رحمان حسین زاده: مسئولیت جان همه زندانیان اوین بر عهده خامنه ای جلاد و جمهوری جنایتکار اسلامی است

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

معماران آتش سوزی و فاجعه بزرگ سینما رکس آبادان در چهل و چهار سال قبل اکنون و در اوج استیصال توطئه و فاجعه دیگری را علیه زندانیان سیاسی و عادی در زندان اوین سازماندهی کرده اند. جان همه زندانیان در خطر است. این فاجعه پرونده جلادیت خامنه ای و همه جنایتکاران جمهوری اسلامی را در آستانه سقو ط شان سنگین تر میکند. محاکمه خامنه ای و همکارانش نزدیک است. مردم آزاده به همراه خانواده زندانیان برای نجات عزیزان اسیر دست این رژيم سفاک خود را به اطراف اوین رسانده اند. زندانیان به فوریت باید آزاد شوند و از این توطئه نجات پیداکنند.‌

تردیدی نیست، این واقعه خشم و نفرت مردم را برای به گور سپردن جمهوری اسلامی صد چندان میکند. جمهوری اسلامی مرگت فرارسیده و راه دیگری ندارید.

 

انقلاب کارگری، پاسخ موثرقیام پرشور جاری!

انقلابیگری رادیکال و چشم دوخته به تغییر بنیادی تارو پود جامعه را در نوردیده است. خروش سراسری و انقلابی جاری سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی را دردستور عاجل و بیدرنگ خود گذاشته، اما کاراکتر بنیان برافکنی که از خود نشان داده، به وضوح نمایانگر آنست که به تغییر ساده در آرایش حکومتی بسنده نمیکند. بر دست بردن به ریشه و ایجاد تغییرات عمیق اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی چشم دوخته است. آنچه در جریان است نه فقط زمینه ساز انقلاب سیاسی، بلکه تسهیل کننده سازماندهی انقلاب همه جانبه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی هم هست. پاسخ سرراست و مستقیم و موثر طبقه کارگر و کمونیستها سازماندهی انقلاب کارگری است. سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و تحقق انقلاب کارگری برای ما کمونیستهای کارگری یک پدیده واحد است.
زنده باد انقلاب کارگری
پانزدهم اکتبر ٢٠٢٢