شاخ و شانه کشیدن حاکمیت رو به زوال

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اخیرا جمهوری اسلامی بعد از شکست سیاسی و ایدئولوژیکی در مقابل مردم و ناکام ماندن از سرکوب و عقب راندن خیزش توده ای برای به زیر کشیدنش، دست به دامان تهدید تلفنی فعالین سیاسی در خارج کشور شده، در این راستا برای مهر خاموشی زدن بر صدای معترضین، فعالین سیاسی و ... به تهدید آنها، خانواده و بستگان آنها به زندان و شکنجه و اعدام دست زده است. تماسهای تلفنی پادوهای وزارت اطلاعات با فعالین سیاسی و مخالفین رژیم در خارج کشور، آخرین نمونه این دست و پا زدن برای بقاء است.

حاکمیتی که در برابر خشم و انزجار عمومی و میلیونی مردم ایران قرار گرفته و عاجز و ناتوان از تحمیل حکومت به میلیونها انسان آزادی خواه و برابری طلب است، حاکمیتی که علیرغم دست بردن به تمام ابزارهای سرکوب و ارعاب و ماشین کشتارش، هنوز عاجز از عقب راندن مردم است، مستصل تر و وامانده تر از دیروز دست به دامان تهدید فعالین خارج کشور و آن هم با حربه رذیلانه گرو گرفتن جان خانواده و عزیزان مردم میزند.

تهدید، ارعاب، ترور و کشتار، زندان و چوبه دار و هزاران ابزار دیگری که جمهوری اسلامی با آن بیش از چهل سال است، سرپا مانده و حکومت میکند، امروز دیگر نه در ایران و نه در خارج از ایران به داد جمهوری اسلامی نمیرسد. خشم مردم انقلابی، کارگران، زنان، جوانان، معلمان، بازنشستگان و خروش میلیونی انسانهائی که طالب زندگی امن، مرفه، انسانی و آزاد هستند، چه در ایران و چه در خارج از ایران به روشنی به این حاکمیت ثابت کرده که ماشین کشتار و ارعاب و زندان و شکنجه دیگر برای ادامه حیات ننگین اش راه خلاصی به ارمغان نخواهد آورد.

مردم آزادی خواه و برابری طلب در ایران از بدو سر کار آمدن جمهوری اسلامی در ضدیت و صف بندی با حاکمیت کشتار و شکنجه، در تقابل با گشت ثارالله و حزب الله دیروز و گشت ارشاد و سپاه و ضد شورش امروزشان محکم و استوار ایستادند، سکوت نکرده و نخواهند کرد.

تهدید فعالین سیاسی و مخالفین جمهوری اسلامی در خارج کشور، با رجز خوانی و شاخ و شانه کشیدن و عربده کشی و ....، حکایت از بیم و هراس، سراسیمگی و وحشت سران رژیم در دیدن آینده محتوم به نابودی خود، دیدن سرنوشت اسفناکشان در فردای قدرت گرفتن مردم دارد. آنچه مردم در ایران و بشریت متمدن در جهان می خواهند رقم بزنند اتفاقا پاک کردن کمترین اثری از حاکمیت نکبت بار رژیم اسلامی در خارج کشور و سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی در ایران است. این قبیل اقدامات حکومت ایران نشان از لگد های آخر کالبدی رو به مرگ است. جدال بر سر آینده آزاد و برابر تهران، زاهدان، مشهد، اصفهان و سنندج را به لندن، پاریس، واشنگتن، برلین و .... وصل کرده است.
باید در جواب به اقدامات تهدید آمیز فعالین در خارج کشور، در جواب به گروگان گرفته شدن امنیت خانواده های شان خواهان اخراج همه عوامل و نیروهای جمهوری اسلامی و بسته شدن سفارتخانه ها و مراکز وابسته به جمهوری اسلامی شد. باید این مراکز اطلاعاتی و ترور را در تمامی کشورها جمع کرد.

باید به جمهوری اسلامی نشان دهیم که هر روز و هر ساعت چه در خارج کشور و چه در داخل کشور تیغ قدرت محکومین بیشتر بر گلوی حاکمیت فشار می آورد و دست آخر سکوت و تسلیم نصیب حاکمیت خواهد بود!
فعالین سیاسی و مخالفین جمهوری اسلامی برای پایان دادن به این لیچارگوئی و رجز خوانی ها در ابعاد وسیع و جهانی، در هر کشور و شهری باید خواهان بسته شدن سفارتخانه ها، کنسولگری ها و مراکز جمهوری اسلامی و اخراج کارکنان و کارمندان آنها شوند و درس دیگری به رژیم در به سکوت کشید شدن کسانی که همچون صدها و هزاران انسان شریف آزادی خواه و برابری طلب در ایران، برای آزاده زیستن و آزادی مبارزه میکنند، بدهیم.

تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی)
۵ ژانویه ۲۰۲۲