاس‌ها و بیمارستان‌ها زده‌اند.
این دانشجویان در بخش‌های اورولوژی، بیهوشی، پوست، رادیولوژی، طب اورژانس، عفونی، قلب، نورولوژی و ENT در اعتصاب هستند و بخش‌های ماژور داخلی و زنان، از قبیل خون، روماتولوژی، نفرولوژی، هماتولوژی، غدد، تنفس و زنان از فردا به این اعتصاب می‌پیوندند.
بیش از ۱۵۰ دانشجو طی فرآیندی غیرقانونی و با بی‌عدالتی تمام، توسط مسئولین دانشگاه از تحصیل تعلیق شده‌اند، تا باقی دانشجویان را ساکت کنند و بالاجبار سر کلاس بفرستند! شاید بد نباشد مسئولین، جای اینکه به فکر ساکت کردن ندای حق‌خواهی این دانشجویان باشند، اندکی صدای حق‌طلبی این دانشگاهیان شرافتمند را بشنوند.
لازم به ذکر است که دانشجویان اعتصاب کننده اعلام کرده‌اند، جهت حمایت از دوستان خود که ممنوع الورود شده‌اند در هیچکدام از جلسات امتحان شرکت نمی‌کنند.
۲۱ آبان ۱۴۰۱
تحصن اعتراضی دانشجویان پردیس فنی در دانشکده مکانیک دانشگاه تهران
امروز شنبه 21 آبان ماه دانشجویان پردیس فنی امیرآباد دانشگاه تهران در اعتراض به بازداشت و سرکوب دانشجویان و ممنوع الورود شدن هم کلاسی های خود دست به تجمع اعتراضی زدند
همچنین بنا بر تصاویر موجود و گزارشات دانشجویان با وجود فشار حراست و دانشگاه بر روی دانشجویان و سرکوب حداکثری دانشجویان توسط مسئولین، امروز در چندین دانشکده دانشگاه تهران تحصن و تجمع بوده است.

گزارشی از تجمع اعتراضی ۲۱ آبان‌ماه دانشگاه تهران
هنوز هم کلاسی‌های ما، دانشجویان دانشگاه تهران در زندان هستند و بسیاری دیگر تعلیق و عده‌ای را از خوابگاه محروم ساخته‌اند. امروز در اعتراض به ظلمی که هر روز بر ما تحمیل می‌شود، جمع شده بودیم.
◾اما آنچه رخداد را روایت می‌کنیم:
قرار ساعت دوازده و نیم بود‌. از همان ابتدا با رژه نیروهای حراست، اجازه‌ی شکل‌گیری هسته‌ی اولیه داده نمی‌شد. هراس اما در رفتار نیروهای حراست عیان بود. هراسی که آن را پشت فریادها و عربده‌هایشان که سرشار از توهین و تهدید بود، بر سر دانشجویان پنهان می‌کردند. هراسی که مدام از سرکوب جمعیت دانشجویان حتی جمع های کوچک مایه می‌گرفت. این‌گونه بگوییم، در دانشگاه تهران آنچه هست بی‌شباهت با حکومت نظامی نیست. حراست دانشگاه بی‌هیچ توجهی به حقوق دانشجویان و آگاهی به حدود خود، به تهدید و ارعاب دانشجویان اقدام می‌کند. این تجاوز از حدود خود تا به آنجا رسیده که در کلام بی هیچ شرم و پوششی، دانشجویان تهدید و از حقوق بدیهی خود محروم می‌شوند. این بی‌شرمی در این کلام بدین گونه نمایان است : "هر گونه تجمعی چه قانونی چه غیر قانونی ممنوع است، شما هیچ حق قانونی ندارید" و "کارت‌های شما ضبط می‌شود" و "شناسایی می‌شوید" "من شا×یدم تو حق قانونی شما، برید سر کلاستون" و این در حالیست که غیر دانشجویان، آزادانه در دانشگاه تجمع می‌کنند، برای ما خط و نشان می‌کشند و علیه دانشجویان جولان می‌دهند. این اعمال خشونت‌آلود و تنش‌زا آشکارا علیه نص صریح قانون است. مسئولین دانشگاه و روسای امر باید بدانند که ما به حقوق خود آگاه‌ایم و بر خلف وعده‌های شما چشم‌پوشی نخواهیم کرد.
◾دیگر سخن رو به تمامی دانشجویان دانشگاه تهران است:
اگر کمیت و حضور تجمع‌های پیشین را حفظ کنیم توان سرکوب آن چنان که حالا در حال شکل گیری‌ست، از بین خواهد رفت. صد نفر از کادر حراست در مقابل جمعیت هزار نفری‌مان همچون هفته‌های گذشته، چه حرفی برای گفتن دارد؟ حراست دانشگاه از شدت ترس و ندانم‌کاری، قادر به کنترل رفتار و گفتار خود نیست. این سرکوب را باید در نطفه خفه کرد. اگر همدل باشیم باز هم می‌توانیم.
