۱۵ تیرماه، «نه» قاطع تر به کل نظام!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

فراخوان حزب کمونیست کارگری – حکمتیست  ۸ تیرماه روز شکست فاحش دیگری برای جمهوری اسلامی و سیرک انتخاباتی اش بود. در این نمایش فریب، علیرغم تلاش کل باندهای آدمکش حکومتی از خامنه ای تا روحانی و خاتمی، اکثریت قاطع واجدین رأی با عدم شرکت به ننگ جمهوری اسلامی «نه» گفتند. بار دیگر روشن شد که در جامعه بشدت قطبی ایران نمیتوان با سرمایه گذاری روی ترس و گروکشی به عقب برگشت. دوره عوض شده است و سرنگونی نظام حرف قاطبه مردم کارگر و زحمتکش و آزادیخواه ایران است. 

کارگران، زنان و مردان آزاده، نسل جوان انقلابی!
روز جمعه ۱۵ تیرماه، در دور دوم «انتخاب» میان جنایتکاران اسلامی، با «نه» قاطع تر به کل نظام، شکست مفتضحانه جمهوری اسلامی و خامنه ای را تثبیت کنیم. علیه دو قطبی کاذب جلیلی- پزشکیان، علیه منطق «انتخاب بین بد و بدتر» موکداْ بایستیم! علیه تبلیغات اصلاح طلبان جنایتکار که عوافریبانه ایران را با فرانسه و «خطر فاشیسم» مقایسه میکنند قاطعانه بایستیم. در ایران فاشیسم اسلامی حکومت میکند. هر رأی با هر توجیهی، رأی به نظام جنایت و زن ستیزی و استبداد و استثمار است. نقشه باندهای اسلامی برای کسب مشروعیت فرمال حقوقی رژیم اسلامی را شکست دهیم!

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست جامعه انقلابی ایران را به یک «نه» قاطع تر به سیرک انتخاباتی حکومت اسلامی و بر زمین کوبیدن رژیم در زمین خودش فرامیخواند. «انتخابات» رژیم زمین بازی ما اردوی آزادی و برابری و سوسیالیسم نیست، اما با دخالت فعال برای بسیج نیروی قاطع تری در «نه» گفتن به این معرکه گیری اسلامی، شرایط را برای برآمد انقلابی دیگر و سرنگونی تمامیت حکومت فقر و فلاکت سرمایه داران مهیا کنیم. شعار روز اینست: مرگ بر کل نظام!

رأی ما سرنگونی رژیم آپارتاید و استثمار و استبداد است!
پیش بسوی انقلاب علیه وضع موجود!

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست
۱۰ تیر ۱۴۰۳ – ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