بیانیه تشکل های مستقل زنان در لغو مجازات اعدام

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ما تشکل های مستقل زنان ایرانی در روز 10 اکتبر 2021 روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، همبستگی خود را در تالش برای لغو اعدام که قتل عمد دولتی است اعالم می نماییم.امسال، نوزدهمین سالگرد روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، به رفع مجازات اعدام زنان در جهان اعم از زنانی که به اعدام محکوم شده اند و یا آنها که در معرض محکومیت به اعدام قرار دارند اختصاص یافته است تا بدین وسیله ابعاد این واقعیت پوشیده در پرده، مورد توجه جهانیان قرار گیرد.

تبعیض گسترده بر اساس جنسیت در کنار الیه های دیگر ستم همچون هویت جنسیتی، سنی، قومی، مذهبی، نژادی و دیگرموارد، زنان را در معرض اشکال متقاطع نابرابری های ساختاری قرار می دهد. این نابرابری ها و تبعیض های اجتماعی و اقتصادی که زنان بطور مداوم با آن روبرو هستند در اسناد بین المللی انعکاس روشنی ندارد و بدون شک می تواند بر میزان مجازات افراد و بویژه ز نان تاثیر گذار باشد. همچنین در کنار این تبعیضات ساختاری نحوه دستگیری، محاکمه، خشونت و تبعیض و سوء استفاده های جنسی می تواند در احکام اعدام تاثیر گذار باشد.
ائتالف های جهانی علیه مجازات اعدام و نهادهای پیگیر در لغو اعدام در حالیکه برای لغو اعدام کلیه انسانها در تمام موارد تالش می کنند، اما سال جاری زنگ خطر را برای تبعیضاتی که زنان با ان مواجه می شوند و عواقب و فرایند های آن در مورد محکومیت به اعدام ، به صدا در آورده اند .
سه در صد از کل اعدام شدگان در سطح جهان در سال 2020 متعلق به زنان می باشد. براساس گزارش سازمان عفو بین الملل از 16 زن اعدام شده 9 نفر در ایران بوده اند و ایران باالترین سرانه اعدام زنان را در جهان دارد. پس از ایران مصر با 4 مورد ، عربستان سعودی با 2 مورد و عمان با 1 مورد اعدام زنان، در این گزارش آمده است.
مجازت اعدام، نقض صریح احترام به حقوق و کرامت انسانی می باشد. جنبش نوین اجتماعی علیه اعدام علیرغم دست آوردهای قابل تحسین هنوز راه درازی برای لغو اعدام در سطح جهان در پیش دارد. تا آوریل 2021 ،تعداد 108 کشور مجازات اعدام را برای همه جنایات و 144 کشو ر آن را از نظر قانونی و عملی لغو کرده اند. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل در سال 2020 در حالی که کشور چین همچنان در صدر لیست کشورهای جهان از تعداد اعدام شدگان قرار دارد، 88 %از سایر اعدام ها در چهار کشور ایران، مصر، عراق و عربستان سعودی صورت گرفته است. ایران پس از چین همچنان در مقام دوم تعداد اعدام شدگان قرار دارد.
در حالی که کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت مجازات اعدام را برای افراد زیر 18 سال که کودک قلمداد می شوند، منع نموده و آن را نقض شدید حقوق انسانی و معاهده های بین المللی قید نموده، ایران در کنار چین، ایاالت متحده امریکا، عربستان سعودی، جمهوری دموکراتیک کنگو، پاکستان و یمن، یکی از کشورهایی است که از سال 1990 کودکان - افراد زیر 18 سال را اعدام نموده است.
ما تشکل های مستقل زنان ایرانی قویا خواهان لغو مجازات اعدام و سنگسار از قوانین ایران هستیم و از جامعه جهانی در خواست می کنیم نسبت به نقض حقوق بشر و همه اشکال مجازات مرگ از تالش های فعاالن مدنی برای لغو دائمی
مجازات اعدام حمایت کنند.
انجمن زنان ایرانی داالس
انجمن زنان ایرانی-آلمانی کلن
انجمن زنان پرتو
انجمن زنان مونترال
انجمن زنان ایرانی ایتالیا
ائتالف بین المللی علیه خشونت در ایران - ایکاوی
دایره زنان ایرانی برای همکاری جهانی - ای سی وین
رادیو آوای زن -سیدنی- استرالیا
(زنان ایران برای برابری پایدار - وایز
زنان برای آزادی و برابری پایدار
سازمان رهایی زن
کمپین توقف قتل های ناموسی
کمیته زنان ضد سنگسار پاریس
کمیته زنان و مبارزه با تبعیض - همبستگی جمهوری خواهان ایران
گروه اتحاد زنان چپ
گروه آیوین از شمال کالیفرنیا
گروه زنان ایرانی - فرانکفورت
گروه زنان در شمال کالیفرنیا
گروه مطالعات زنان ارونج کانتی
گروه نه به حجاب
زنان کنشگر ایرانی در تبعید- برلین
نهاد دگرباشان ماناو
فمینیسم روزمره
همایش زنان ایرانی - هانوفر
انجمن با هم برای سالمتی زنان
سازمان حقوق زنان ایرانی و کرد ایکرو