جمعی از دانشجویان پردیس مرکزی دانشگاه تهران
۲۱ آبان ۱۴۰۱
گزارشات تحقیقاتی دانشجویان در خصوص افراد لباس شخصی و حراستی های جدید دانشگاه تهران :
?بنابر گزارشات ، افراد جدید در لباس حراست، از اعضای سپاه محمد رسول‌ الله در حراست حضور دارند. برخی از آنان روی لباس‌های خود در کنار تگ نام‌شان دوربین دارند و با تظاهر به دوستی دانشجویان معترض را شناسایی کنند.
? گفته می‌شود پیش‌تر تصاویر برخی از آنان به عنوان لباس شخصی در دانشگاه امیرکبیر منتشر شده بود.
?همچنین در فضاهای عمومی مثل حیاط دانشکده تعدادی دانشجوی راپورت چی وجود دارند که به هر شکل به دنبال اطلاعات هستند. به طور خاص دو دانشجو در جلوی دانشکده‌ی فنی پردیس مرکزی سیگار می‌کشند که یکی‌شان موی بلند تا کمر دارد و دیگری چاق است و موهایش را دم اسبی می‌بندد.
?لذا به هیچ عنوان به هیچ‌کدام از این افراد اعتماد نکنید و موقع حضور در دانشگاه مراقب ارتباطات و افرادی که با آنان ارتباط می‌گیرید و یا حتی در کنارشان یا نزدیک به این اشخاص حرفی می‌زنید، باشید.
بعد از تعلیق و ممنوع‌الورودی، اکنون دانشگاه خوارزمی در حرکتی جدید امکان استفاده از سلف دانشگاه را برای جمع کثیری از دانشجویانی که در تجمعات دانشجویی شرکت داشتند لغو کرد و ایشان را از حق تغذیه محروم ساخت.
۲۱ آبان ۱۴۰۱
ناگفته‌هایی پیرامون قتل سارینا ساعدی
روز پس از جان باختن سارینا ساعدی، دوستان و همکلاسی‌ها و تمام دانش‌آموزان مدرسه محل تحصیلش در نایسر سنندج، در اعتراض به این جنایت، از حضور در کلاس‌ها خودداری و شروع به سردادن شعار کردند. با ادامه اعتراض، مسئولین آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج با هدف آرام کردن اوضاع فراخوانده شدند.
جمال پیرخضری، به عنوان سرپرست اداره‌ی مذکور، در جمع دانش‌آموزان حاضر می‌شود و به جای اینکه مرهمی بر دل شکسته آن‌ها باشد، متاسفانه نمک بر زخمشان می‌پاشد. نامبرده با نشخوار دروغ‌های تحمیل‌شده بر خانواده جان‌باخته، دانسته یا نادانسته، در پی تایید، تحمیل و تثبیت سناریوی همیشگی قاتلان این روزهای انقلاب مبنی بر خودکشی سارینا برمی‌آید. دانش‌آموزان ابتدا با خیال اینکه در مقابل معلمی راستین و باشرافت ایستاده‌اند، به سخنرانی‌اش گوش می‌سپارند اما با شنیدن این حرفها، بی‌شرف‌گویان و با واکنشی شایسته‌ی شان و شعورش، وی را از مدرسه بیرون می‌اندازند.
به امید روزی که مسئولیت‌‌‌ افراد با صلاحیت و شرافتشان همخوانی داشته باشد!
دانشجویان دربند دانشگاه خواجه‌نصیر
1- علیرضا پورصفرفرد، دانشجوی کارشناسی مهندسی هوافضا
2- سروش احمدی، دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر
3- آراد رستم‌زاد، دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک
محمد شکرخدا دانشجوی روابط بین‌الملل دانشگاه تهران و فعال دانشجویی، ۱۴ آبان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و تمام وسایل الکترونیکی ایشان ضبط گردیده است.
تا بدین لحظه، از وضعیت فعلی و نهاد بازداشت کننده ایشان اطلاعی در دست نیست.
محمدصادق صادقی، دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران ورودی ۹۸، روز ۴ آبان در مسیر دانشکده توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده
و اکنون با وجود گذشت دو هفته همچنان در زندان فشافویه به سر می‌برد.
علی داعی ناصری دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات جوانان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طی حکم دادگاه بدوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی که ۱۵ آبان برگزار گردید، به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد
و این حکم به دلیل عدم سابقه، به مدت پنج سال به حالت تعلیق قرار دارد و ایشان موظف به تهیه پژوهش‌نامه‌ای در ۱۱۰ صفحه پیرامون وطن‌دوستی، ادب و آسیب‌رسانی به افکار عمومی گردید. همچنین خروج ایشان از کشور منوط به کسب مجوز از نظام قضایی صادر شد.
