خدامراد فولادی: تحقیر ِ میلیون ها انسان با« کالابرگ»

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

این روزها از جلوی هر فروشگاهی رد می شوی کیپ تا کیپ شهروندان را می بینی در صف ایستاده برای گرفتن ِ « یارانه ی کالایی» ِ رژیم ِ راهزنان و اختلاسگران. رژیم در واقع با این اقدام ِ اهانت آمیز دارد انتقام ِ اعتراضات ِ خیابانی و شعارهای« مرگ بر دیکتاتور» را از شهروندان می گیرد. نه اینکه مردم قصد ِ این رژیم را از این اهانت ِ علنی ندانند . به خوبی می دانند و در همان صف های طولانی تا بخواهید علیه غارتگران ِمسلح از صدر تا ذیل ِ شان علنن فحش می دهند وهرچه می خواهند برزبان می آورند.

مردم در عین ِ حال به خوبی می دانند که این هم نوعی انتقام گیری ِرژیم از آنهاست، نظیر ِزندان و شکنجه واعدام اگرنه فیزیکی که ترور ِشخصیتی. رژیم ِ راهزن ِ سرتا پا مسلحی که با دزدی ها و اختلاس های میلیاردی و تروریسم ِ دولتی اش در ایران و منطقه آنها را در منگنه ی فقر و ناداری نگه داشته تا بتواند در فرصت ِ مناسب با چنین « یارانه ها» یی که بیش تر صدقه و خیرات ِ دور انداختنی است تا حق و حقوق ِ پایمال شده و به سرقت رفته ی آنان، منت سر ِشان بگذارد و تحقیر ِ شان کند. اما مگر ارزش ِ این یارانه ی کالایی چقدر است که ده ها نفر باید ساعت ها در صف بایستند تا موفق شوند به دست بیاورند؟ من یک خانواده ی چهار نفره و مقدار ِارزش ِکالابرگ ِ شان را توضیح می دهم. اولن کالابرگ گویا برای یک ماه ِ خانواده است که معلوم نیست ادامه داشته باشد و احتمالن با هدف ِکشاندن ِمردم پای صندوق های رای در اسفند ماه است،که بعدازآن هم قطع خواهد شد. ثانین مبلغ ِتعیین شده برای هرنفردویست و بیست هزارتومان است و کل ِمبلغ برای خانواده چهارنفره می شود هشتصد و هشتادهزار تومان. این هشتصد وهشتاد هزار تومان ، پول ِ یک کیلو گوشت ِ گوسفندی، و یک کیلو و دویست و پنجاه گرم گوشت گوساله است. هر عدد نان ِ سنگک ده هزارتومان است و اگر هر خانواده ی چهارنفره روزی 3 عدد نان مصرف کنند در یک روز می شود سی هزار تومان و در یک ماه می شود نهصد هزارتومان. هر بطری شیر ِ پاستوریزه سی هزار تومان است و اگر هر خانواده ی چهار نفره روزی یک بطری شیر مصرف کنند در ماه می شود نهصد هزارتومان. برنج ِ نه خیلی مرغوب بلکه برنج ِمتوسط کیلویی هفتاد تاهشتاد هزارتومان است، و اگر پلوی مصرفی ِ یک خانواده را یک و نیم کیلو در روز و چهل و پنج کیلو در ماه حساب کنیم به طور ِ متوسط می شود یکصد و چهل هزار تومان درروز وچهار میلیون و دویست هزار تومان در ماه. بقیه ی کالاها نیز به همین قیاس. این ها فقط خوراکی های ضروری اند بدون ِ محاسبه ی حبوبات و دیگر اقلام ِ خوردنی، و بدون ِ به حساب آوردن ِ لوازم ِ بهداشتی و دکتر و دارو. حال حساب کنید دیگرهزینه ی ماهانه ی یک خانواده ی چهار نفره را که بخشی از آن را نوشتم،و روی هم رفته به طور متوسط ِ سر به بیست و پنج تا سی میلیون تومان در ماه می زند. مگر در آمد ِ خانواده ای که شاید فقط یک نفر ِ شان کار کند با ماهی حد اکثر ده میلیون تومان، کفاف ِ این هزینه های حد ِ اقلی را می دهد؟ آنوقت غیر از این است که رژیم ِ راهزنان و تروریست ها با این هشتصد و هشتادهزار تومان در ماه می خواهد میلیون ها انسان را تحقیر کند و به زعم ِخود انتقام ِ« مرگ بردیکتاتور» را اینگونه از میلیون ها معترض بگیرد؟ باش تا شام ِ ذلت اش برسد!