فرح نوتاش: عشق را از کمونرها ...

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

18 مارس، به احترام هفت هزار کمونر تبعیدی به جزایر بی سکنه کالدونیای جدید در اقیانوس آرام، روز "زندانیان سیاسی" نامگذاری شده است.

فرانسه ... آغازگر جنگ با پروس
لیک ... شکست در جنگ با پروس

و در طلب غرامت ...
پاریس اشغال و محاصره شد
توسط ارتش پروس

گارد ملی ... متشکل از هزاران ملیشیا
قبل از اشغال
با کمک کارگران و مردم
منتقل کرد...
چهار صد توپ از منابع مردم
به تپه مونمارتر
که به دور باشد از دسترس پروس

سربازان پیوستند
به گارد ملی مردم
و زمانی که ژنرال ها... با وحشت
ازجایگزینی گارد ملی با 400 توپ
فرمان رگبار...
بسوی مردم بی سلاح را دادند
سربازان...
ژنرال ها را از اسب پائین کشیدند
و تیر باران کردند...
لحظاتی ... سکوت درانقلاب دوید
و انقلاب در سکوت

حک شد 18 مارس 1871 بر تاریخ
فرار دولت مردان و پلیس
فرماندهان و متخصصین به ورسای
پاریس ماند... گارد ملی ... کمونر ها و مردم

کمون جبهه ای بود متحد از...
انواع سوسیالیست ها
آنارشیست ها
بلانکیست ها
جمهوری خواهان رفرمیست
ژاکوبی ها
فعالین سیاسی
کارگران
و مردم سوخته از فقر سیاه
در جنگ و گرسنگی

شروع شد غوغای کار کمون
عشقی و هیجانی ورای وصف
پیوستن رسته های ارتش
به مردم
و تدارک انتخابات
28 مارس 1871
برای اولین بار در تاریخ
شورای کمون... با 92 منتخب
افراشت بجای پرچم سه رنگ شوینیسم
پرچم سرخ انترناسیونالیسم

شورای کمون ... لغو کرد اعدام
گیوتین ها را سوزاند
لغو کرد نظام وظیفۀ اجباری
لغو شد... تمام قوانین ضد انسانی
و این بود آغاز شکوهمند
اولین حکومت سوسیالیستی
کمون !

عطر فرهنگ... شعور
و انساندوستی
پیچید بر برهۀ بیدار زمان
و معطر کرد جان انسان و زمین
حاکمیت راستین انسانی
بر انسان...
به پیشگامی اولین ملت آگاه جهان

رایگان شد تحصیل
لغو شد تدریس مذهب ... و فریب
از متون درسی مدرسه ها
کلیساهای کاتولیک
با قرن ها تاریخ جنایت و فساد
تبدیل به مراکز سیاسی کمون
و مصادره اموال کلیسا ها
به نفع مردم
و سیر خبرهای شگفت انگیز
که مردم با شور و شعف
بهم ... منتقل می کردند
آزادی...
عدالت ... برابری... درراه
همه مسرور... از رایحۀ این تغییر

ورسای از ماه آپریل
شلیک می کرد توپ به شهر
و روز بیست و یکم مه
شکست دیوار مستحکم غربی
و... وارد شهر شدند
ارتشی از سربازان زندانی تازه آزاد شده
توسط پروس
و لشگر تطمیع شده اراذل و اوباش
جنگ داخلی و... یک هفتۀ خونین
تا بیست و هشتم مه
سی هزار کشته وشمار بیشتر زخمی
و محله های کارگری
بلویل ...
مونتیل مونتان...
مظهر مقاومت
و رشادت های ارتش زنان
شکست...
و به آخر رسید این پایان
پنجاه هزار اعدامی
هفت هزار تبعیدی به جزایر بی سکنه
با نهصد کشته از ورسای
شروع حکومت نظامی پنج ساله
در پاریس

بهاری بود ... جان فزا و عطرآگین
از شکوه اندیشه
خوش درخشید و چون شهاب
برقی زد و رفت
لیک انداخت شیاری سرخ و عمیق
برچهر و جان تاریخ
با نمادی جاودانۀ
از ستایش و عشق و حسرت واشگ
چه دریغ...چه دریغ

در گورستان پرلاشز بر دیوار کمونر ها
نوشته بود عشق...
در ادامه نوشتم ... ازلی و ابدی

در اطراف این دیوار شسته به خون
قبل از غرش رگبار
می شنیدم به گوش جان
فریادهایشان...
زنده دارید یاد ما... ای رفیقان
باشد که مرگ سرخ ما
آغاز عشق ...
اتحاد ... و پیروزی شما

وین 18 مارس 2023
کتاب شعر 10
www.farah-notash.com