لندن: گزارشی از آکسیون در محکومیت اعدام محسن شکاری

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

امروز شنبه 19 آذر(1401) برابر با 10 دسامبر (2022) تجمع اعتراضی ای در میدان ترافلگار اسکوئر لندن برگزار شد که با استقبال توریست ها و عابرین این محل بسیار شلوغ شهر لندن مواجه شد. در این تجمع تعداد زیادی از نیرو های چپ و آزادیخواه لندن شرکت داشتند.محل آکسیون با بنرها و تصاویری که بازگو کننده گوشه هائی از جنایات رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی بود تزئین شده بود که توجه عابران را به خود جلب می کرد. همچنین رفقا بنر بزرگ "مرگ بر ستمگر چه شاه باشد چه رهبر" را در این تجمع برافراشتند.


این آکسیون ازساعت 1 بعد از ظهر شروع شد و شرکت کننندگان به سردادن شعارهای گوناگونی به زبان های انگلیسی و فارسی پرداختند که برخی از آنها به این شرح بود: "مرگ بر جمهوری اسلامی"، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، "زنده باد همبستگی بین المللی"، "پیروز باد انقلاب"، "نابود باد رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی"، "اعدام و شکنجه متوقف باید گردد"، "از دستگیر شدگان تظاهرات اخیر در ایران پشتیبانی کنید" و ...
در طی تجمع سخنرانی هائی به زبان های انگلیسی و فارسی صورت گرفت. از جمله رفیق محمد هشی دوبار به زبان انگلیسی سخنرانی نمود که با استقبال رهگذران مواجه شده و تعدادی در محل آکسیون ایستاده و به سخنرانی وی گوش دادند. در این دو سخنرانی شمائی از آنچه در حدود سه ماه گذشته در جامعه ایران رخ داده به اطلاع مردم رسیده و رفیق سخنران ضمن بر شمردن جنایات نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی چه در خیابان ها و چه در زندان ها با اشاره به اعدام محسن شکاری و خطر اعدام های دیگر، از مردم و افکار عمومی آزادیخواه خواست که نمایندگان مجلس و دولت خود را برای بستن جاسوسخانه جمهوری اسلامی و قطع حمایت از این رژیم تحت فشار بگذارند.
فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در لندن و سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان از زمره نیروهای فراخوان دهندۀ این حرکت بودند و فعالین سازمان ما با آرم و بنرهای خود در این آکسیون شرکت داشتند. این حرکت مبارزاتی که در حمایت از جنبش انقلابی مردم ایران و اعتراض به احکام اعدام صادر شده ازسوی جنایتکاران حاکم بر کشور بر پا شده بود در ساعت 3 بعد از ظهر به پایان رسید.

جمهوری اسلامی دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود باید گردد!
زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
زندان ، شکنجه ، اعدام نابود باید گردد!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران- لندن
19 آذر 1401 برابر با 10دسامبر 2022