علی داعی تاریخ سوم مهر در ترمینال غرب تهران مورد بازداشت قرار گرفت و ۱۹ مهر به قید وثیقه ۶۰۰ میلیونی آزاد شد.
پایان اعتصاب غذای لیلا حسین‌زاده در پی رفع ممنوعیت تماس و ملاقات
لیلا حسین‌زاده، فعال صنفی دانشجویی دانشگاه تهران طی تماس با خانواده، از پایان دادن به اعتصاب غذای خود در پی رفع ممنوعیت تماس و ملاقاتش خبر داد.
این فعال دانشجویی که در حال حاضر در زندان عادل آباد شیراز تحت بازداشت است، هفته گذشته در پی اعتراض به پوشیدن چادر در بازدید اسحاق ابراهیمی، رئیس سازمان زندان‌های استان فارس، از بند زنان زندان عادل‌آباد و درگیری لفظی با وی ممنوع‌التماس و ممنوع‌الملاقات شد. این دانشجو در اعتراض به این رویه‌ی زندان، علی‌رغم ابتلا به بیماری خودایمنی و تشدید علائم آن در پی بازداشت طولانی مدت، اقدام به اعتصاب غذای تر کرد که منجر به افزایش ضربان قلب و کرختی پاهای او منجر شد.
با پذیرفتن شرط لغو ممنوعیت تماس و ملاقات برای لیلا حسین‌زاده از سوی مسئولین زندان، این دانشجو به اعتصاب غذای خود پایان داد.
برگزاری دادگاه ولی کوهشاری معلم بازنشسته و فعال سیاسی اجتماعی
پیرو احضاریه ای که از سوی دادستانی شهرستان اسلامشهر برای ولی کوهشاری معلم بازنشسته و فعال سیاسی_اجتماعی و از رزمندگان جنگ تحمیلی صادر شده، این معلم در روز شنبه چهاردهم آبان ماه در شعبه چهارم بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب این شهرستان حاضر شد و دفاع مکتوب خود را از اتهامات انتسابی ارائه کرد. ولی کوهشاری معلم بازنشسته هم اکنون با قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی تا مراحل بعدی دادرسی آزاد است.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران امیدوار است که رسیدگی قضایی پرونده آقای کوهشاری مطابق موازین حقوقی، منجر به صدور منع تعقیب و ختم پرونده او منجر گردد.
وضعیت بحرانی سوران اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه، در بند ۲۰۹ زندان اوین
سوران اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه، در تاریخ ۱۶ مهر دستگیر و تاکنون در اتاقک های بند ۲۰۹ زندان اوین هستند. این دو معلم پیشتر طی تماس کوتاه تلفنی در مورد وضعیت بسیار بحرانی بازداشتگاه های خود خبر داده اند. اتاقک هایی که دست کم به ۵ نفر اختصاص داده شده است. و به دلیل حجم بیش از اندازه بازداشتی ها، زندانیان مجبور هستند در فضاهای تنگ و محدود بخوابند.
در گزارشی پیش‌تر منتشر شده، از این سلول ها اینگونه توصیف شده است: "اندازه سلول‌ها ۵ متر و داخل سلول یک دستشوئی و دوش برای حمام وجود دارد. به دلیل اینکه سلول‌ها فاقد تهویه مناسب بودند اگر کسی از دستشویی استفاده می‌کرد، هوای سلول حداقل تا ده دقیقه غیرقابل تنفس می‌شد و هنگام حمام فاقد فضای خصوصی بودید. حدود نصف این سلول‌ها را دستشویی و حمام و فضای غیرقابل استفاده می‌گرفت. و فقط فضای تقریبا ۳ متری جهت استراحت و خوابیدن وجود دارد. یعنی این ۵ نفر باید در ۳ متر فضا زندگی کنند. تنها دلیل بیرون رفتن از سلول‌ها یا برای بازجویی بود یا برای جابجایی و فقط هفته‌ای یکبار هواخوری داشتیم."
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت سوران اسکندر لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، و مسعود نیکخواه، از اعضای هیئت مدیره‌ی انجمن صنفی معلمان کردستان_مریوان، شیوه‌های غیرقانونی بازداشت این دو فعال صنفی و نگه داشتن آنان در بندهای امنیتی ۲۰۹ را بشدت محکوم و حمایت خود را از این معلمان صادق که دو دهه در راستای کنشگری صنفی و آموزش رایگان همه مضایق را به جان خریده اند، اعلام می‌دارد.
جان باختن کارگرجوان یکی از معادن منطقه تنگ حنا شهرستان نی‌ریزبراثر سقوط از ارتفاع 100 متری
صبح روز چهارشنبه 18 آبان،راننده 34 ساله یکی از معادن منطقه تنگ حنا شهرستان نی‌ریزحین جابجایی بیل مکانیکی از ارتفاع 100به پایین سقوط کرد ودردم جان باخت.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید