اطلاعیه دفتر كردستان حزب: آخر خط باند مهتدی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

بدنبال افشا شدن ترور و قتلهای پی در پی در اردوگاههای باند زحمتکشان، افشا فیلم دوربینهای مدار بسته داخل اردوگاه و دخالت دادگاه عربت دولت اقلیم در پیگیری قتل آپو حسینی، بعد از افشاگری ها از درون و بازتاب تعفن اعمال كثیف جریان آقای مهتدی و راه افتادن موج نفرت ازآنها حتی در میان خانواده پیشمرگان و كسانی كه در جریان مهتدی جان خود را از دست داده اند، و سرانجام و بویژه بدنبال کمپین طیفی از فعالین و شخصیتهای سیاسی در کردستان در محکوم کردن این قتلها و ترورها، باند مهتدی در "ضدحمله" ای ناشیانه و سبك، تبلیغات کثیف و سوخته سی سال پیش خود را علیه کمونیستها و بطور ویژه علیه حزب حکمتیست (خط رسمی) تکرار کرده است.

هدف از در بوق و کرنا کردن اتحاد مجدد دو جریان زحمتكشان، دو غده عفونی، زحمتکشان مهتدی و ایلخانیزاده، و تکرار شانتاژهای سوخته دیروز، بازگرداندن اعتماد به نفس به صفوف متردد خود و ممانعت از ریزش درونی بیش از این دو جریان ضد اجتماعی و حاشیه ای است.

مردم آزادیخواه در کردستان که از بدو تولد این باند فاشیست دست رد به سینه آن زدند، امروز این تبلیغات را نشانه دیگری از ضدیت آشکار این باند و رهبران آن با آزادیخواهی خود، با زندگی و مبارزات فی الحال در جریان خود برای رفاه، آزادی و سعادت همگانی میداند.

اطلاعیه رسمی جناح عبدالله مهتدی این باند و برنامه تلویزیون جناح ایلخانیزاده آن، می فرمایند که "تقابل حزب حکمتیست (خط رسمی)، از روز اول جدایی اینها از کومه له شروع شده است!" ما این "اتهام" را قبول میکنیم. ما قبول میکنیم که جریان ما اولین و تنها جریانی بود که ظرفیت فاشیستی این باند را تشخیص داد، تنها نیرویی بود که ترفند استفاده از نام کومله و آویزان شدن به تاریخ و جانباختگانش را تشخیص داد و افشا كرد و هیچگاه حاضر نشد آنرا بعنوان یکی از شاخه های کومله و یک سازمان سیاسی به رسمیت بشناسد. ما تنها جریانی بودیم که ظرفیت فاشیستی، ترور و چاقوکشی آنرا هشدار داده و همه نیروهای سیاسی را به طرد این باند دعوت کردیم. ما اولین و تنها جریانی بودیم که پلاتفرم سیاسی این باند را فاشیستی دانسته، نحوه "مبارزه سیاسی درون حزبی" این باند، گرو گرفتن كنگره قانونی كومه له با اتكا به پلیس سلیمانیه، محاصره اردوگاه کومله- سازمان کردستان حزب کمونیست ایران و تهدید به جنگ برای باجگیری و طرح ترور رهبران آنرا را افشا و محکوم کردیم. ما تنها جریانی بودیم که پلاتفرم سیاسی این باند را فاشیستی و شانس آن را برای تبدیل شدن به یک سازمان سیاسی و همزمان ظرفیت رهبری آن برای شکل دادن به یک باند فاشیست، ضد کمونیست و چاقوکش را به همگان هشدار دادیم. ما گفته بودیم که تنها شانس این باند در قومی کردن و به خون کشیدن مبارزه مردم در ایران و بویژه در کردستان است. ما تنها نیرویی بودیم که "آلترناتیوهای" این باند از "فدرالیسم قومی" تا حمله نظامی امریکا به ایران و کشیدن جنگ نیابتی عربستان به کردستان را افشا و در مقابل آن ایستادیم.

