کنگره سراسری شوراهای مردم

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ارگان سازماندهی و رهبری مبارزات مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی پایه های قدرت سیاسی و حاکمیت آتی: ایران در آستانه تحولات سرنوشت ساز و تاریخی قرار گرفته است. رژیم اسلامی به حکم توده های مردم محکوم به سرنگونی و رفتنی است. مردم با اعتراضات و اعتصابات و خیزشهای شهری عملا دست به کار بزیر کشیدن حکومت اسلام و سرمایه شده اند. در حال حاضر چگونگی سازماندهی و تامین رهبری مبارزه برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی چه در سطوح محلی و چه در سطح سراسری و همچنین پایه گذاری ارکان حکومت آتی، (حکومتی متضمن آزادی، برابری و رفاه همگان) به مشغله اصلی نیروهای سیاسی کمونیست، فعالین و رهبران عملی جنبشهای کارگری و اجتماعی تبدیل شده است.

این سئوالات اکنون بر فراز جامعه به چرخش در آمده است: چگونه میتوان رژیم اسلامی را در پروسه ای انقلابی، متکی بر اراده توده کارگر و مردم زحمتکش متشکل و سازمانیافته در قاطع ترین شکل و با کمترین مشقت سرنگون کرد؟ چگونه میتوان یکبار و برای همیشه به فقر و فلاکت و استثمار و انواع نابرابری و زن ستیزی و تمامی اشکال ستم و تبعیض و عقب ماندگی و جهل و خرافه و کلا حاکمیت مذهب و سرمایه بر زندگی توده مردم و پایان داد؟ چگونه میتوان به حاکمیتی شکل داد که برخاسته از اراده آزاد و آگاهانه توده کارگر و مردم بپاخاسته باشد، نه آنکه از بالای سر جامعه بر مردم حقنه شود؟ چگونه میتوان تضمین کرد که در فردای سرنگونی رژیم اسلامی بار دیگر نوعی از استبداد و استثمار و نابرابری و تبعیض وعقب ماندگی، چه در اشکال سلطنتی و یا ترکیبی از سلطنتی و مذهبی، بر زندگی و شئونات جامعه حاکم نشود؟ چگونه میتوان جلوی رهبر تراشی و تحمیل آن به اعتراضات و خیزشهای مردم و مهندسی افکار عمومی توسط دول و رسانه های غربی، از بالای سر مردم، و با بند و بست با بخشی از رانده شدگان از رژیم اسلامی، را سد کرد؟
در یک کلام مساله چگونگی سرنگونی رادیکال و همه جانبه رژیم اسلامی، تامین رهبری این اعتراضات و همچنین چگونگی شکل دادن به ارکان حاکمیتی متکی به اراده آزاد مردم، پس از جمهوری اسلامی، مشغله پایه ای امروز است.
از نقطه نظر ما مناسب ترین شکل سازماندهی اعتراضات گسترده اجتماعی ایجاد شوراهای کارگری، شوراهای مردمی در محلات، شوراهای معلمان و شوراها در سایر ارکان اداری جامعه است. هم اکنون در برخی از مراکز کارگری نطفه های اولیه این شوراها با برگزاری مجامع عمومی شکل گرفته و در مراکز دیگر در حال شکل گیری است و بدون تردید با تغییر توازن قوای سیاسی بسرعت شکل خواهند گرفت. این ارگانها راه حل ما بمنظور سازماندهی و رهبری مبارزات توده های مردم کارگر و زحمتکش است.
از نقطه نظر ما این شوراها و عالیترین نهاد آن، یعنی کنگره سراسری شوراهای مردم، مطلوب ترین سازمان متحد کننده اعتراضات توده های مردم و تامین کننده رهبری مبارزات سرنوشت ساز است. این شوراها در برگیرنده، سازمانده و نیروی رهبری کننده اعتراضات توده کارگر و مردم کارکن اند. شکل دادن به شوراها در محیط های کار و زندگی یک وظیفه حیاتی رهبران کمونیست و آزادیخواه و برابری طلب جامعه در شرایط کنونی است.
علاوه بر این این شوراها سنگ بنای ایجاد ساختار و ارگان های قدرت سیاسی و حکومت آتی و تنها نیروی در برگیرنده و متحد کننده توده مردم بپاخاسته اند. واقعیت این است جامعه ای که بخواهد دخالت توده وسیع مردم را در دولت و در تصویب و اجرای قوانین و سیاستها تضمین کند، نمیتواند بر پارلمان و سیستم دمکراسی نیابتی استوار باشد. اعمال حاکمیت در سطوح مختلف، از سطح محلی تا سراسری باید توسط شوراهای خود مردم انجام شود که هم به مثابه قانونگذار و هم مجری قانون عمل میکنند. عالیترین ارگان حکومتی کشور کنگره سراسری نمایندگان شوراهای مردم خواهد بود.
ما تمامی فعالین و سازماندهندگان کمونیست و آزادیخواه و برابری طلب را به برپایی شوراهای کارگری و شوراهای محل کار و زندگی و تامین رهبری اعتراضات مردم بپاخاسته فرا میخوانیم.
پیش به سوی ایجاد شوارها در محیط کار و زندگی
پیش به سوی ایجاد کنگره سراسری نمایندگان شوراهای مردم

اتحاد کادرهای کمونیسم کارگری
٣٠ اوت ۲۰۲۲