کامران پایدار: کارگرزندانی،وثیقه میلیاردی!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

شریعتمداری بازجوشکنجه گرو کیهان نویس خامنه ای درسرمقاله کیهان پنجشنبه 26اسفند درنهایت پررویی و بیشرمی نوشت.دستاوردهای بزرگ سال 1400،چگونه امید به مردم بازگشت!او می گوید در سه محوراصلی اتفاقات بزرگی و بیسابقه ای رخ داده و جامعه را به آرامش وامنیت وامید نسبی رسانیده است. شق القمر شده است.یکم انتصاب و گزینش آخوند رییسی قاتل و قصاب هزاران زندانی سیاسی و بیگناه شیفته آزادی و برابری دهه 60که اکنون سالهاست درگورهای دسته جمعی بی نام و نشان در خاوران ها،لعنت آبادها و تف آبادها مدفون شده اند.

دوم تشکیل و تجدید سازمان مجلسی دست آموزترازهمیشه که درکارنامه سیاه چندین ماهه خود رسالتش پوشانیدن لباس قانون به همه جنایت های جاری حکومت برعلیه کارگران وزحمتکشان ،زنان و جوانان و همه آحاد دها میلیونی مردم است .سوم مکانیزاسیون پرونده های قضایی،استفاده ازپابندهای الکترونیکی برای زندانیان واجرای احکام جایگزین به جای حبس وزندان ماننداجرای مرده شویی وکفن ودفن میت وغسل جنابت به سبک چرندیات دین اسلام درغسالخانه ها،فشاروارعاب زندانیان درجهت حفظ قرآن واحادیث ارتجاعی دین اسلام و... به زعم کیهان اینهامیشود مهمترین ارکانی که درسال 1400آرامش وامنیت واعتماد نسبی را برای حکومت اسلامی درلبه پرتگاه سقوط و فروپاشی رافراهم آورده است.کیهان راست میگوید هدف حکومت از یک دست سازی سیستم ایجاد آمادگی در راستای مقابله و سرکوب تکانه ها و اعتراضات بزرگ اجتماعی در پیش است.البته فضایی نسبی،لغزنده ومتزلزل و بسیار شکننده و در شرف انفجار سونامی شورش گرسنگان .دادستان اهواز برای یکی از نمایندگان کارگران اعتصابی شهرداری کوت عبدالاه حکم زندان یا وثیقه یک میلیارد تومانی صادر نموده و چون کارگر وخانواده اش حتی نان شب برای خوردن ندارند چه رسد به یک میلیارد تومان وثیقه زندانی میشود!!دراین روزهای پایانی سال کارگران شهرداری کوت عبدالاه هنوز دستمزدهای برج 9و10و11رادریافت نکرده اند علاوه براینها بیمه های کارگران نیز ناچیزوناقص واریزشده است حالا دیگر دستمزدهای چندین برابررزیرخط فقر،عدم امنیت شغلی و کارروزمزدی وقراردادی با قراردادهای نیم بند وسفید امضا وهزار یک مشکل دیگر زندگی کارگران که بانی وباعثش تنها حکومت اسلامی سرمایه داران است.این تنها سرگذشت کارگران شهرداری کوت عبدالاه نیست .درایران تحت حاکمیت سرمایه داران افسار گسیخته این تنها سرگذشت بیش از نیم میلیون نفر کارگران خدماتی شهرداریها نیست که به گروگان گرفته شده است.این تنها بخش بسیار کوچکی ازسرگذشت خانواده بزرگ کارگری ما در سرتاسر ایران ودر همه مراکز ریز و درشت صنعتی و کارگری است.سود سرمایه داران وانواع تامین هزینه ها و ریخت و پاش دستگاه عظیم و تفتیش و سرکوب و تحمیق دولت سرمایه داران،ازتامین پول استخدام بازجو و شکنجه گرو زندان و...ازآسمان که نازل نمیشود.همه هزینه جنایت سرمایه داران بر علیه ما کارگران از قبل استثمار وحشیانه و عریان نیروی کارما کارگران تامین میشود.برای خانواده کارگری که از مسکن و نان شب تا خرید کیف بچه مدرسه اش تا همه نیازهای حداقل زندگی برای زنده ماندن ،تا درمان و بهداشت و آموزش و....ازهمه چیز ساقط شده است حکم حکومتی سرمایه داران واسلامشان میشود یا زندان یا یک میلیاردوثیقه !تکان دهنده است .این چیزی فراتر از برده داردی دوران باستان است .این همه بیشرمی،این همه وقاحت و سبعیت و جنون سود و انباشت ثروت بیشترازطرف سرمایه داران و حکومت پادوومزدورشان.پول برای گله های آخوندهای مفت خور لواط کارهست.پول برای حوزه های اشاعه آموزشهای کثیف اسلامی در جهت اشاعه احکام پلید وارتجاعی وضد انسانی اسلام هست .پول برای استخدام میرغضب و بازجو و شکنجه گر هست .پول برای پاسدار و بسیجی واجیر نمودن اوباش سرکوبگر و چماق به دست هست.پول برای تامین رقابتهای نظامی و بمب هسته ای و...هست.پول برای بیت رهبری وطویله وآخورخامنه ای ودیگران هست.پول برای نمایندگان مفت خورحکومتی درمجلس و... هست.