سلام زیجی: فاجعه “حداقل دستمزد ١٤٠٢ “علیه طبقه کارگر ایران رقم خورد!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

نوروز و سال جدید١٤٠٢ برای طبقه کارگر دها میلیونی و خانواده و فرزندانشان توسط جمهوری اسلامی به یک فاجعه بزرگ و غیر قابل تحمل تبدیل گریده است! جمهوری فاشیست اسلامی و سرمایه داران زالو صفت میهن پرست و ملیگرایان بورژوا مانند همیشه جشن و سرور نوروزی و طراوات و بوی بهاری را به کام سازندگان جامعه ایران تلخ کردند. افزایش حداقل دستمزد”٢٧درصدی”، (۸ میلیون تومان)، امروز، اول فروردین ١٤٠٢ در حالی اتفاق افتاد که “اقتصاد دانان” خط فقر را نزدیک به ١٦ میلیون تومان محاسبه کرده بودند، و کارگران نیز خواهان حداقل دستمزد۲۵-٣٠ میلیون تومان (خط فقر) بوده اند!.

اما شورایعالی کار دولت ضد کارگری بدون توجه به آن ارقام، و بدون در نظر گرفتن نرخ تورم نظام خودشان، و بالا رفتن مداوم هزینه های سرسام آور زندگی کارگران، در اوج وقاحت ٤ تا ٥ برابر کمتر از خط فقر واقعی و مورد محاسبه کارگران، نرخ بردگی فروش اجباری نیروی کار را به کارگران تحمیل نموده اند. بدینوسیله با ارزان فروشی (قانونی) نیروی کار کارگر، هزینه اوباش سرکوبگر و تروریست،دستگاههای خرافی و مذهبی، دزدان و مفتخوران بیشمار دولتی و بیت رهبری شان را نیز از قبل نیروی کار ارزان کارگران دوباره تامین ‌میکنند. اما با تحمیل بیش از پیش دامنه فقر و گرسنگی و مرگ و میر کارگران و فرزندانشان!

بعلاوه،در کنار تصمیم ضد کارگری شورایعالی کار، چشم انداز تداوم جنایت “دستمزدهای معوقه “ درابعاد گسترده تر، و همچنین بیکار سازیهای روز افزون نیز همواره گریبان طبقه کارگر را گرفته، و این واقعیت تلخ وتراژدیک نظام سرمایه داری در سال ١٤٠٢ نیز همچون سالهای قبل به یک “روتین”در ماهیت ضد انسانی سرمایه داری و دولتشان تبدیل شده و دامنه آن هر روز فاجعه بارتر میشود!

در این زمینه بنظرم مبرمترین وظایف فعالین کارگری دست اندکار در ایران میتواند این نکات محوری باشند:
١-بدون درنگ با اتکا به بسیج قدرت جنبش کارگری، شاغل و بیکار،متحدتر وارد میدان عمل شویم حول بی اعتبار اعلام کردن تصمیم ضد کارگری شورایعالی کار، و بسیج کل طبقه برای محقق کردن افزایش حداقل دستمزد ٢٥-٣٠ میلیون تومان!
٢-به تدارک و شروع سازماندهی اعتصابات سراسری کارگری و جلب حمایت دیگر شهروندان مبارز روی آورده و متکی شد.
٣-ضروری است فوری با ایجاد تشکلات مستحکم وسازمانیافته، متکی به برگزاری مجامع عمومی کارگری، به اقدامات عملی تر و متحد کننده تر کارگری و ضد سرمایه دارانه حول افزایش حداقل دستمزد ‌مورد نظر نهادهای کارگری به‌میدان آمد و این رژیم درمانده ‌و فاسد ضد کارگری را فلج تر کرد.
٤- تمام تلاشهای مذبوحانه حکومت اسلامی را در قالب خانه کارگر ، شوراهای اسلامی، انجمن صنفی، بسیج دانشجوی و غیره را با اتحاد طبقاتی میلیونی خود پوچ و بی اثر ترشان کنیم.

ما در فضای پر تلاطم سیاسی و مساعد کنونی کشور راحتر میتوانیم جنبش کارگری و کل جامعه را به میدان بیاوریم و چنین تصمیمات جنایتکارانه ای را بر سر حکومت فاشیست اسلامی و غیر اسلامی ها، و شورایعالی کارشان ویران کنیم! بدون تردید ما میتوانیم اگر به وظایف و منافع طبقاتی-کارگری و سوسیالیستی خود در سراسر کشور آگاهتر باشیم، و از صنفی گری و سکت و فرقه بازی ها عبور کنیم، تنها به منافع کل جنبش و طبقه خود، علیه جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری، باید اندیشید!. مبارزه آگاهانه جنبش طبقاتی کارگری، از جمله در میدان مبارزه اقتصادی طبقه، یک رکن بسیار مهم در تسریع مسیر مبارزه انقلابی جامعه در خلاصی از شر نکبت این رژیم ضد انسانی میباشد. تحقق یک جامعه آزاد و مرفه و خوشبخت برای کارگران و ستم دیدگان در گرو تحقق یک حکومت شورایی-کارگری برخواسته از مبارزات پیگیر سرکوب شدگان و ستم دیدگان جامعه ایران است. در طول تاریخ جنبش کارگری و مردم ستم دیده، توسط هر دو نظام جنایتکار اسلامی و سلطنتی، جنبش ما همواره سرکوب و استثمار شده است!. پایان حکومت جمهوری سرمایه داری اسلامی، باید مصادف باشد با پایان کلیت نظام مملو از استثمار وجنایات سرمایه داری حاکم بر ایران! این امر را فقط طبقه کارگر متحد و آگاه به منافع طبقاتی و سوسیالیستی خود قادر به تحققش خواهد گردید!
نه آنچه که در سال ٥٧ اتفاق افتاد!
مردم مبارز! کارگران را حمایت کنید و پشت سرمایه داران و جنایتکاران تاریخ را به زمین بکوبید!

مرگ بر نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی، برابری، حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان!
١ فروردین ١٤٠٢
٢١ مارس ٢٠٢٣