اطلاعیه پایانی کنگره ششم حزب کمونیست کارگری کردستان

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

کنگره ششم حزب کمونیست کارگری کردستان پیروزمندانه به پایان رسید. کنگره ششم حزب کمونیست کارگری کردستان با مشارکت اکثریت نمایندگان کنگره و جمعی مهمان از فعالین توده ای و زنان و دوستداران حزب و هیئتی از رهبری حزب کمونیست کارگری عراق شامل از رفقا سمیر عادل دبیر کمیته مرکزی و خلیل ابراهیم و عمار شریف اعضای دفتر سیاسی، در روزهای ۲۹ و ۳۰ مارس ۲۰۲۴ در شهر سلیمانیه برگزار شد.

ابتدا رفیق شیرین احمد به حضار خوش آمد گفت و به دنبال آن جهت مشروعیت بخشیدن به کنگره گزارش چگونگی برگزاری انتخابات نماینده گان کنگره توسط رفیق فواد صادق قرائت شد، و بعد از سرشماری نمایندگان کنگره بر حضور اکثریت آنان در کنگره تاکید گردید. بعد از اینکه هیچ شکایتی در  رابطه با چگونگی انتخاب نمایندگان ارائه نگردید، نمایندگان به مشروعیت انتخابات نمایندگان کنگره (۶ششم) حزب رای دادند و از این طریق کنگره مشروعیت قانونی یافت و با سرود انترناسیونال و سکوت به پاس احترام یاد جانباختگان راه‌ آزادی و برابری کار خود را شروع کرد.
 
در ادامه رفیق عثمان حاجی مارف، سخنرانی افتتاحیه کنگره را ارائه کرد که در آن به اهمیت جایگاه خاص کنگره چه در حیات سیاسی و سازمانی حزب و چه در پیوند آن به شرایط سیاسی کنونی کردستان و منطقه و جهان اشاره کرد. ایشان بعد از پایان سخنرانی افتتاحیه تعدادی از اعضای حزب را همچون هیئت اداره کنگره به نمایندگان معرفی نمود و از طرف نمایندگان کنگره به آنها رای داده شد. به دنبال آن رفیق سمیر عادل دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری عراق پیام حزب را تقدیم کنگره کرد. همچنین پیامها و نامه هایی که برای کنگره فرستاده شده بود، از جمله پیام حزب کمونیست کارگری-حکمتیست، پیام حزب حکمتیست( خط رسمی) و پیام کارگران ساختمان سازی قرائت شد.
 
كنگره بعد از تصویب آیین نامه‌  و دستور جلسات از طرف نمایندگان، رسما آغاز به کار کرد.
 
اولین موضوع جلسات کنگره عبارت بود از گزارش سیاسی مابین دو کنگره که توسط رفیق خسرو سایه رئیس دفتر سیاسی به کنگره ارائه گردید. رفیق خسرو سایه در گزارش خود به رئوس اقداماتی اشاره نمود که حزب در میان دو کنگره انجام داده و به نقاط قدرت و آن پیشرویهایی که حزب در فاصله کنگره پنجم و کنگره ششم داشته  و بعلاوه به نقاط ضعف و موانع سر راه فعالیت حزب در این دوره اشاره نمود. رفیق خسرو سایه در گزارش خود، بر تغییراتی که از لحاظ سیاسی و اجتماعی در عراق و کردستان که بر متن اوضاع جهانی و منطقه ای ایجاد  شده تاکید کرد و زوایای روند مبارزه طبقاتی را توضیح داد و بر همین مبنا افق سیاسی و مهمترین زمینه‌ های فعالیت حزب و سر خط وظایفی که باید در دوره پیش رو انجام دهد را بیان کرد. شایان ذكر است که حاضرین در کنگره ضمن دخالت فعال از محتوای سیاسی این گزارش استقبال کردند.
 
موضوع دوم کنگره، ارزیابی گزارش کار ارگان‌ها و کمیسیونهای حزب بود که قبلا نسخه کتبی آن در اختیار نمایندگان و مهمانان کنگره قرار گرفته بود. مسئولین ارگان‌ها و کمسیونهای حزب هر کدام در مدت صحبت کردن خود به نتیجه گیری از تعلل‌ها و پیشرویهای خود پرداختند و از طرف نمایندگان کنگره مباحث مربوط به آن انجام گرفت.
 
مبحث دیگر کنگره سند وضع سیاسی کردستان و وظایف حزب بود که توسط  رفیق ریبوار احمد ارائه گردید. رفیق ریبوار احمد در بحث خود بر اهمیت ارتقاء توانایی سیاسی و عملی حزب و برجسته بودن آن همچون حزبی سیاسی و قوی و انقلابی تاکید کرد. حزبی كه در عرصه های مختلف و با توجه به موقعیت جدید کردستان و معضلات بزرگی که احزاب بورژوایی جنبش ناسیونالیسم کرد بر سر تودهٔ کارگر و زحمتکش کردستان تحمیل کرده است، توانایی دگرگونی انقلابی را داشته باشد. ایشان همچنین در گفته هایش به این اشاره نمود که برای قدرتمند کردن پایگاه حزب در جامعه نیاز است که کمونیسم تبدیل به پرچم مبارزه کارگران، به پرچم مبارزه توده ای برای خواست و آرمان توده ستمدیده، تبدیل به پرچم مبارزه رهایی زن از بردگی گردد. ایشان همزمان به لزوم ایفای نقش برجسته حزب چون اپوزیسیون اصلی و مشتاق قدرت که مبارزه می کند برای پایان دادن به حاکمیت فاسد، ستمکار و خونخوار کنونی مبارزه میكند، حزبی كه میكوشد با بر‌پا كردن حاکمیت  شوراهای مردمی میكوشد آرزو و آرمان‌های توده مردم را متحقق کند.
رفیق ریبوار احمد همچنین اضافه کرد، با توجه به موقعیت جدید کردستان و عراق و تحولات منطقه، نیاز است که پایگاه کمونیسم قدرمند گردد و در این باره به ارتقاء هماهنگی و همگامی بیشتر میان دو حزب کمونیست کارگری عراق و کردستان تاکید نمود. لازم است اشاره کنیم که رفقای شرکت کننده در کنگره با شور و شوق فراوان در بحث‌ها مشارکت و از مضمون مبحث استقبال گرم نمودند.
 
