بیانیه حزب سوسیالیست انقلابی در باره روز جهانی زن

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

زنده باد ٨ مارس ضد کاپیتالیستی! سرنگون باد کلیت جمهوری اسلامی! شعله های آتش خشم و نفرت از جمهوری اسلامی، بعداز به قتل رساندن وحشیانه مهسا امینی توسط جمهوری آدمکشان اسلامی، مجددا در بعد به مراتب عمیقتر،اجتماعیتر و پایدارتری به میدان آمده است، و اکنون این خیزش انقلابی وارد ششمین ماه خود شده و تا کنون صدها مبارز معترض از جمله جوانان و کودکان در سراسر کشور جان عزیزشان را در راه کسب آزادی و برابری، علیه حجاب و قوانین ارتجاعی-اسلامی، علیه فقر و فلاکت و استثمار سرمایه داری، و با هدف سرنگونی کلیت فاشیسم حاکمیت سیاه بورژوا- اسلامی، از دست داده اند.

در این شرایط خطیر، چنانچه با قدرت متحد اجتماعی و طبقاتی خود مان سد محکم تری نبندیم تا ارتجاع بورژوازی راست-شونیستی-سلطنتی و ساواکی های قاتل سرنگون شده در"اپوزسیون"( خارج نشین)، با همدستی و همکاری مستقیم با بخشی از جنایتکاران صفوف حاکمیت جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوب، و حمایت مالی و مدیایی و شخصیت سازیهای جعلی دولتهای امریکا و غرب از آنان، که مشغول تدارک چنین امر ضد انقلابی به اسم "انقلاب مهسا" "انقلاب ملی" و "اتحاد همه با هم" های مملو از دروغ و ریا و عوافریبفی هستند، (شبیه به سناریو سال ٥٧ خمینی) تا بتوانند این روند آزادیخواهانه را با ناکامی مواجه کنند و به بیراهه بکشانند، بطور قطع با مشکلات جدی روبرو خواهیم گردید و خونهای ریخته شده به هدر خواهند رفت!.

به هر اندازه ی در تداوم مبارزه مان باصدای راساتر و متحد تری با پرچم آزادی، برابری، رفاه و امنیت همگانی، و با مطالبه گری مندرج در این بیانیه روشنتر و قاطع تر به میدان بیاییم، و همچنین شعارهای انقلابی مبتنی بر ضد سرمایه دارانه بودن، ضد اسلامی و ضد سلطنتی تر و غیر قومی تر بودن را به امر اکثریت جامعه تبدیل نمائیم،امثال شیادان مانند مسیح علینژااد و رضاپهلوی کودن و دیگر بادمجان جمع کنان مرتجع چون عبدالله مهتدی و سازگارا یا هنرپیشهای درباری سلطنت طلبان فاشیست پوچتر خواهند شد و حبابشان زود تر خواهد ترکید! تنها از این مسیر انقلابی است که بدون شک به آسانی این خیزش انقلابی دامن جمهوری اسلامی حافظ سرمایه داری را تا تحقق سرنگونی کلیت آن رها نخواهد کرد و میتوانیم بر آن پیروز شویم!

ممانعت از مخاطرات فوق در قدم اول به نقش کلیدی کارگران و زنان، به میدان آمدن جنبش میلیونی کارگری-سوسیالیستی گره خورده است ، در همراه شدن و متکی بودند به قدرت اجتماعی دیگر جنبشهای انقلابی و آزادیخواه، یعنی جنبش آزدیخواهانه زنان، جوانان و دانشجویان، فرهنگیان و غیره، این امر را میتوان به سرانجام کم هیزینه تری رساند. از جمله حول "منشور مطالبات حداقلی" که به تازگی از جانب نهادهای کارگری و آزادیخواه در ایران منتشر گردیده است، میتوانیم قدرتمند تر و توده ای تر از موقعیت کنونی، در شکل شروع اعتصابات کارگری به هم پیوسته، تجمعات میلیونی شهری، و همزمان کسب آمادگی عملی برای شکست دادن و پس زدن نیروی سرکوب در سراسر کشور، به میدان بیائیم!. واقعیت این است که در راس این روند انقلابی، جنبش انقلابی زنان و کارگران پیشرو قرار دارند، که بدون رهائی از همه ی قوانین و فرهنگ و شئونات اسلامی و درد و مشقات بیشمار نظام استثمارگر سرمایه داری-اسلامی به اهداف خود نخواهد رسید! با استقرار یک نظام شورای و سوسیالیستی و پیروزی این آلترناتیو بر جمهوری اسلامی امکان محقق کردن اهداف فوق ممکن خواهد گردید و بدینوسیله میتوانیم از چنگ یک سیسم تمام عیار آپارتاید جنسی نیز خلاصی پیدا کنیم.

اما نباید فراموش کرد که پایان قوانین و مظاهر ارتجاعی مذهب، با تمام اهمیتی که دارد، هنوز به معنی رهائی واقعی زن نیست. چنین تصوراتی که بر مبنای نگاه صرف "سکولاریستی" و "ضد اسلامی"، در برخود به پدیده ستم بر زن بنا نهاده شده است، نفس مبارزه آگاهانه و واقعی زنان و جنبش سوسیالیستی ما را برای کسب همه آزادیها و برابریها را تضعیف ومخدوش کرده است. این نگاه بورژوائی و خرده بورژوائی به آزادی زن و واقعیت جدا ناپذیری این مبارزه از مبارزه طبقاتی، و شناخت این پدیده ساده که بقای چنین ستمی رکن مهمی از بقایای نظام حاکم طبقاتی حتی در پیشرفته ترین نظامهای سرمایه داری است، ما را دور نگاه میدارد. و بدین ترتیب مانند بقیه هیاهوهای"عامه پسند" فرمان قطار آزادی زن را در اختیار هر جنبش پوپولیستی، ملی گرائی، "اسلامی معتدل"، اصلاح گرایان" وغیره میدهند بجز صاحبان واقعی خود آن جنبش و مبارزین راستین رهائی قطعی از این ستم و نابرابری.

