اطلاعیه جمعی از فعالین حقوق زن

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

(در اعتراض به آتش کشیده شدن دختری ۲۲ ساله توسط پدرش در سنندج ) مروز یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰ دختری ۲۲ ساله اهل سنندج ،تنها بخاطر داشتن دوست پسر ،توسط پدرش سوزانده شد، متاسفانه در یکی از بیمارستان‌های سنندج جان باخت . ما این قتل فجیع را که فارغ از هر گونه احساس والد و فرزندی است را محکوم میکنیم . در قوانین مصوب حکومت، تخفیف در مورد قتلهای ناموسی در نظر گرفتە شدە است. تخفیف هایی که در مجازات والدین خاطی در نظر گرفته شده در کنار مماشات با ناموسپرستی و تبلیغات تبعیض آمیز در مورد زنان ،

موجب رشد فرهنگی واپسمانده و در ضدیت با حقوق زنان و همچنین مردسالاری شدە است کە قتلهای ناموسی درپرتو این قوانین بصورت فرهنگ رایج اجرا و اعمال میشود.
ما فعالین حقوق زن در سنندج ضمن محکوم کردن قتل زنان و پدیدە قتلهای ناموسی ؛ خواهان تغییر قوانین تبعیض آمیز علیە حقوق زنان هستیم.
قانون باید حقوق برابری زن و مرد را برسمیت بشناسد!
برای ریشەکن کردن قتل های ناموسی در جامعه کردستان ، باید با ارادە تودە مردم ،خصوصا با همراهی زنان ، بتوانیم در کنار تغییر در قوانین در مقابل فرهنگ ضد زن و فرهنگ متحجر مردسالاری تغییرات اجتماعی ایجاد کنیم؛ تا پدیدە زشت و شنیع زن کشی و قتلهای ناموسی را بە زبالە دان تاریخ بریزیم!
ما از همە سازمانها سیاسی، اجتماعی، تشکلهای کارگری و نهادهای مدنی ، فرهنگی و از همە انسانهای آزادیخواە و شرافتمند میخواهیم برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیە حقوق زنان و همچنین در نقد و افشای پدیدە فرهنگ غلط زن ستیزی و مردسالاری با ما همصدا شوند.
با هم برای مجازات قاتلین زنان و نقض کنندگان حقوق زنان بمیدان بیاییم!
جمعی از فعالین حقوق زن در سنندج
یکشنبه ۱۱ مهر