امین بیات: منشور "همبستگی و سازماندهی برای آزادی(مهسا)"

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

منشور "همبستگی و سازماندهی برای آزادی(مهسا)" و "منشور مطالبات حد اقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی در ایران: بالاخره پس از چهل و جهار سال با پا در میانی دولت آمریکا،اتحادیه اروپا ، و پس از سالها حمایت از دیکتاتوری مذهبی در ایران که منجر به کشتار وبی خانمانی میلونها ایرانی شد، تمایل نشان دادند که برای آینده ایران شش نفر زن و مردایرانی بتوافق برسند، تا منشوری تدوین کرده و به افکار عمومی ارائه دهند، منشور تدوین شد و انتشار بیرونی یافت تحت نام "همبستگی و سازماندهی برای آزادی(مهسا)"، که کاری بسیار دشواردر این آشفته بازار بود، و یک قدم به سرنگونی جمهوری اسلامی نزدیکتر شدیم ، که یک حرکت اصولی اما غیر مستقل بسمت آزادی بیان و نظر است، بماند که در خدمت چه قشری از جامعه آینده ایرانی قرار دارد.

البته این منشور تدوین نمی شد مگر اینکه، اکثریت مردمان ایران از کلیه اقشار جامعه، بدون قید و شرط و با تقدیم جان خود، خواهان سرنگونی کلیت حکومت اسلامی آخوندی نمیشدند، که خوشبختانه عزم راسخ مردم در سرنگونی غیر قابل تغییرو بدون تبعیض درسطح ملی ، سرمایه داری را ناچار به اتخاذ چنین تصمیمی علیه رژیم دست نشانده خود نمود.
روشن است که در داخل و خارج از ایران به دلایل سرکوب ، بازداشت ،شکنجه ، مسمومیت و اعدام، برای مردم که هنوزآنچنان امکان مبارزه تمام عیار درمقابل دستگاه سرکوبگرهیئت حاکمه مهیا نیست،ولی با اینحال با دست خوالی جمهوری اسلامی را به بن بست کشاندند، و در این ارتباط بیانیه ای تحت عنوان " منشور مطالبات حد اقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی درایران" ، انتشار یافت، این بیانیه با امضاء بیست تشکل صنفی، مدنی، سیاسی نشان از رشد فکری و تشکیلاتی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی دارد، که با استقبال بسیار چشمگیر عمومی مواجه شد، این منشور از حد اقل مطالبات مردم سخن میگوید، و از خیزش جنبش انقلابی "زن،زندگی،آزادی"در ماههای گذشته پشتیبانی و همکاری میکنند.
با بررسی کوتاه هر دو منشور از هم به این نتیجه میرسیم که دارای تفاوتهای روشن و پایه ای با هم هستند:
" منشورهمبستگی و سازماندهی برای آزادی(مهسا) و "منشور مطالبات حد اقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی در ایران"، اولی در چهار چوب جمعی سرمایه داری داخلی و جهانی و بدستور و با حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا تنظیم شده واما دومی درشرایط بسیار سخت داخل و درحمایت ازمردم و بصورت مستقل، آگاهانه و درخدمت اهداف اکثریت جامعه آنهم بصورت حد اقلی مطالبات تنظیم شده است.
اولی فرصت طلبانه،نوکر منشانه برای کسب قدرت با حمایت دستگاههای امنیتی رژیم سرنگون شده پهلوی و دومی با حمایت و پشتیبانی مردمی، منشور اول در جهت به انحراف کشاندن افکارعمومی جهان و ایران تهیه شده و دومی در جهت خدمت به منافع سیاسی،اجتماعی مردم در ایران.
منشور اول به انحلال سپاه پاسداران و پیوستن بخشی که مرتکب جنایت نشده اند به ارتش، و اما در بخش منشور دوم از سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی و کلیه نیروهای سرکوبگر پاسدار،بسیج، امنیتی و... صحبت بمیان میآید.
درمتن اول از حفظ تمامیت ارضی ایران به یکپارچگی شده چرا؟ البته تاکید بر یک پارچگی شده ، معلوم نیست چه کسانی وچه نیروهائی قصد تجزیه ایران را دارند، بزرگترین سازمان مسلح" چپ" کوموله در کنار فرزند شاه نشسته و از تمامیت ارضی ایران دفاع میکند،پس تجزیه ایران اگرهم دردستورکار باشد توسط سرمایه داری جهانی و عوامل داخلی کوچک آنها هستند و نه هیچ ایرانی دیگر تمایل به تجزیه ندارند.