تردیدی نیست که سرنگونی جمهوری اسلامی گام نخست آزادی زن و هر شکلی از پیشرفت جامعه است، اما بطور قطع چنانچه این امر مهم سرنگونی با واسطه و با اتکا به جنبش پیشرو و سوسیالیستی زنان و همپیمانان جنبشی و طبقاتی آنها، یعنی طبقه کارگر و جنبش سوسیالیستی و آزادیخواهی به سر آنجام نرسد، مادام که در راس این مبارزه برای سرنگونی کلیت بساط این نظام اسلامی-بورژوائی آرمان و آینده و افق سوسیالیستی بر افراشته و برجسته نشده باشد و فرمانش در دست رهبری جنبش ما نباشد ، مادام مطالبه و آینده ای بر مبنای مفاد زیر در راس پرچم سیاسی و افق جنبش آزادی زن و جامعه قرار نگیرد، حتی سقوط جمهوری اسلامی نیز الزاما به معنی آزادی واقعی نه تنها زنان که به آزادی هیچ بخشی از جنبش کارگری و ازادی خواهی و برابری طلبی منجر نخواهد گردید.

حزب سوسیالیست انقلابی ایران، در راستای رسیدن به هدف نهائی خود، یعنی برقراری یک جامعه بری از ستم و نابرابری، از جمله تحقق کامل برابری زن و مرد و رفع تبعیض برحسب جنسیت، و در راستایی تقویت پرچم و جنبش سوسیالیستی سرنگونی طلبانه در جامعه همه زنان آزاده و مبارزین راه آزادی و برابری را به پیوستن به تلاش مشترک برای تحقق منشور آزادیخوانه زیر فرا میخواند.
١- برابری کامل و بی قید و شرط زن و مرد در حقوق مدنی و فردی و لغو فوری کلیه قوانین و مقرراتی که ناقض این اصل است. آزادی بدون قید و شرط فعایت سیاسی، تحزب، تشکل، تجمع، اعتراض و اعتصاب برای هر فرد و کلیه تشکلهای زنان و نهادها و احزاب مدافع برابری زن و مرد.
٢-برابری کامل زن و مرد در کلیه سطوح اقتصادی، اجتماعی ، حقوقی، خانوادگی و سیاسی. پایان دادن به امتیازات مرد بعنوان "سرپرست خانواده" و برقراری حقوق و وظایف برابر برای زن و مرد در رابطه با سرپرستی و تربیت فرزندان.
٣- برابری کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادی، اشتغال، قوانین کار و بیمه بیکاری و بیمه های اجتماعی بدون هیچ نوع تبعیضی. مزد برابر درازای کار مشابه برای زنان و مردان. ١٦ هفته مرخصی دوران بارداری و زایمان و یکسال مرخصی برای نگهداری نوزاد که باید با توافق طرفین توسط زن و شوهر هر دو مورد استفاده قرار بگیرد.
٤- لغو کلیه قوانین عقب مانده فرهنگی، ناموسی که نافی استقلال و اراده مستقل زن و شخصیت او بعنوان یک شهروند متساوی الحقوق در جامعه است، لغو هر نوع محدودیت سفر و نقل مکان زنان، اعم از مجرد و متاهل، لغو جنایت ازدواج اسلامی کودکان زیر ١٨ سال، لغو فوری کلیه قوانین و مقرراتی که آزادی زنان در انتخاب لباس و پوشش، انتخاب شغل و معاشرت، و در ازدواج و طلا‌ق مقید و محدود میکند. ممنوعیت هر نوع جداسازی زنان و مردان در موسسات، آموزش و پرورش، اجتماعات، معابر وسائل نقلیه عمومی. ممنوعیت هر نوع دخالتی در روابط شخصی، عاطفی و جنسی زنان از جانب دولت، مقامات، جامعه و خانواده.
٥- اعلام روز جهانی زن به عنوان روز تعطیل رسمی در کشور و آزادی هر شکلی از تجمع، اعتراض و جشن و گردهمائی به این مناسبت.
٦-آزادی فوری کلیه فعالین مدافع برابری زن و مرد در زندان

حزب سوسیالیست انقلابی ایران ضمن تبریک روز ٨ مارس، روز همبستگی جهانی زنان آزاده و سوسیالیست، روز اعتراض به تداوم شرم آور تبعیض و نابرابری علیه زن، همه زنان آزادیخواه، کارگران و جوانان پیشرو و کلیه کسانی که خواهان پایان دادن به نابرابری بین زن و مرد و تداوم ستم بر مبنای جنسیتی هستند به صفوف خود فرامیخواند.

زنده باد برابری زن و مرد در همه زمینه ها!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
نابود باد نظام سرمایه داری!
زند باد سوسیالیسم!
حزب سوسیالیست انقلابی ایران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
www.simroz.org
١ اسفند ١٤٠١ ٢٠-٢-٢٠٢٣