در سالگرد قتل دولتی ژيناهر چه گسترده تر برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی بميدان بياييم!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اطلاعيه كميته كردستان حزب كمونيست كارگری-حكمتيست : این روزها در شرایطی  به سالگرد خيزش انقلابی شهریور ١٤٠١ و سالگرد قتل عمد دولتی ژینا امینی نزديك ميشويم، که رژيم سركوبگر جمهوری اسلامی با سران ريز و درشتش با ترس و نگرانی از حضور اعتراضی توده های خشمگین و معترض، خود را برای تقابل با مردم بجان آمده از اين همه ستم و نابرابری آماده ميكنند. 

جمهوری اسلامی برای نشان دادن قدر قدرتی خود کل دستگاه تبليغ‌ و سركوب از حوزه های علميه تا امام جمعه ها و مزدوران بسیج و سپاه تا بيدادگاههایش را بكار انداخته تا مانع حضور اعتراضی شما مردم در سالگرد خیزش انقلابی شهریور ۱۴۰۱ بشود.
 رعب و وحشت کل ارکان رژيم را فراگرفته، این را از هر حرکت و اظهار نظر هر یک از دست اندرکاران این رژیم سرکوبگر می‌شود مشاهده کرد. 
از طرف ديگر كارگران و زحمتكشان، اقشار تهيدست، زنان و جوانان هم خود را برای یک رويارويی دیگر آماده ميكنند. هر چند تعداد زيادی از فعالين هنوز در زندان بسر ميبرند و صدها نفر جان خود را از دست داده اند، اما اين جنبش را سر باز ايستادن نیست. این روزها جنگ ديگری بر سر حجاب در كوچه و خيابان و محله، در جریان است که ادامه همان كشمكش و خيزش انقلابی است كه امروز با جدال بر سر حق انتخاب و اراده زنان در گوشه و کنار هر شهر و محله ای شاهد آن هستیم. فعالين جنبش زنان در همه جا عليه حجاب اين مظهر بردگی و فرودستی ايستاده و مقابله ميكنند. روزانه صدها نمونه مبارزه و مقاومت شجاعانه زنان عليه حجاب را شاهد هستیم. هر چه به سالگرد قتل دولتی مهسا امینی نزديكتر ميشويم اين تقابل ميان انقلاب و ضد انقلاب جمهوری اسلامی خود را بيشتر نشان ميدهد. مطالبات پیشرو و شعارهای چپ و رادیکال بر سر رفاه و امنيت و آزادی نه تنها سران جنایتکار جمهوری اسلامی، بلكه كل جريان راست و ارتجاعی اپوزیسیون را هم اچمز و دستپاچه كرده است. 
در جريان خيزش انقلابی اخير نسلی از زنان، کارگران و جوانان در قامت رهبری اين اعتراضات به میدان آمدند و یک رژيم تا دندان مسلح و دستگاه سرکوبش را به تنگ آورده و قدرقدرتی آن را به چالش کشیدند. در كردستان با توجه به سابقه مبارزه متشکل عليه جمهوری اسلامی و بخصوص نقش نيروهای چپ و كمونيست در ميان مردم كارگر و زحمتكش، در خيزش اخير بازتاب برجسته و روشنی داشت. شعارهای راديكال، سوسياليستی و آزادیخواهانه در تمام اين مدت در همه شهرها و روستاهای كردستان طنین انداز بود. صفوف محکم معترضین زن و مرد که حجاب را به آتش کشیدند و بر خواسته‌ های سياسی خود با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی پای فشردند و در مقابل حمله سركوبگران پا پس نکشیدند. مردم معترضی که در رويارويی با تفنگ بدستان و قداره بندان رژيم ايستادند و با ایجاد كميته های محلات، متشكل و سازمانيافته در مقابل یورش نیروهای سرکوب ایستادگی کردند.

 در طول چند ماهه خيزش انقلابی شهریور ۱۴۰۱ زنان نقش برجسته و رهبری كننده داشتند، زنانی که رژیم اسلامی هر ترفندی بکار برده بود تا آنان را از عرصه های اجتماعی دور نگهدارد، در آن روزها با حضور شجاعانه و پیشرو خود در اعتراضات خیابانی و رهبری صفوف مبارزاتی، سران رژيم را با شوک غیر قابل باوری روبرو ساختند. خواست آزادی و برابری زنان و رفاه اقتصادی و معیشتی به مثابه دو عنصر برجسته این مبارزات و خیزش انقلابی به ثبت رسید. 
امروز و در آستانه سالگرد جنبش انقلابی ۱۴۰۱ مردم معترض برای یک رويارویی جديد خود را بيشتر از هر زمانی آماده میكنند، اما باید از تجارب مبارزاتی سال گذشته درس گرفت و بر ضعف و كمبودهای قبل فايق آمد. بايد در محلات، مدارس، دانشگاهها، مراكز كار و زندگی خود را سازمان داد و از همه مهمتر طبقه كارگر بايد نقش كليدی خود را برای در هم شكستن كل ماشين سركوب ایفا کند. 

كارگران، زنان، جوانان، معلمان، آزادیخواهان فعالين و رهبران جنبش های اجتماعی!
 اگر عزم کرده ایم که از شر این رژيم سرکوبگر برای همیشه خلاص شویم بايد با تمام توان و با گستردگی سطح اعتراضات، با سازمان دادن خود در تشكل های سياسی، اجتماعی و فرهنگی در ابعاد وسیع بميدان بياييم. بقای ۴۴ ساله رژیم اعدام و کشتار جز با سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم میسر نشده، با حضور در عرصه یک مبارزه رودررو سلاح سرکوب را از این حکومت بگیریم. 
فراخوان کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری- حکمتیست اینست که سالروز قتل دولتی مهسا را به روز گرامیداشت کلیه جانباختگان برآمد انقلابی و تداوم حرکت انقلابی برای تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی بدل کنیم. 
كميته كردستان حزب كمونيست كارگری- حكمتيست با تمام توان براي به پيروزی رساندن اين مبارزات در کنار شما مردم انقلابی در کردستان تلاش ميكند.
مرگ بر جمهوری اسلامی !
زنده باد مبارزات مردم آزادیخواه!
زنده باد آزادی، برابری، رفاه !
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری- حکمتیست
۲۳ مرداد ۱۴۰۲ برابر با ۱۴ اوت ۲۰۲۳