درمنشور اول بیان شده که خواسته هائی را پیگیری میکنند مانند ، لغو حکم اعدام در ایران، آزادی زندانیان سیاسی، ایجاد فشار به جمهوری اسلامی که بسیار خوب هم بیان شده و آینده این واقعیت را ثابت خواهد کرد، و اما مسئله رایزنی با دولتهای "دموکراتیک" برای خروج سفرا ی جمهوری اسلامی ، و رایزنی با این دولتها برای حمایت از منشورشان.
دوستان تهیه کننده ی "منشور همبستگی و سازماندهی آزادی (مهسا)، تکیه مهمشان بر روی عملکرد دولتها ی سرمایه داری جهانی و عملکردشان نسبت به نظام اسلامی استوار شده است ، این گرایش دارای تمایلات سرمایه داریست ، این در حالیست که بخش وسیعی از نیروهای سیا سی در اپوزیسیون جمهوریخواه در خارج و نیروهای درون کشور علاوه بر کلیت مردم ترک ، لر، بلوچ و... و همچنین نویسندگان بیست تشکل حد اقلی مستقل صنفی و مدنی در ایران با ابقای سلطنت مرزبندی روشن اتخاذ کرده اند.
اما به جاست که در شرایط اسفبار کنونی مردم در ایران ، به پذیریم که در ایران هر دو منشور هوادارانی برای خود دارند و برای برون رفت از شر نظام اسلامی هر فرد و گروهی بر مبنای فراخور حال خود و سیاست خود از آنها بصورت جداگانه ومستقل ازهم پشتیبانی کنند، شرایط را برای گذر از جمهوری اسلامی آماده کرده و در یک انتخابات آزاد و مستقل تعیین و تکلیف را بدست مردم بسپارند.
بالاخره درآینده خطوط اساسی ما بین این دو جریان که یکی طرفدار سرمایه داری ودیگری زحمتکشان جامعه هسنتد روشن خواهد شد.
اگرجریانات کارگری در ایران به این رشد فکری و سیاسی رسیده باشند که باید مستقل عمل کنند، و با سرمایه داری خط کشی داشته باشند ، یعنی به این نتیجه نهائی نیز رسیده اند که اهداف انقلاب 57 راپیگیری کنند و از نهادهای وابسته به سرمایه داری فاصله بگیرند ، و جلوی آنهائیکه قصد به انحراف کشاندن خیزش جنبش انقلابی مردم یعنی "زن،زندگی،آزادی" را دارند را بگیرند، از نتایج دست رنج این خیزش عظیم مردمی پشتیبانی کنند و ادامه مبارزه را در خدمت اکثریت جامعه ازلحاظ اقتصادی،اجتماعی و سیاسی، که کارگران و زحمتکشان باشند ،تنظیم کنند، نیروهای مدافع زحمتکشان باید اگر میتوانند در مقابل دسیسه های سرمایه داری جهانی واپوزیسیون بورزوازی داخلی در کلیه عرصه ها از جمله سیاست، هوشیاری خود را حفظ کنند، و به تشکل سیاسی خود وسعت دهند.
اما در این شرایط در ایران چه میگذرد:
رژیم جنایتکار اسلامی برای به انحراف کشاندن افکارعمومی بخصوص مبارزین در خیابان به دسیسه از قبیل آتش زدن سینما رکس آبادان ،اسید پاشی در اصفهان، ساختن تاتر حمله به گورخمینی ،حمله به مجلس تروریستی ،حمله به شاه چراغ با مسمومیتها ی مدارس دخترانه در شهرها.... میکوشند تا افکار عمومی را ازطرح مولد سازی ، بالا رفتن ارزش دلار دربرابر ریال ، تورم سرسام آور بالا، ورشکستگی اقتصادی و بانکی، گرسنگی وصدها معضل دیگر که دچارش شده ،افکار زنان و جوانان حاضر در صحنه مبارزه را منحرف کند .
رزیم دربن بست کامل قرار گرفته و عاجز از پائین آوردن دلار است زیرا ندارد، تورم را نمیتواند اگرهم بخواهد پائین بیاورد، زیرا اقتصاد در کلیتش از هم پاشیده شده ، دولت تروریستی اسلامی هیچگونه کنترلی بر روی اجناس مورد احتیاج مردم ندارد، بهمین دلیل با توطئه و شیادی کامل و ایجاد وحشت کلیه ی توجهات را از مسائل اصلی منحرف کند، در حقیقت در این شرایط مردم مجبورند جلوی سرکوبگران و وحشت اندازی حاکمیت بایستند با هر شیوه ممکنه که خود اتخاذ میکنند، پس مردم نباید تحت تاثیر شانتاژها و توطئه ها و وحشت افکنی عوامل رژیم قرار بگیرند و توجه خود را که همان ادامه مسیر سرنگونی است پیگیری کنند،مردم در صحنه مبارزه باید برای همه مسائل خو د را آماده کنند، زیرا عوامل جمهوری اسلامی میکوشند دیوانه وار سد را مبارزه مردم بشوند تا قدرت و ثروت را حفظ کنند.
چهار شنبه صوری در راه است و امسال با سالهای دیگر متفاوت و در سراسر کشور آتش به پا میشود.
12.03.2023

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
https://facebook.com/amin.bayat.9