گزارش تجمع امروزپنجشنبه ۶۱ مارس

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

گزارش تجمع امروزپنجشنبه ۶۱ مارس ۰۲۰۲ برابر۰۲ اسفند ۶۰۲۶
»فعاالن کانون همبستگی با مبارزات انقالبی مردم ایران - گوتنبرگ در برابر دفتر بزرگترین روزنامه صبح "یوتیبوری پستن" فریاد جمعی ما پای روزنامه "یتبوری پستن" سپیده ما را ربودند. سپسده قلیان آزاد باید گردد / زندانی سیاسی آزاد باید گردد. به تکرار شعار  سپیده برآمدیم :خامنه ای ضحاک میکشیمت زیر خاک ! و چند واکنش سریع فعاالن "کانون همبستگی با مبارزات انقالبی مردم ایران" تنی دیگرازهمراهان مان درگوتنبرگ سوئد به ربودن سپیده قلیان درمسیرقم به اراک و گذر به اهواز بوده که توسط آدم فروشان داعشی رژیم اسالمی ربوده شده است .

رسانه ها و انسان های ازاده!
واکنش سریع رفقای زن و مرد در کنار هم به فاصله دیشب تا امروز ، نشانه مسئولیت شناسی یکایک رفقایی بود که وقت گذاشتند و توانستند در کنار هم در "یتبوری  روزکاری جای بگیرند و در برابر دفتر بزرگترین روزنامه شهر پستن" بدل به ارکستر واحدی شده وشعار » سپیده قلیان آزاد باید گردد « ، »زندانی سیاسی آزاد باید گردد « به شکل توامان فارسی و سویدی سر دهند ...
عکس های آین تجمع نشان حضور مادی انسان های چپ و سوسیالیستی شهر گوتنبرگ درمحکومیت آدم ربایی و اطالع رسانی به تحریریه روزنامه یتبوری پستن می باشد ... خبرنگار روزنامه آقای کاری )Kari )ازسخنگویان جمع پرسش هایی نمود و دوستان به شکل فاکتویل گزارش تصویری از مقطع آزادی » سپیده قلیان « تا ربایش وی را توضیح دادند و دالیل تجمع اعتراضی شرح دادند . رفقا )خانم توران، آقایان کریم و مجتبی و مهرزاد ( هر یک وضعیت نگرانی خانواده و خاصه مادر و پدر سپیده را شرح دادند ...تصاویر ضمیمه گزارش بازگو کننده حرکت سریع اعتراضی امروز می باشد . با تبادل آدرس، توافق شد که ما گزارش دقیقتری را به روزنامه و ایشان برسانیم .
فعاالن کانون همبستگی روز شنبه هیجدهم مارس با تمام قوا ... ادامه فریاد مان را در برنس پارکن به صدا در آوریم ... شادا که هستید ... قدم همه تان مبارک باد در پیکار بر علیه بیدادگری نظام اسالمی .
کانون همبستگی با مبارزات انقالبی مردم ایران - گوتنبرگ )سوئد(
۰۲۰۲ مارس ۶۱