اسد گلچینی: کمونیستها و فراخوان به اعتصاب عمومی در کردستان

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

قتل مهسا امینی بر سر حجاب از طرف جمهوری اسلامی جنایت دیگری است که اعتراض و مبارزه آگاهانه و سازمانیافته جنبش های سیاسی و مبارزاتی را دامن زده است. بدیهی است که جامعه دارای جنبش های اعتراضی مختلف است و هر روزه این جنبش ها در برابر سیاست های جمهوری اسلامی در رابطه با زندگی ، معیشت و آزادی خواهی، راه حل های مبارزاتی مختلف داشته است و دامنه آن در مقابله با چنین فجایع هولناکی افزوده میشود.

تمام نیروهای سیاسی نیز در تلاش برای تاثیر گذاری بر این اعتراضات و جنبش ها هستند و احزاب ناسیونالیست متشکل در مرکز همکاری احزاب کردستانی هم در این رابطه فراخوان به اعتصاب عمومی داده و برخی از احزاب چپ و راست هم از ان حمایت کرده اند.
آنچه باید آشکار باشد این است که جنبش های اعتراضی، رادیکال و مترقی در جامعه راه خود را باید بروند همانطور که بطور طبیعی در برابر این نوع رویداد ها به نسبت توان و ظرفیت خود مقابله، مبارزه و اعتصاب کرده اند.
در این میان کمونیستها و آزادیخواهان مانند همیشه هیچ توهمی نباید داشته باشند که ناسیونالیستها و همراهان آنان میخواهند بر مبارزات مردم سایه ارتجاعی خود را به دلیل مبارزه با جمهوری اسلامی تحمیل کنند. بگذار اینها راه خود را آنطور که همیشه رفته اند بروند و ما کمونیستها و جنبش های آزادیخواهانه و رادیکال، هر چه بیشتر صف اعتراض و مبارزه خود را به جامعه و اعتراضاتش نشان بدهیم. در میان مبارزات مختلف و عمیقا متفاوت سیاسی و طبقاتی در جامعه نباید اجازه بدهیم که ناسیونالیستها به هر بهانه ای نمدی برای کلاه گمشده خود ببافند.