آسو فتوحی: در حمایت از اعتراضات طبقه كارگر در فرانسه

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

از روز پنجشنبه ۱۶ مارس سراسر فرانسه به فراخوان اتحادیه های كارگری و احزاب و سازمانهای چپ در اعتراض به طرح افزایش سن بازنشستگی به میدان جدال و کشمکش كارگران و مردم معترض علیه دولت ماكرون مبدل شده. افزایش سن بازنشستگی بیش از یك دهه است به جدالی میان طبقه كارگر و دولت فرانسه دامن زده. ۱۳ سال قبل در دوره ساركزوی سن بازنشستگی از ۶۰ به ۶۲ سال افزایش داده شد، اكنون دولت ماكرون تصمیم گرفته با تعرضی دیگر به زندگی و سطح معیشت طبقه كارگر و نیروی كار این جامعه، یك بار دیگر سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش دهد. در سه ماه گذشته بیش از ۸ روز سراسر فرانسه در اعتراض به این طرح و در اعتصاب عمومی بوده و این اعتراضات هنوز ادامه دارد.

زیر فشار اعتراضات وسیع كارگری و مردم فرانسه به این طرح، نهایتا پارلمان فرانسه نیز دو شقه شده است. دولت ماكرون اعلام كرده كه در صورت لزوم بدون رای گیری در پارلمان این طرح را تصویب و به اجرا می گذارد. تصمیم دولت ماكرون به اعتراضاتی جدی در پارلمان فرانسه دامن زد، تاجائیکه طرح رای عدم اعتماد به دولت ماكرون به پارلمان ارائه شد.

طبقه كارگر و مردم آزادیخواه در این كشور طی چند سال گذشته علیه تعرض دولت ماكرون به زندگی و سطح معیشت خود و بازپس گیری دستاوردهای جنبش کارگری، مقاومت کرده اند. تعرضی كه در كشورهای مختلف اروپا و آمریكا و جهان از جانب بورژوازی و دولتهای ضد كارگری آنها علیه طبقه كارگر و بخش محروم جامعه در همه جا در جریان است. تعرضی كه نتیجه تا كنونی آن در همه جا فقر و گرانی بیشتر و قطع حداقل هایی از رفاه، بهداشت، درمان و.. است كه طبقه کارگر در مبارزات و جدال سالهای طولانی كسب كرده است.

ما در این جدال، همراه طبقه كارگر در ایران و همراه همه كارگران و سوسیالیست های طبقه كارگر در سرتاسر جهان در کنار کارگران فرانسه ایستاده ایم. ما جدال طبقه كارگر فرانسه را بخشی جدا ناپذیر از جدال خود میدانیم و حامی آنها و در كنارشان هستیم.

امروز طبقه ما برای نجات خود و برای نجات بشریت از توحش كاپیتالیستی، برای پس زدن تعرض آنها به حقوق ابتدایی و اولیه خود لازم است همه جا در كنار هم باشیم و بار دیگر پرچم "كارگران جهان متحد شوید" را به اهتزاز در آوریم.

زنده باد کارگران فرانسه

زنده باد اتحاد جهانی طبقه كارگر


آسو فتوحی

دبیر تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی)

۱۷ مارس ۲۰۲۳