پول برای همه وکیل وکلا ی حکومتی که علیه مردم در کارندهست.پول برای خانواده سران جنایتکار حکومتی و سرمایه داران نوکیسه و آقازاده هاو انتر زاده های بیکاره و مفت خورشان که یک پا درایران ویک پا دراروپا و امریکا دارند هست . پول برای تامین اسلحه وآموزش وتجهیز و سازماندهای انواع باندهای تروریستی اسلامی درسوریه و لبنان وعراق و افغانستان تا حوثی های یمن تا حزب اله و القاعده و داعش وطالبان ،کتائب حزب الاه و حشد والشعبی و هزارویک جک وجانور طفیلی و مزدورریزودرشت هست.حکومت فاسد وجانی ودزد و قاتلی که پس از 43 سال جنایت و فساد وقتل این روزها به آخر خط رسیده است.و میرود تا بدست طبقه کارگرومردم به جان آمده دفترش بسته شود اما این برای سرمایه داران آمریکایی واروپایی نه پایان کار البته آغازراهی سودآوراما تکراری وطی شده وتاریخ مصرف گذشته است.چانه زنی ومعامله گری،روابط وحمایتهای آشکارونهان سرمایه داران اروپایی وامریکایی ازحکومت اسلامی،تزریق میلیاردها دلاروپوندو...به جیب حکومت آخوندی و...تا این حکومت،تا این نظم ضد انسانی باشد وبماند وبشودسرگذشت محتوم ماکارگران.رفقای کارگر!خالق دنیا ماییم ،صاحبان واقعی زندگی ماییم.ازثمره کارورنجمان اینچنین فربه شده اندوبرایمان زندان وزنجیرودارساخته اند چاره ای نیست.راهی نیست .خدایی نیست، مقدری نیست.اگرما کارگران بدانیم وبخواهیم این حکومت واین سرنوشت بی گمان رفتنی است .اگرما بخواهیم وبه پا خیزیم نه برجام ولفت ولیسهایشان،نه حمایت های سرمایه جهانی از اوباش اسلامی،نه ماشین جنایت وسرکوب پنچرشده حکومت اسلامی ونه دیگرهیچ نیرووقدرت جنایتکاری قادرنخواهد بوداینچنین به پایمان،به زندگیمان وبه خانواده زجرکشیده و گرسنه کارگریمان زنجیر اسارت وبردگی بزند.تمام ترفندها ونقشه های سرمایه جهانی و حکومت اسلامی برای بقا وماندن برای ادامه این نظم جنایت آلود وضدانسانی پوچ وبادهواست.ما کارگران نیازی به منافع ملی ووطن پرستی،دمکراسی خواهی دروغین و همه با هم بودن ها نداریم .اختلاف ما با سرمایه داران و حکومتشان طبقاتی و آشتی ناپذیراست.جنبش ما کارگران جنبش همه باهمی کورسرنگونی حکومت اسلامی نیست. ما بارکشان بی جیره ومواجب انقلاب مخملی ورژیم چنج سرمایه داران نیستیم.ما کارگران مرغ عزا وعروسی سرمایه داران نیستیم.سرمایه دار سرمایه داراست چه با لباده و لچک و عمامه چه با فوکل و کت شلوا وکروات .منفعت و اختلاف ما طبقاتی است .یا ما کارگران و یک دنیای انسانی و بهتر و آزاد و برابرو مرفه و خوشبخت،یا سرمایه داران و یک جهنم فقر و فلاکت و کار مزدوری و استثمار انسان از انسان،خط وسطی نیست .آشتی ومدارایی نیست. ما به دنبال اتحاد و آشتی وتشکیل صف وجبهه واحد متشکل با انواع نیروهای اپوزیسیون وپروغرب ضد جامعه بورژوازی نیستیم تا مگر نیرومند شویم .ما نیازی به تمرین دمکراسی نداریم ما کارگران برای خلاصی از فقروفلاکت وجهنمی که سرمایه داری به ماوخانواده هایمان روا داشته است بشدت نیازمند تمرین انقلاب کارگری هستیم.دنیای ما در تب تکراریک اکتبر کبیرو شکوهمند می سوزد.ما کم شمار نیستیم .ما ناتوان و ضعیف نیستیم اگر نیرو وتوان دورانساز خود را دریابیم. باید مراقب صف مستقل طبقاتیمان باشیم.باید مراقب همه نیروهای راست پروغرب بورژوازی باشیم راه ماراهی دیگراست .بایدبا پای فشردن برماکسیمالیسم ورادیکالیسم و راه حل کارگری فضای حقیر وانحرافی قانون گرایی ،صنفی گرایی،رفرمیسم ونا سیونالیسم و دمکراسی خواهی وطن دوستی دروغین سرمایه داران را درهم شکست.مبارزات ما کارگران هم صنفی و هم سیاسی است.با محافظه کاری،با ریش گرو گذاشتن وتصمیمات اخلاقی ودخیل بستن به باندهای همیشه بیشرف سرمایه داران وحکومت کارگزارآنها آبی گرم نمیشود.اتحادوتشکل سرتاسری ما، شوراها و مجامع عمومی ما،قدرت اعتصاب عظیم وزندگی سازما، تظاهرات وتجمعات کف خیابان ما و درنهایت نیروی نظامی وقهرمسلحانه ما کارگران میتواند ورق را برگرداند.این بردگی این محرومیت ،این زجر وتحقیروبیحقوقی مطلق سرنوشت ازلی وابدی ما نیست.ما کارگران اگر به پا شویم میتوانیم .ما کارگران باید به پا شویم.

28/12/1400