ناصر بابامیری : یقین بدارید تلاشهایتان جهت مصادره انقلاب عقیم خواهد ماند! 

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

یادداشت روز!  حتما بخاطر دارید، باند مهتدی در یکی از بندهای منشور شش نفره مهسا، منشوری که مرده به دنیا آمد، بر وجود و ابقا ارکان سرکوبگر اعم از وزرات اطلاعات  سپاه و ارتش که بقول شازده اینها نگین ایران آتی و بخشی از سرمایه موروثی خاندان سلطنتی میباشند، توافق شش نفر حاصل کرده بودند، تماما صحه گذاشته بود. اکنون در هئیت اصلاح طلبان رژیم در مراسم اعطای جایزه "صلح نوبل" بخوایند جایزه سیاسی به پادوها و مزدوران سرمایه

و بعنوان نماینده خودگمارده انبخش اصلاح طلب رانده شده از قدرت وارد شده و رژه می رود که می پندارد در آینده تحولات ایران باز این قشر انگل سهمی از قدرت خواهند داشت. مهتدی با مشارکت فعالانه خود و در معیت تیمی از فالانژیستهای باندش، رسما بخشی از این نظام سرکوبگر را اینبار به بهانه جایزه "صلح نوبل" به یکی دیگر از پیروان اصلاح طلب رانده شده از قدرت تبرئه می کند! باند مهتدی دهه ها پیش بمحض اینکه بارقه های امید به اصلاح طلبی حکومتی در او نمایان شد و به کمونیزم و کارگر پشت نمود، فصلی از نشستها و مماشات ایشان با پا درمیانی اتحادیه میهنی با ماموران رده چندم وزارت اطلاعات ایران پشت درهای بسته استارت خورد! و این نشستها اساسا برخاسته از یک سیاست معین ناسیونالیستهای کرد بود که مهتدی یکی از پیشگامانش بود. و خصوصا دو دهه بیشتر است آنرا طی سیاستگذاریهای نشان داده اند و آنرا از جامعه هم پنهان نکرده اند. آقای مهتدی علنا طی مصاحبه هایش در مدیاهای بورژوازی،  بارها اذعان نموده روابط باند ایشان تنها منوط به تسلیت گویی به طرفداران منتظری نبوده یا حتی نشستهای دیپلوماتیک با موسسین سپاه پاسداران و امثال محسن سازگارا هم نبوده است بلکه تا حدی از مناسبات حسنه پیش رفته اند، بخشی از کادرها و سران سبز از طریق تشکیلات ایشان ملزومات ایاب و ذهابشان از ایران به خارج کشور فراهم گشته است و بارها علیرضا نوری زاد که مهتدی را یار نور چشمی خوانده، اینرا بعنوان یکی از افتخاراتش از آقای مهتدی نقل نموده است. به این اعتبار جناب مهتدی و باند فالانژیستی او در این بزنگاه تاریخی انقدر از ظرفیتهای فوق ارتجاعی برخوردار میباشد که نه عدم توفیق پروژه جورج تاون نه "منشور مهسا" نه سمینار و نه نشستهای دیگر او را در پیشروی برای مصادره انقلاب متوقف نخواهد کرد، و نخود هر آشی میشود. باند مهتدی دارد با حضور در مراسم اعطای جایزه "صلح نوبل" به نرگس محمدی یکی از فعالان پیرو شیخ بنفش، علنا وظایف سران اصلاح طلب حکومتی رانده شده از قدرت که بخشا در حصر خانگی هستند، بدوش میکشد. مگر غیره اینست اصلاح طلبان کرد در ایران همانقدر در گرو گرفتن زندگی و جرم و جنایت بیش از چهار دهه از حاکمیت ننگین رژیم ایران سهیمند که سایر جناحهای حکومتی اعم از جناح تمامیت خواه شریک بوده اند و اکنون مهتدی و شازده ها از طریق لابیگری دارند آنها را تبرئه میکنند.
جریانات راست پرو غربی بعد از انتشار منشور شش نفره " مهسا" که مرده متولد شد، و پروژه بعدیشان که کنفرانسی از طیفهای متلون راست و چپ بورژوازی، پارسال حدودا همین مواقع از آن پرده برداشتند دچار ریزش شدید شدند. شازده خطا را به پای دیگران نوشت، و پنج نفر دیگر هم یکی یکی از پروژه منفور خود کنار کشیدند و توجیه های مضحک برای شکست خود در چنین پروژه ای سر هم کردند.باند مهتدی که یکی از علمدارن پرو پا قرض پروژه بود هم از سوی نیروهای راست سراسری مورد نکوش واقع شد هم سایر احزاب ناسیونالیست کرد به این نتیجه رسیدند ایشان با تمامیت ارضی خواهان بنا به فرمول خودش هیچ مشکلی ندارد و در پی مقاصد سکت خویش میخواهد ناسیونالستهای ایرانی را کت بسته به پیشگاه  "ناسیونالیستهای ایرانیچی" ببرد!
دلقک گردانی تیم شش نفره با میزبانی دانشگاه استنفورد سانفرانسیسکوی آمریکا، حول شعار استراتژیک اشاعه فرهنگ «مردم سالاری!» بنیاد برومند سر به نهضت مقاومت ملی ایران،(شعار دو قلوی "گفتگوی تمدنها")، سلطنتی ها، لیبرال دمکراتها و جمهوری خواهان پان ایرانیست و رفرمیستها را به تحرک انداخته، رژه بروند تا آلترناتیو راست پرو غربی را یکبار دیگر در بوق و کرنا کنند، جهت حقنه کردن آن به جامعه! 
کنفرانس استنفورد از شهریار آهی، بانکدار و نماینده لیبرال دمکراتها گرفته تا اساتید دانشگاه و بی معمم های دستگاههای سرکوبگر حکومتی، تا "محقق!" های اصلاح طلب رانده شده از قدرت، تا ناسیونالیست کرد مهتدی که خود اخیرا طی مصاحبه ای اذعان داشته از نوادگان مهد علیا ناصرالدین شاهست، و اعوان و انثار شازده پهلوی و لابیگران دول غربی را گرد هم آورده، تا پرده ای دیگر از سناریوی سمفونی منشور مرده اینبار با همراهی "چهرهای اریستوکرات" جهت به هزیمت بردن انقلاب را در صحن دانشگاه استفورد طی موعظه خوانی به نمایش بگذارند اما هر شش نفر نه تنها از این نشستهای مصادره انقلاب دستاوردی حاصل نکردند بلکه دست از پا درازتر برگشتند و شکاف بیشتر در صفوفشان ایجاد شد. 
تلاش مهتدیها برغم شکستهای پی در پی که خصوصا این اواخر در پیشبرد پروژهای راست پرو غربی با آن مواجهه گشته اند در همان چهارچوب تلاش جهت به بیراهه بردن انقلاب آتی ایران قابل بررسی است. و ایشان به زین اصلاحات چسبیده است خواه در این رژیم یا با شازده، و دارد به وظایف چندین دهه خود سرسختانه عمل میکند.  و اساسا حضور این عالیجنابان دیروز در مراسم تحلیف اعطای جایزه به نماینده اصلاح طلب حکومتی و امروز در مراسم اعطای جایزه "صلح نوبل" به نرگس محمدی و فردا به سید خندان و کروبی یا دیگر حافظان رژیم جنایتکار سرمایه داری که جامعه ایران را بیش از چهار دهه است گرو گرفته اند و به  آن خون پاشیده اند اساسا در ادامه تلاشهای پیشین است و تازگی ندارد.
 