ما "اتهام" مقابله با فاشیسم و ترور و باندهای چاقوکش، "اتهام" دفاع از آزادی، برابری و کمونیسم را قبول میکنیم. ما همزمان از اینکه بخشی از جوانان با توهم به این سازمان به آن پیوستند و قربانی سیاستهای فاشیستی و ترورهای درون سازمانی این باند شدند متاسفیم. از سازمانهای سیاسی چه در کردستان و چه در خارج کردستان در امتیازدادن به این باند خطرناک و مناسب کردن زمینه برای ایفای نقش این باند و جا زدن خود بعنوان یک نیروی سیاسی، بطور جدی نقد داریم و آنها را در دامن زدن به توهم جوانان به این باند مسئول میدانیم!

امروز پس از بیست و چند سال از شکل گیری این باند، حقایق و مخاطراتی که ما طی این سالها گفته بودیم، شاهدان متعددی پیدا کرده که بخش اعظم آنها نه جریانات سیاسی و شخصیت های اپوزیسیون و مخالفین سیاسی این باند، که اعضا و کادرها و مسئولین و پیشمرگان سابق این جریان اند! افشا طرح حمله نظامی به اردوگاه کومله توسط عمر ایلخانیزاده یا افشا طرح ترور اعضا رهبری حزب حکمتیست توسط یکی از فرماندهان این باند، فقط گوشه کوچکی از ظرفیت این باند را به نمایش میگذارد.

امروز در کنار حزب حکمتیست (خط رسمی) و تلاش ما برای افشا و طرد این باند چاقو کش، صدها نفر از کسانیکه در صفوف این جریان به ماهیت ارتجاعی آن پی برده و از ترور و قتل درون سازمانی جان سالم به در برده اند، دهها خانواده قربانیان ترورهای درون سازمانی این باند شاکیان خصوصی اند که ادعانامه خود علیه این باند را علنی اعلام کرده اند!

درد این باند و دوستانشان، آزادیخواهی و کمونیسم ریشه دار در کردستان است که مانع قدرتگیری شان شده و طبیعی است که حزب حکمتیست (خط رسمی) بعنوان پرچمدار این آزادیخواهی و کمونیسم در کردستان، نمی تواند مورد نوک حمله این باند تبهکار نباشد. به این دلیل ساده که حمله به کارگر و زحمتکش در کردستان، حمله به برابری طلبی کمونیستی در این جامعه، امروز از مسیر دشمنی با این حزب می گذرد.

این باند و سران آن بدانند که افشاگری از ماهیت فالانژیستی و فاشیستی و تبهکارانه این جریان و هر جریان ارتجاعی دیگری، بخشی از تقابل ما با ارتجاع در هر شکل و لباس، بخشی از دفاع ما از طبقه کارگر و مردم محروم برای رسیدن به آزادی و برابری، بخشی از دفاع ما از تاریخ كمونیسم در كردستان، از تاریخ زندگی و مبارزه كمونیستهایی كه كه متاسفانه امروز خود در قید حیات نیستند تا در مقابل شهید خوری و آویزان شدن یك گروه تبهكار ضد كمونیستی به اعتبار و تاریخ آنها از خود دفاع كنند، بخشی از مبارزه ما برای برپایی یک دنیای آزاد، برابر، مرفه و سعادتمند است. تقابل با این نیروها، تقابل با نا امن کردن جامعه، با قومی و مذهبی کردن مبارزه و محیط زندگی مردم و خون پاشاندن بر زندگی و مبارزه میلیونها انسان در ایران است.

ما برای بار چندم اعلام می کنیم که اینها نه یک جریان سیاسی متعارف ناسیونالیست کرد، که یک باند تبهکار، فالانژیست و فاشیست اند و به همین عنوان باید به همه معرفی شده و طرد و رسوا شوند. یک جامعه سیاسی پویا، نمی تواند فاشیسم و فالانژیسسم را در درون خود هضم کند، در کردستان هضم نشده و به همین دلیل امروز نه فقط رسوا و منفورترین موجود در جامعه بعد از جمهوری اسلامی است. اینها جریانی از همه جا رانده كه هزاران بار دست ماموران مرزی ایران برای توافق، پاسبانان كنسولگری های آمریكا و عربستان و... را برای تحویل گرفتن بوسیده اند اما به جایی نرسیده و به آخر خط رسیده اند. تضمین طرد و منزوی شدن بیشتر اینها، وظیفه ماست و ما دست همه کسانی که در این مسیر همراه ما هستند را به گرمی می فشاریم.

دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی)

۵ ژانویه ۲۰۲۲