سیاوش دانشور: به کارگران نفت و گاز

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

از صدور گاز جلوگیری کنید، تامین نیاز داخلی اولویت دارد! "زمستان سردی" که قرار بود گریبان اروپا را بگیرد، مردم محروم ایران را در چنگال خود میفشرد. همه از قطع گاز و کمبود آن اطلاع داریم. مردم تربت جام چهار روز است در اعتراض اند و فرمانداری حتی از تامین و توزیع چراغ نفتی هم ناتوان است.بحران گاز در کشوری که دومین ذخایر گاز جهان را دارد مطلقا قابل قبول و قابل توجیه نیست. این در حالی است که صدور و فروش بیحساب و کتاب گاز به کشورهای دیگر بدون وقفه ادامه دارد.

مردم در این اوضاع بحرانی به شما نیاز دارند. اعتراض برای ماده ده و افزایش حقوق ها زمانی با سمپاتی قوی مردم روبرو میشود که در بحران جاری کارگر نفت و گاز را کنار خود ببینند. شاید این انتظار بزرگی از موقعیت کنونی شما باشد اما کاری است که تنها از شما برمی آید.
لوله های صدور گاز را به هر شکل که درست و موثر تشخیص میدهید ببندید. بحث برسر تقابل "خارجی و داخلی" نیست، بلکه برسر نیاز روزمره و اورژانس در زمستان سرد برای مردمی است که زیر فشار فقر له شده اند. تامین نیاز داخلی و اورژانس همیشه اولویت است، حتی در زمان اعتصاب ما کارگران امور اورژانس را وارد اعتصاب نمی کنیم.
کارگران نفت و گاز و بخشهای مربوط به بارگیری و صادرات: از صدور گاز جلوگیری کنید، اولویت تامین نیاز داخلی است و بعد صادرات. شما با اقدامی بشدت انساندوستانه و مورد حمایت افکار عمومی جهان، میتوانید سیاست ایران را به ارتفاع بالاتری ببرید. جامعه چشم به شما دوخته است.

٢٧ دیماه ١٤٠١
١٧ ژانویه ١٤٠١