بیانیه حزب کمونیست کارگری به مناسبت سالروز خیزش آبان

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

از خیزش آبان و دی ماه ۹۸ دو سال گذشت و به سالروزش نزدیک میشویم. خیزشی که در بیش از صد شهر جریان یافت و لرزه ای سنگین بر اندام حکومت اسلامی انداخت و یک بار دیگر نشان داد که مردم ایران مصممند حکومت اسلامی این نیروی ضد بشری، این مافیای چپاول مفتخوران خبیث و جنایتکار را به زیر کشند و جامعه ای انسانی و مرفه و مدرن را پایه ریزی کنند.  جمهوری اسلامی اعتراض مردم به گرانی بنزین را با گلوله جواب داد و مردم اعتراض را به شهرهای مختلف کشور کشاندند و تظاهرات به یک خیزش سراسری تبدیل شد.

بنا به آمار یکی از مقامات مجلس اسلامی ۴۹۷ مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت، به ۲۳۰ خودرو دولتی و عمومی و ۵۶۹ خودرو و موتور نیروهای امنیتی و انتظامی آسیب زدند. ۹۹۱ بانک یا تخریب شد یا آتش زده شد، ۱۲۳ مرکز! سوخت و تخریب شد. علاوه بر اینها تعدادی از مراکز علمیه و مراکز تحمیق و سرکوب مذهبی نیز به آتش کشیده شد. شعارهای "مرگ بر دیکتاتور"، "مرگ بر خامنه ای"، "مرگ بر جمهوری اسلامی"، "توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه" در سراسر کشور طنین انداز شد. مردم عکس های خمینی و خامنه ای و پرچم جمهوری اسلامی را به عنوان نماد حکومت و چهل سال سرکوب و فساد و جنایت به آتش کشیدند، دانشجویان در دانشگاهها شروع به تظاهرات کردند و در برخی شهرها عملا اعتصاب عمومی شکل گرفت.

آبان ۹۸ ادامه خیزشهای مردمی تیر ٧٨، خرداد تا دیماه ٨٨ و دی ۹۶ و ادامه اعتصابات و اعتراضات وسیع کارگری بود اما بدون ابهام و در ابعادی بسیار وسیعتر، خشمناکتر، عمیقتر و سراسری تر اراده و آرزوی مردم را بازتاب داد و جنبش سرنگونی را یک گام اساسی تر به جلو سوق داد. لایه های مختلف مردم، زن و مرد در این خیزش دخیل شدند و شرکت کردند. جوانان و زنان در این خیزش نقش بسیار برجسته ای داشتند و روزهایی تاریخی را در جنبش سرنگونی و رهایی از شر نظام فاسد سرمایه داری اسلامی رقم زدند.

 جمهوری اسلامی با تمام توان جنایتش به تقابل با مردم پرداخت و بیرحمانه ترین فرماندهان و نیروهایش را در همه جا علیه مردم معترض به میدان کشید و با هدف کشت تظاهر کنندگان را مورد یورش قرار داد. بیش از ۱۵۰۰ نفر از تظاهرکنندگان با شلیک مستقیم مزدوران و آدمکشان اسلامی کشتار شدند. بیش از ۷۰۰۰ نفر دستگیر و زندانی شدند. مردم اعتراضات را به محلات کشاندند و برای روزهایی عملا کنترل برخی محلات را بویژه در خوزستان بدست گرفتند و جوانان جسور برخی پایگاه های سرکوب را خلع سلاح کردند. نهایتا خیزش مردم به خون کشیده شد و عقب نشست. کشتار و بیرحمی حکومت اسلامی در این تقابل براستی حد و حساب نداشت.

 بدنبال این کشتار دوره دیگری از تقابل با حکومت اسلامی آغاز شد. یک اوج مجدد آن در خیابانها پس از شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی پرواز ۷۵۲ در دی ۹۸ فوران کرد. در دیماه بار دیگر مردم و در پیشاپیش آنها دانشجویان در چندین شهر دست به تظاهرات زدند، پوسترهای خامنه ای و سلیمانی را به آتش کشدیند و با شعار جمهوری اسلامی نابود باید گردد، سپاه جنایت میکند رهبر حمایت میکند، سلیمانی قاتله رهبرشم جاهله به کشتار آبان پاسخ دادند و اعلام کردند که جامعه مرعوب نشده و هر جا فرصت کند رادیکال تر و گسترده تر به میدان میاید.

با سرکوب خیزش آبان، اعتراض و اعتصاب و جنبش دادخواهی و ابراز علنی نفرت و انزجارعلیه سران و سردمداران حکومت از جانب بخشهای مختلف مردم، اشکال علنی تر و متنوع تر و ابعاد وسیعتری یافت. اعتصابات و اعتراضات کارگری ابعادی وسیعتر بخود گرفت. خواست ها روشن تر، جامعه چپ تر و فعالین متشکل تر شدند و جنبش سرنگونی برای حکومت غیر قابل کنترل تر گردید. اوضاع به شکلی در آمد که همه جا همه کس این جنبش را می بیند و لمس میکند، اما سرکوب و کنترل آن توسط سرکوبگران عملا ممکن نیست. وحشت و ترس از مردم را در تمام حرکات و وجنات دست اندرکاران حکومت میشود بوضوح دید.

