منتشر شد: مساله زنان مساله کارگران است

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

این نوشته برای اولین بار در شماره دوم نشریه "کارگر کمونیست" ارگان اتحاد مبارزان کمونیست و با امضاء خسرو داور منتشر شده است.  کارگر باید بداند که بردگی زن در خانه و در اجتماع، بردگی طبقه را تشدید خواهد کرد و تداوم خواهد بخشید. کارگران باید بدانند که حمله به حقوق مسلم زنان و اعمال تبعیض علیه زنان حمله مستقیم به طبقه کارگر است. کارگران باید بدانند که دفاع از حقوق زنان و مبارزه علیه تبعیض بر اساس جنسیت مستقیما مبارزه ای در جهت تقویت ارتش پرولتاریا و لذا وظیفه همه آنها است.

از متن نوشته: کارگران باید بدانند... کارگران باید بدانند که مسئله زنان مسئله آنان است. کارگر باید بداند که بردگی زن در خانه و در اجتماع، بردگی طبقه را تشدید خواهد کرد و تداوم خواهد بخشید. کارگران باید بدانند که حمله به حقوق مسلم زنان و اعمال تبعیض علیه زنان حمله مستقیم به طبقه کارگر است. کارگران باید بدانند که دفاع از حقوق زنان و مبارزه علیه تبعیض بر اساس جنسیت مستقیما مبارزه ای در جهت تقویت ارتش پرولتاریا و لذا وظیفه همه آنها است.

کارگران باید بدانند که تبلیغات اسلامی که بر علیه زنان صورت می‌گیرد تبلیغات ارتجاعی و در خدمت تامین منافع سرمایه و اقدامی در جهت سرکوب انقلاب است. کارگران، به ویژه کارگران مرد باید بدانند که نباید به هیچ وجه در دامی که دشمنان کارگران گسترده است بیافتند و به همدستان آنها در تحمیل محرومیت و بی حقوقی به زنان تبدیل شوند. کارگران مسلمان باید بدانند که کوشش آنها در جهت اجرای قوانین اسلام درباره زنان، کوششی مستقیم در جهت تحقق منافع سرمایه و مبارزه ای علیه منافع طبقه کارگر است. کارگران باید بدانند که کوشش کارگران مسلمان و متعصب در اجرای قوانین اسلامی، یعنی پیگیری آنان در مخالفت با منافع خودشان، بخاطر افیونی است که دشمنان ما بر علیه ما بکار می برند و بهمان جدیت که مردم سراسر جهان خواستار منع کاربرد سلاح های شیمیایی و میکروبی هستند ما باید خواستار جدایی دین از دولت باشیم.

آدرس دانلود جزوه
https://a-bikari.com/2pdf/MasaleZanan.pdf

عناوین
آپارتاید جنسی علیه زنان
زنان و حجاب
اسلام و بی حقوقی زن
اسلام واقعی و غیرواقعی
ریشه های مشترک تبعیض علیه زنان
کار بردگی زنان در خانه
در صف کارگران اخراجی؛ چرا همیشه ترجیحا زنان؟
کارگران زن در ایام بحران و در ایام رونق سرمایه
تبعیض علیه زنان، حق السکوت به مردان!
کارگران باید بدانند ...
آدرس دانلود جزوه
https://a-bikari.com/2pdf/MasaleZanan.pdf