قطعنامه پایانی تظاهراتهای زنان علیه طالبان

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ما شرکت کنندگان و سازمان دهندگان تظاهرات های زنان علیه طالبان بازگرداندن طالبان و کابوس وحشتناکی که دولت آمریکا و شرکاء و ارتجاع منطقه برای مردم افغانستان تدارک دیدند،‌ را شدیداً محکوم می‌کنیم و اعلام می کنیم، که خود را متعهد می‌‌دانیم، تا صدای اعتراض شما زنان، شما مردم به گروگان گرفته شده افغانستان را به گوش جهانیان برسانیم. اعلام می‌کنیم، پایمال شدن حقوق انسانی میلیونها مردم افغانستان، قابل قبول نیست و باید بیدرنگ متوقف شود.

میلیونها زن اکنون در ناامنی کامل اسیر دست طالبان و قوانین متحجر ‌آنان هستند. همه حقوق اجتماعی،‌ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی زنان باید به رسمیت شناخته شوند. حق تحصیل، کار و اشتغال، حضور بی هراس در جامعه، باید مطلقاً به رسمیت شناخته شود.

ما در این اعتراض جهانی اعلام می‌کنیم، به رسمیت شناختن طالبان تحت هر نام و بهانه‌ای اکیداً محکوم است. ما با تحت فشار گذاشتن دولتها و نهادهای بین‌المللی مانع به رسمیت شناخته شدن باند ترور و وحشت طالبان بعنوان حکومت مردم افغانستان می‌شویم. اعتراض و مبارزه را در افغانستان و ایران و در سراسر جهان علیه طالبان تا سقوط این هیولای واپسگرای تروریستی هر چه بیشتر گسترش می‌دهیم.

 اینجا با صدای رسا اعلام می‌کنیم و هشدار می‌دهیم، هر نوع حمایت با هر بهانه‌ای از حکومت تروریستی امارت اسلامی دشمنی آشکار و عامدانه با زنان و مردم جان به لب رسیده افغانستان و کل بشریت متمدن است.

 میلیونها مردم افغانستان به ابتدایی‌ترین امکانات زیستی نیازمند هستند. شیرازه جامعه از هم گسیخته است. مردم گرسنه و بیکار و آواره‌اند. ما خواهان ارسال کمک‌های مستقیم فوری و اضطراری به مردم افغانستان هستیم . این کمک‌ها مطلقا نباید به طالبان داده شود. باید از طریق نهادهای مردمی و سازمانهای مدافع حقوق زنان مستقیماً به دست مردم نیازمند برسد.

 ما خواهان انتقال فوری فعالین حقوق زنان، فعالین حقوق مدنی، خبرنگاران، هنرمندان، ورزشکاران و همه فعالینی که جانشان در خطر است به کشورهای امن هستیم.

 بار دیگر از این تظاهرات در سراسر جهان به زنان شجاع و جسور افغانستان درود می‌فرستیم.

 

زنده باد مبارزات زنان و مردم افغانستان علیه حکومت طالبان

زنده باد همبستگی جهانی با مردم افغانستان

قطعنامه پایانی تظاهراتهای زنان علیه طالبان

 ما شرکت کنندگان و سازمان دهندگان تظاهرات های زنان علیه طالبان بازگرداندن طالبان و کابوس وحشتناکی که دولت آمریکا و شرکاء و ارتجاع منطقه برای مردم افغانستان تدارک دیدند،‌ را شدیداً محکوم می‌کنیم و اعلام می کنیم، که خود را متعهد می‌‌دانیم، تا صدای اعتراض شما زنان، شما مردم به گروگان گرفته شده افغانستان را به گوش جهانیان برسانیم. اعلام می‌کنیم، پایمال شدن حقوق انسانی میلیونها مردم افغانستان، قابل قبول نیست و باید بیدرنگ متوقف شود. میلیونها زن اکنون در ناامنی کامل اسیر دست طالبان و قوانین متحجر ‌آنان هستند. همه حقوق اجتماعی،‌ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی زنان باید به رسمیت شناخته شوند. حق تحصیل، کار و اشتغال، حضور بی هراس در جامعه، باید مطلقاً به رسمیت شناخته شود.

 ما در این اعتراض جهانی اعلام می‌کنیم، به رسمیت شناختن طالبان تحت هر نام و بهانه‌ای اکیداً محکوم است. ما با تحت فشار گذاشتن دولتها و نهادهای بین‌المللی مانع به رسمیت شناخته شدن باند ترور و وحشت طالبان بعنوان حکومت مردم افغانستان می‌شویم. اعتراض و مبارزه را در افغانستان و ایران و در سراسر جهان علیه طالبان تا سقوط این هیولای واپسگرای تروریستی هر چه بیشتر گسترش می‌دهیم.

 اینجا با صدای رسا اعلام می‌کنیم و هشدار می‌دهیم، هر نوع حمایت با هر بهانه‌ای از حکومت تروریستی امارت اسلامی دشمنی آشکار و عامدانه با زنان و مردم جان به لب رسیده افغانستان و کل بشریت متمدن است.

 میلیونها مردم افغانستان به ابتدایی‌ترین امکانات زیستی نیازمند هستند. شیرازه جامعه از هم گسیخته است. مردم گرسنه و بیکار و آواره‌اند. ما خواهان ارسال کمک‌های مستقیم فوری و اضطراری به مردم افغانستان هستیم . این کمک‌ها مطلقا نباید به طالبان داده شود. باید از طریق نهادهای مردمی و سازمانهای مدافع حقوق زنان مستقیماً به دست مردم نیازمند برسد.

 ما خواهان انتقال فوری فعالین حقوق زنان، فعالین حقوق مدنی، خبرنگاران، هنرمندان، ورزشکاران و همه فعالینی که جانشان در خطر است به کشورهای امن هستیم.

 بار دیگر از این تظاهرات در سراسر جهان به زنان شجاع و جسور افغانستان درود می‌فرستیم.

زنده باد مبارزات زنان و مردم افغانستان علیه حکومت طالبان

زنده باد همبستگی جهانی با مردم افغانستان