اعتصاب یكپارچه كارگران گروه ملی فولاد!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

حزب حكمتیست(خط رسمی): كارگران گروه ملی فولاد اهواز در ادامه اعتراضات قبلی خود، صبح امروز یكپارچه دست از كار كشیدند. كارگران با راهپیمایی به طرف میدان بقایی راه افتاده و در مقابل دفتر مدیریت تجمع كردند. اعتصاب یكپارچه كارگران بدنبال ممانعت مدیریت شركت از ورود ۲۱ نفر از كارگران و تصمیم به اخراج آنها اتفاق افتاد. علی محمدی، مدیر عامل شركت كه بشدت مورد نفرت كارگران فولاد است، با خبر اعتصاب یكپارچه و خشم كارگران فولاد در اتاقی مخفی میشود و سرانجام پا به فرار میگذارد. خواست كارگران فولاد ادامه مطالبات قبلی خود مبنی بر طرح طبقه بندی مشاغل و بازگشت به كار همكاران اخراجی و لغو حكم اخراج ۲۱ نفر از كارگرانی است كه دیشب اجازه ورود به شركت نیافتند.

رفقای كارگر!

طبقه كارگر در ایران و مردم آزادیخواه در جریان مبارزات متحدانه شما چه در گذشته نه چندان دور و چه در دوره اخیر هستند. تلاش همیشگی شما برای دفاع متحدانه از مطالبات بر حق خود، برای بهبود سطح زندگی و مقابله با توطئه های كارفرمایان و دولت و مقامات قضایی آنها، علیه اخراج و تهدید و پرونده سازی ها، علیه احكام قضایی زندان، شلاق و قطع نان كارگران و فعالین مورد اعتماد در فولاد اهواز از كسی پوشیده نیست. اتحاد و همبستگی شما كارگران، حمایتهای مردم اهواز از شما، اتحاد شما و كارگران هفت تپه و حمایتهای همیشگی از همدیگر، صفحه درخشانی در تاریخ جنبش كارگری ایران است.
 
اتحاد تا كنونی و توان ایستادگی شما در مقابل مدیریت و دولت و انواع مقامات ضد كارگری در محل بی تردید بیان هوشیاری شما و تلاش مشترك كارگران فولاد در تجمعات خود، اتكا به مجامع عمومی به عنوان ظرف اتحاد و بحث و تبادل نظر و تصمیم جمعی كارگران این مركز است. این نیاز بطور دائم و همیشگی روی میز هر مركز كارگری از جمله كارگران فولاد است. این مهمترین ابزار برای حفط اتحاد كارگران فولاد و هر مركز كارگری، برای قانع كردن همدیگر، كمك به همدیگر، خنثی كردن تبلیغات و تهدیدات دائمی دولت و كارفرمایان، مقامات آنها و مبلیغین ضد كارگری آنها، نفاق افكنان و مرتجعین ضد كارگری است.
 
بی تردید كارگران فولاد شایسته بیشترین حمایتهای طبقه كارگر در ایرانند. خواست و مطالب شما و صدها و هزاران مركز كارگری از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، چیزی جز عدالت اجتماعی، بهبود و رفاه و حق تشكل و ابراز نظر و اعتراض و اعتصاب و علیه فقر و استبداد نیست. ما به عنوان عضوی از خانواده كارگری، به عنوان عضوی از یك طبقه وسیع اجتماعی در ایران و جهان، در مقابل سرمایه داران و حكومتشان كه ادامه حاكمیت آنها در گرو توان ادامه استثمار و بردگی ما، در گرو ادامه استبداد و زندان و اخراج و فقر و محرومیت علیه ما است، راهی جز حمایت از همدیگر نداریم.
 
امروز همراه شما رفقا در فولاد، كارگران صدها و شاید هزاران مركز كارگری دیگر برای نان شب، علیه گرانی، برای پایان قرار دادهای موقت، علیه اخراج و بیكاری و علیه دستمزدهای ناچیز و.. در اعتراض روزانه با كارفرمایان و دولت هستند. این جدال روزانه در اشكال مختلف در جریان است. در این جدال ما غیر از همدیگر و مردم محروم و متمدن حامی دیگری نداریم. راه قوی كردن خود و افزایش توان ایستادگی در مقابل دولت سرمایه دارن، یكی كردن این نیرو، تقویت همبستگی و اتحاد وسیع و همه جانبه ما است. مایی كه اگر كمبودهای خود را رفع كنیم، اگر عملا در كنار هم و به عنوان صفی متحد بایستم، دولت و قوه قضائیه و كارفرما و مرتجعین را مجبور میكنیم كه تسلیم شوند. آنها در تمام تاریخ برای تسلیم كردن ما كوشیده اند، در كنار هم ایستاده اند و حاكمیت ضد كارگری و استثمارگرانه خود را حفظ كرده اند. ما هم به عنوان یك طبقه به این با هم بودن نیاز داریم، این تنها ضامن پیشروی و پیروزی ما حتی در مبارزات امروز كارگران فولاد است.
 
زنده باد اتحاد كارگری
زنده با آزادی و برابری
زنده باد حكومت كارگری
حزب حكمتیست(خط رسمی)
دوم بهمن ۱۴۰۲- ۲۳ دسامبر ۲۰۲۳