ناصر بابامیری: سنندج سرخ 43 سال قبل سنگر انقلاب بود و هنوز هم هست!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

خبرگزاریهای رژیم رسما اذعان داشته اند، فردا رئیسی قاتل، عضو هئیت مرگ خمینی سر دسته جلادان و شریک جرم خلخالی سردسته تیرباران کردنهای دهه پنچاه و شصت در معیت لشکری از اراذل و اوباش حکومتی به بهانه افتتاح طرح آبرسانی در سنندج به این شهر سفر خواهد کرد! آنهم در اثنایی که نزدیک به سه ماه است شهر سنندج نظیر سایر شهرهای ایران از سوی دولت حکومت نظامی اعلام شده و رژیم جنگی تمام عیار را در خیابان، کوچه و محلات سراسر شهر به مردم معترض به وضع موجود، مردمی که این رژیم را نمی خواهند، تحمیل کرده و به کل جامعه خون پاشیده است.

جنگی بشدت نابرابر، شورشیان با دستان خالی و مشتهای گره کرده و با استفاده از ابزارهای ابتدائی در دسترس به دفاع از خود برخاسته و در مقابل سرکوب وحشیانه مقاومت میکنند. اما رژیم پاسخ مردم معترض را از همان ساعات اول خیزش با اوج قصاوت با گلوله و سرب داده است. و تا کنون جان شمار زیادی از عزیزان این شهر را گرفته و صدها نفر زخمی و هزاران نفر را به گروگان گرفته است. دو ماه بیشتر است مردم شهر سنندح، یکی از سنگرهای تسخیر ناپذیر انقلاب، با ابتکارات و از خود گذشتیها، خیابان و کوچه و محله ها را تسخیر کرده اند، و رژیم هم با انواع تسلیحات سنگین و سبک وارد جنگ تمام عیار شده است. برغم سانسور حکومتی، تصاویر این چند ماه در سوسیال مدیا منعکس شده است، که نیروی های مزدور حتی با تانک و توپ در خیابانهای سنندج مستقر شده اند، و به مردم چنگ و دندان نشان میدهند. صدها و هزاران ویدئو از سنندج و سایر شهرها پخش شده، که نیروهای اراذل و اوباش وقت و بی وقت، نیمه شب و سپیده دمان به پنجره و در و دیوار خانه های مسکونی شلیک میکنند و به کودک و جوان و پیر رحم نمیکنند! از همین سردسته قاتلان خامنه ای و رئیسی، قداربندان فرمان شلیک به سر و قلب انساها را گرفته اند. حتی به کودکان مدرسه ای، رهگذران در خیابانها، و زنان و مردان در صفوف نانوایی و خرید هم رحم نکرده اند، و کشتار کرده اند. اکنون فردا در شهر سنندج یکی از همین سردسته جلادان یادآور خلخالی، رئیسی قاتل هزاران زندانی سیاسی طی این چند دهه، میاید در منطقه ای از شهر تحت حفاظت شدید امنیتی جلو چشم مردم مانور بدهد، و رژه برود.

این سفر جنایت پیشه رئیسی، حاوی چند پیام است. پیام نخست این سفر به نیروهای مستاصل و روحیه باخته اش که توان سرکوب سهل است، حتی مقاومت در برابر مبارزه مردم را از دست داده اند، انرژی بدهد، که اگر سرکوب نکنید، هم شما باخته اید، هم نظامتان! پیام دوم میخواهد اوضاع عمومی را سبک و سنگین کند، ببیند روحیه انقلابیون شهر کماکان بالاست، و بدرجه ای رسیده است که قدم نهادن سران رژیم به این شهر ممنوعه باشد، و شهر را بر سرش خراب کنند یا می تواند اوضاع را عادی جلو دهد! پیام سوم ایجاد نفاق و چند دستگی میان آنبخش از جامعه که تا کنون به هر دلیل به خیزش انقلابی تماما نپیوسته اند با آنخبش که تا کنون هزاران ابتکار عمل و جانفشانی در برابر ماشین سرکوب دولتی بخرج داده است. اینکه آیا مردم شهر سنندج در برابر این اقدام مزورانه رژیم چه ابتکار عملی بخرج میدهد همان بخش از جامعه که سه ماه است، دستاورها بدست آورده، و سنگر به سنگر جلو آمده است، تصمیم میگیرد. مردم شهر سنندج تاریخا نشان داده اند دارای اندوخته و تجاب بیشماری در عرصه ابراز وجود با دشمنان قسم خورده خویش هستند. و از تجارب سایر بخشهای ایران هم درسها گرفته اند، بطور نمونه مردم سنندج فجایعی که در گوشه و کنار ایران بوقوع پیوسته و رژیم بانی و مسبب اصلی آن بوده را بخوبی در خاطر دارند و ثبت کرده اند. فراموش نکرده اند وقتی فاجعه آوار شدن معدن یورت در استان گلستان بر سر کارگران پیش آمد و ده ها نفر زیر خروارها سنگ و خاک دفن شدند، رئیس جمهور وقت، روحانی جلاد، نقاب انساندوستی به چهره زد و برای تبرئه خود و سیستم عریان استثمارگرش در معیت تیمی از اراذل و اوباش با ماشین ضد گلوله به محل فاجعه ریزش معدن بر سر کارگران رفت، تا از کارگران و خانوادهایشان بزعم خود دلجویی کند. اما دیده شد کارگران و خانواده هایشان این عوامفریبی را چگونه پاسخ دادند. مردم سنندج بخوبی بیاد دارند، اگر ماشین ضد گلوله و گاردهای تا دندان مسلح نبودند، کارگران با چوب و سنگباران کردن دخل نه تنها روحانی بلکه کل اراذل و اوباشی که در معیت آنان به میان کارگران آمده بود را در میاوردند. مجبور شدند، برای اینکه تیکه بزرگشان گوششان نشود، پا به فرار بگذارند و از محوطه بسرعت دور شوند. در دل چنین اوضاع و احوالی و خصوصا که طی هفته های اخیر صف اعتصابات کارگری فشرده تر شده و تناسب قوا بنفع خیزش انقلابی و سراسری در حال تغییر است، رژیم دو چندان بر وحشتش افزوده شده و دنبال ایجاد شکاف در این خیزش انقلابیست . مردم انقلابی سنندج هم حتما فردا پاسخ فراخور به این مانور سردسته قاتلان حاکمیت خواهند داد!

زنده باد با خیزش انقلابی
زنده باد آزادی برابری حکومت شورایی
30.11.2022