رحمان حسین زاده : سپیده قلیان و باز هم ابتکار مبارزاتی خلاف جریان و باز هم شجاعت!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

گزارش حضور بدون حجاب و جسورانه سپیده قلیان در بیدادگاه رژیم و به نمایندگی از مردم تف انداختن او به صورت بازجو - خبرنگار نماد جمهوری اسلامی همه جا شنیده شده و بار دیگر سپیده رزمنده ابتکار دیگری به خلاقیتهای مبارزاتی خلاف جریان خود و جنبش آزادیخواهی افزود. درست یک ماه قبل در مطلبی نوشتم، سپيده قليان در یک طرف و کليت جمهوری اسلامی در طرف مقابل و در توضیح این موقعیت در بخش پایانی مطلب نوشتم.

صحنه نبرد عوض شده، تناسب قوا تغییر کرده است! 

......با اندکی تعمق متوجه میشویم در این صف بندی سپیده قلیان فرد نیست. تنها نیست. یک تنه به جنگ وحوش حاکم اسلامی نرفته است.جسارت و شجاعت انقلابی و قابل تحسین او ریشه درجسارت و توان چند ساله جنبشهای اعتصابی و اعتراضی گسترده رادیکال کارگری و توده ای دارد، که سپیده خود یکی از فعالین آگاه این مبارزات بوده است. او متکی به جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی، متکی به پتانسیل حرکت زنان و مردان آزادیخواه ایران، متکی به جنبش و حرکت چندین ساله حجاب سوزان، متکی به دستاوردهای خیزش انقلابی نزدیک به یکسال اخیر، او به عنوان صدای رسای مهساها و نیکاها و ساریناها و هزاران جانباخته راه آزادی و برابری در این نبرد شرکت کرده است. این نقطه قدرت سپیده قلیان و هر مبارز رادیکال آزادیخواهی و برابری طلبی است . سپیده قلیان به خوبی این واقعیت را تشخیص داده و چه مبتکرانه و آگاهانه و قابل تحسین به موقعیت خود آگاه است و رسالت نمایندگی کردن خیزش انقلابی و حق طلبانه کارگران و مردم را به عهده گرفته است. 
در روز ٢٨ تیرماه، در شرایطی که کل نظام اسلامی برای تحمیل دوباره حجاب به زنان بسیج شده اند، گله گشت ارشادشان را دوباره به خیابانها کشاندند، درست در این موقعیت از درون زندان و در "مجتمع قضایی" متشنج شده، سپیده قلیان با اعتماد بنفس حجاب اسلامی شان را به هیچ میگیرد و پروژه معماری شده "دادگاهی" به شکست کشیده میشود. هر انسان منصفی میداند این واقعه موفقیت مهمی برای سپیده قلیان و آزادیخواهان و برابری طلبان، پیروزی جدی برای جنبش ضد حجاب اسلامی و شکست و ناکامی آشکاری برای جمهوری اسلامی و دم و دستگاه اوباش قضایی و زندان و شکنجه و گشت ارشاد است. این پدیده مبارزاتی شورانگیز را در آستانه سالگرد خیزش انقلابی شهریور سال گذشته باید به فال نیک گرفت. 
درود بر سپیده قلیان چهره سنت شکن و خلاف جریان و شجاع جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی
۲۰۲۳-۸-۲۲