کارگران و اقشار تحت ستم و کمونیستها در این جامعه برغم بیش از چهار دهه گرو گرفتن زندگی، برغم همه فراز و فرودهای مبارزاتی دارند در نبردی بشدت نابرابر می جنگنند. اعتصاب و اعتراضات هر روزه آنان تنها بخشی از وظایف و نقش طبقاتی و سیاسی آنها در تامین ملزومات انقلاب آتی را تامین می نماید، اما قطع به یقین این سنگر از مبارزه هم آنانرا از دیگر وظایف آنان که مبارزه و افشای باندبازان عوام فریب و دشمنان رنگاورنگ طبقاتی و سیاسی است دور نخواهد کرد. پیشروی کارگران و اقشار ستمدیده ایران در عرصه های نبرد با حافظان ریز و درشت سرمایه تنها و تنها ضامن جهت عقیم نمودن پروژهاییست که سالهاست ضد انقلابیون در داخل و خارج و اعوان و انصارشان با حمایت دول غربی و شرکای مرتجع منطقه جهت مصادره انقلاب برایش نقشه می کشند و هزینه ها می کنند. طبقه کارگر ایران و کمونیستهای این صف عظیم اجتماعی تنها و تنها از طریق به پیروزی رساندن انقلاب کارگری می توانند سد راه گانگستربازی این نیروهای فالانژیستی و مخاطرات احتمالی آنها بر سر راه انقلاب آتی شوند!

زنده باد انقلاب کارگری!

12.12.2023