 آنچه جامعه ایران دارد نشان میدهد اینست که آبان زنده است. قربانیان کشتار آبان همه جا توسط مردم عزیز و گرامی داشته میشوند. حکومت اسلامی به عنوان یک نیروی بیگانه و اشغالگر و دشمن خونی مردم شناخته میشود. مردم اعلام میکنند و نشان میدهند که این حکومت باید برود و راهی جز سرنگونی پیش پای آن قرار ندارد. حکومت اسلامی در میان مردم شدیدا منفور و منزوی است. و چنین حکومتی راهی جز سرنگون شدن پیش رو ندارد. دور نیست روزی که آمران و عاملان کشتار آبان را در دادگاههای علنی مردمی به محاکمه بکشیم.

 نابود باد حکومت اسلامی

زنده باد انقلاب انسانی برای جامعه ای انسانی

حزب کمونیست کارگری ایران

 ۵ آبان ۱۴۰۰، ۲۷ اکتبر ۲۰۲۱

Attachments:

اعتراضات کارگران شهرداری خرمشهر و ضرب و شتم یک کارگر

کارگران دادخواهند

کارگران شهرداری خرمشهر شش ماه است که حقوقشان را دریافت نکرده و بیمه آنها نیز پرداخت نشده است. در هفته های گذشته این کارگران چندین مرتبه مقابل شهرداری، شورای اسلامی شهر و فرمانداری خرمشهر دست به اعتراض زدند و دستمزدشان را مطالبه کردند.

روز ۴ آبان خبر ضرب و شتم ایاد کیانی یکی از این کارگران که بخاطر طلب مزدی و بیمه خود به شورای اسلامی شهر خرمشهر مراجعه کرده بود، در مدیای اجتماعی بازتاب یافت و این گستاخی با موجی از اعتراض و خشم روبرو شد. ایاد کیانی کارگری است که بطور وحشیانه ای توسط عادل چلداوی عضو شورای اسلامی مورد حمله قرار گرفت و از ناحیه چشم بشدت آسیب دیده است.

ایاد که کارگر پاکبان خدمات شهری است می گوید: « ما در ایران برده هستیم، وضعیت مملکت ما همین است و مسئول در این مملکت این طور است؛ من برای اعتراض به وضعیت موجود به شورا رفته و دستمزد و بیمه ام را طلب کردم اما چلداوی به بهانه این که چرا مقابل منزل مادر او را تمیز نکرده ام به همراه برادرش به من حمله ور شدند.

کارگران نسبت به این گستاخی عضو شورای اسلامی ساکت نخواهند ماند و بطور جدی اعتراض دارند و خواهان این هستند که چلداوی به دلیل این ضرب و شتم محاکمه شود.

واحد خوزستان کمیته سازمانده، این عمل وحشیانه جیره خواران حکومت در شورای اسلامی را شدیدا محکوم کرده و از همه کارگران شهرداری خرمشهر دعوت می کند تا در اعتراض به این رفتار وحشیانه واکنش نشان دهند و بطور جمعی دست به اعتراض بزنند. همانطور که کارگران نیشکر هفت تپه در شورای اسلامی را گل گرفتند، باید در شوراهای اسلامی در تمام مراکز کاری و در تمام شهرها گل گرفته شوند. باید بساط این نهادهای قلدری و جاسوسی و چپاول در همه جا را جمع کرد. چلدوری بخاطر گستاخی و عمل وحشیانه اش در قبال کارگران باید محاکمه شود. دستمزدهای عقب افتاده کارگران شهرداری خرمشهر باید تمام و کمال و فوری پرداخته شود و بیمه آنها واریز گردد.

دستمزدهای پرداخت نشده و قراردادهای موقت کاری و سطح نازل حقوقها از جمله موضوعات اعتراضات هر روز کارگران شهرداری است. اعتراضات در میان کارگران شهرداری در شهرهای مختلف گسترده است. این اعتراضات بستر مناسب رفتن بسوی اعتصابات سراسری است. باید متحدانه بسوی اعتصابات سراسری رفت. باید بساط شورای های اسلامی و کل دم و دستگاه حکومت چپاول و دزدی حاکم جمع شود.

کمیته سازمانده حزب کمونیست کارگری، واحد خوزستان

۵ آبان ۱۴۰۰- ۲۷ اکتبر ۲۰۲۱

فراخوان بازنشستگان تامین اجتماعی به تجمعات سراسری

یکشنبه، نهم آبانماه مقابل تامین اجتماعی

بازنشستگان تامین اجتماعی برای پیگیری مطالباتشان برای ساعت هشت ده و نیم صبح روز یکشنبه نهم آبانماه به تجمع سراسری فراخوان داده اند. این تجمعات در تهران مقابل سازمان تامین اجتماعی و در شهرستانها در مقابل ادارات این سازمان برگزار خواهد شد.
بازنشستگان یک بخش رزمنده جامعه هستند که به دلیل فشارهای اقتصادی و تبعیضات مدام در حال اعتراضند. همسان سازی و افزایش سطح حقوقها به بالای ۱۲ میلیون، درمان رایگان، و پایان دادن به اختلاسها و بازگردانده شدن پولهای به سرقت رفته به صندوق بازنشستگی، پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و آزادی فوری همکاران در بند از جمله اسماعیل گرامی که بخاطر شرکت در یکشنبه های اعتراض و طلب خواستهایش به ۶ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است و آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله مطالباتی است که در تجمعات اعتراضی و در قطعنامه ها و بیانیه هایشان همواره بر آنها تاکید کرده اند. بازنشستگان با شعار فقط کف خیابون بدست میاد حقمون بر پیگیری خواستها و مطالباتشان تاکید دارند. از خواستها و مطالبات بازنشستگان باید وسیعا حمایت و پشتیبانی کرد.
حزب کمونیست کارگری ایران
۴ آبان ۱۴۰۰ ، ۲۶ اکتبر ۲۰۲۱