موضوع دیگر برنامه کاری کنگره عبارت بود از سند حزب کمونیست کارگری کردستان، وظایف و چشم اندازها که توسط رفیق محسن کریم ارائه شد . ایشان در بحث خود اشاره نمود که حزب کمونیست کارگری مانند هر حزب جدی سیاسی، حزبی است که برای قدرت سیاسی مبارزه می کند و در هر مرحله از زیست سیاسی حزب با تشخیص سیاسی درست و استراتژی سیاسی روشن و اتخاذ تاکتیک سیاسی درست و عملی، در درون جامعه و در  معادله سیاسی نیروهای اصلی جامعه همچون نیرویی که برای قدرت مبارزه می کند جایگاه خود را پیدا می کند. محسن کریم به این اشاره کرد که منظور از مقوله قدرت سیاسی تنها این نیست که حزب کمونیست کارگری از راه رهبری کردن طبقه کارگر و زحمتکش ستمدیده کردستان قدرت سیاسی و دولتی را تصاحب می کند، بلکه حزبی است که در هر شرایط و مرحله سیاسی جامعه و کشمکش نیروهای اصلی بورژوایی، آن چشم انداز را نمایندگی می کند و بخشی است از مکانیسم قدرت در درون جامعه که توانایی تحمیل تصمیم سیاسی و ممانعت از تصمیم سیاسی نیروهای حاکمیت و دولت را دارد. و به خاصیت‌های اینچنین حزب سیاسی کمونیستی اشاره كرد که صاحب خط سیاسی و متمایز خودش هست که به مسائل مهم جامعه گره خورده است و با آنها شناخته می شود. حزبی كه صفی از کادرها و سازمانها محلی در محیط کار و زندگی و کمیته های کمونیستی را دارد که سکویی است برای سازمان دادن توده ای و حزبی که بخشی است از جنبش کمونیست کارگری و انترناسیونالیست کارگری.
 
بند دیگر برنامه کار کنگره، به قطعنامه ها و قرارها اختصاص داشت كه در این قسمت علاوه بر تصویب اسناد گزارش سیاسی ، وضعیت سیاسی کردستان و وظایف حزب و همچنین حزب کمونیست کارگری کردستان، چشم اندازها و وظایفها، چند قرار دیگر از جانب کنگره تصویب گردید.
 
شایان ذکر است که هیئت حزب کمونیست کارگری عراق همچون نمایندگان کنگره فرصت بحث و گفتگو را درباره اسناد كنگره‌ داشتند و همچنین مهمانان کنگره زمان مشخص خود را داشتند که در باره مصوبات کنگره نظرات خود را تقدیم کنند.
 
بخش پایانی کنگره مربوط بود به انتخاب اعضای کمیته مرکزی حزب بود. در این بخش (۲۵) نفر از رفقا به عنوان اعضا کمیته مرکزی انتخاب شدند که عبارتند از: آلان مارف، انور نوری، آزاد مجید، بنار مصطفی، جلال سعید، جمال محسن، خسرو سایه، دشتی جمال، ریبوار احمد، ریبوار عارف، شاباز محمود، عثمان محمد، فواد صادق، کامران لطیف، گَشاو رحیم، محمود حلاق، مهدی رسول، نقده عثمان، رامان آزاد، سوسن سلیم، شیرین احمد، محسن کریم، عبدالله محمود، عثمان حاجی مارف و مصطفی باهیر.
 
كنگره بعد از سخنرانی اختتامیه رفیق عثمان حاجی مارف با سرود انترناسیونال و در میان شور و شوق حاضرین به کار خود پایان داد.
 
 بعد از پایان کنگره، پلنوم بیست و نهم كمیته مركزی برگزار شد. پلنوم ابتدا رفیق عثمان حاجی مارف را به عنوان دبیری کمیته مرکزی انتخاب نمود و همزمان یازده نفر از رفقا: ریبوار احمد، عبدالله محمود، خسرو سایه، آلان مارف، دشتی جمال، آزاد مجید، جمال محسن، مهدی رسول، محسن کریم،  ریبوار عارف، و فواد صادق به عنوان اعضا دفتر سیاسی انتخاب گردیدند. دفتر سیاسی در جلسه خود رفیق خسرو سایه را به عنوان رئیس دفتر سیاسی انتخاب نمود.
 
۴-۴- ۲۰۲۴
 
* اصل اطلاعیه به زبان كردی است و رفیق فرزاد نازاری آنرا به فارسی ترجمه كرده است