فراخوان! آکسیون اعتراضی روز شنبه ۱۱ ماه مارس ۲۰۲۳؛ ساعت ۱۳ یک بعدازظهر

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

فراخوان! آکسیون اعتراضی روز شنبه ۱۱ ماه مارس ۲۰۲۳؛ ساعت ۱۳ یک بعدازظهر
مکان: میدان برنس پارکن جنب مجسمه یوحنا درشهر گوتنبرگ/ سوئد.
سرنگون باد رژیم فاشیست جمهوری اسلامی ایران !

زنده باد آزادی و برابری!
کانون همبستگی با مبارزات انقلابی مردم ایران _ گوتنبرگ/ سوئد
نهم مارس 2023