اعتصاب مجدد کارگران گروه ملی فولاد اهواز

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اعلامیه حزب حکمتیست: کارگران فولاد در هفته اخیر با دور جدیدی از کشمکش با مدیریت و دعوت به جلسه برای چانه زنی برسر مبلغ توافق شده در بحث همسان سازی حقوق ها با دیگر شرکتهای فولادی و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل روبرو بودند. گروکشی علی محمدی کارفرمای فولاد برسر شکایت از کارگران معترض و خواست پس گرفتن شکایت توسط کارگران، که وی آنرا منوط به کاهش ٤ الی ٥ میلیون تومانی از توافق استانداری کرده بود، خود را در کلاف سردرگمی از وعده ها و دعوت نمایندگان کارگران به جلسات نشان داد. 

همینطور که پیش بینی میشد و بیشتر کارگران نیز بدرست براین عقیده بودند که علی محمدی برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همسان سازی حقوق ها وقت کشی میکند و میخواهد با بحث "حق الحساب" آنرا به سال آتی موکول کند، همین اتفاق افتاد. مضافاً طرح جدائی فولاد اکسین و واگذاری آن به فولاد خوزستان نیز جبهه دیگری بود که توسط کارفرمای فولاد باز شد. این موضوع دو جنبه دارد: اول، همسان سازی حقوقهای گروه ملی قرار است براساس حقوق های فولاد اکسین صورت گیرد. دوم، بحث واگذاری فولاد اکسین هم مسئله همسان سازی حقوق ها را منتفی میکند و هم کارگران گروه ملی را در موضع دفاعی قرار میدهد. 

نهایتا بعد از بازی های مزورانه گروه بانک ملی و علی محمدی و وعده دادن و دبه درآوردن در مورد توافقات محدود جلسه استانداری، کارگران عصبانی فولاد گفتند این جلسات هدفش تهدید و تطمیع نمایندگان است و روش کار ما براساس هم اندیشی در مجامع عمومی است. کارگران فولاد برای رفع هر شبهه و جلوگیری از شکاف در میان همکاران دو روز به علی محمدی وعده دادند که طبق توافق استانداری طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا کند، دو روز گذشت و اجرا نشد. علی محمدی مجددا زمان بیشتری خواست و دعوت به جلسه کرد. کارگران اعلام کردند که دیگر بحثی نیست و زیر بار این بازی وقت کشی کارفرما نمیروند و نهایتا تا ساعت دو بعداظهر روز سه شنبه ٣ بهمن وقت دادند. بدنبال عدم توجه کارفرما از دیروز بخشهای مختلف گروه ملی دست از کار کشیدند و در محوطه شرکت اجتماع کردند. علی محمدی و گروه بانک ملی زیر مفاد توافق آخرین جلسه استانداری زدند و کارگران هم در اعتراض به این اقدام وارد اعتصاب شدند.

خواستهای روشن کارگران گروه ملی عبارتند از: اجرای بدون حقه بازی و عادلانه طبقه بندی مشاغل، همسان سازی حقوقها مطابق حقوقهای فولاد اکسین، بازگشت به کار آقای کریم سیاحی، خروج آیتم های فریز شده در فیش حقوقی از حالت فریز، تبدیل وضعیت کارگران شفقی، رفع شکایت محمدی از کارگران.  

همینطور کارگران فولاد هشدار دادند که فولاد اکسین جزو انتگره گروه ملی است و بانک ملی باید خواب واگذاری آنرا ببیند. کارگران گروه ملی واگذاری فولاد اکسین را خط قرمز و آغاز یک نبرد سخت اعلام کردند. با این اوضاف و تجربه اخیر و تاکتیکهای مزورانه کارفرمای فولاد، خواست خلع ید از بانک ملی و علی محمدی باید به صدر رانده شود. 

تجربه کنونی نیز مجددا تاکید کرد که تنها پشتوانه برای تحقق خواستهای کارگران اتحاد گسترده و قدرت مجمع عمومی کارگران است و حتی تعیین نمایندگان موقت و مذاکرات و آمد و رفت در جلسات بدون اعتصاب و این پشتوانه مادی، تنها به کارفرما و بازی های کثیف آنها فرصت میدهد. علی محمدی و بانک ملی میخواهند گروه ملی را تکه پاره کنند و قدرت و اتحاد کارگر و رهبران عملی کارگران را تدریجاً تضعیف و نابود کنند. 

علی محمدی هنوز خشم کارگران قهرمان فولاد را ندیده است. نه فقط باید از طرح واگذاری ممانعت کرد و از خواستهای برحق ذره ای کوتاه نیامد بلکه امروز دیگر خلع ید از بانک ملی و عزل علی محمدی به دستور روز رانده شده است. این موضوع اگر تا دو هفته قبل برای بخشهائی از کارگران هنوز مبهم بود، امروز یک واقعیت مسجل است. درود بر رزم و اتحاد کارگران فولاد!

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
٤ بهمن ١٤٠٢- ٢٤ ژانویه ٢٠٢٤
 
# ما_کارگران_فولاد_علیه_ظلم_و_بیداد_میجنگیم_میجنگیم
#مرگ_بر_ستمگر_درود_بر_کارگر
#کارگران_بیدارند_از_استثمار_بیزارند
#گروه_ملی_فولاد_اهواز