ثریا شهابی: پهلویسم چون قاجاریسم؛

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

پهلویسم چون قاجاریسم؛  نه نماد تجدد و ترقیخواهی زمان خود، که سمبل عقب ماندگی از دستاوردهای جامعه! ایران، هم در زمان قاجار و هم پهلوی، تحت تاثیر جهان متمدن و ترقیخواهی که ریشه در غرب داشت، تحت تاثیر انقلابات دمکراتیک، و جنبش های سوسیالیستی - چپ جهانی، قرار داشت. این علیرغم دولت ها و سلطنت های حاکم بود.  تاریخ مشروطه و تحولات سیاسی و اجتماعی پس از آن، دریچه بزرگی برای نگاه به این واقعیت است.
نگاه گذرایی به آن واقعیات و تضادها!

آزادگی و آزادیخواهی، تمدن و ترقیخواهی امثال میرزا فتحعلی آخوندزاده ، میرزاده عشقی ، احمد کسروی، ایرج میرزا، صادق هدایت، فروغ فروخزاد، شخصت های هفته‌نامهٔ فکاهی و طنزآمیز «توفیق»، و دهها و دهها شخصت سیاسی و هنری دیگر را ، در آثار و فعالیت های هنری، در زندگی شخصی و در مبارزات سیاسی شان، دنبال کنید!
آن ها را در کنار، منش و رفتار زنان و مردان دربار زمان خود، زنان دربار قاجار و زنان دربار پهلوی، بگذارید؛ تا جثه کوچک، عقب مانده و مذهبی آنها را به روشنی ببینید. تا تناقض و تضاد های عمیق آن روبناهای عقب مانده دوران ارباب رعیتی و «بادیه گردی» و تحمیل آنها به جامعه متمدن و شهری ایران را، مشاهده کنید.
جامعه ای که در هر دو مقطع، پیشروی سیاسی و فرهنگی آن، نه محصول الطاف ملوکانه قاجار و پهلوی، که علیرغم آن، و مستقیما محصول تحولات جهانی بود.
از این روست که جمهوری اسلامی با تحمیل عقب گرد و عقب ماندگی عظیم قرون وسطایی، و با نسل کشی های متعدد، اما قادر نشد نسل های جوانان، زنان و مردان روشنفکر و ترقیخواه و تجدد طلب را، به عقب باز گرداند! قادر نشد نه تنها جامعه را اسلامی کند، که توقعات آن را از زندگی محدود، نازل و حداقلی کند.
از ورای تحمیل چهل و سه سال سکوت گورستانی و اختناق و زن ستیزی و شادی ستیزی، امروز‌ سیمای جوانان، زنان و مردان مترقی، ماکزیمالیست، آزادیخواه و برابری طلب، را نگاه کنید!
از روشنفکران و رادیکال های جوامع غربی، از توقعات جوانان و انسان قرن خود برای دستیابی به رفاه و آزادی و حق انسان، یک اپسیلون کم ندارند!
به این نسل، با هیاهو تبلیغات دروغین، با رنگ آمیزی کردن و تزیین دروغین گذشته در بسته بندی آب طلا زده سلطنتی، نمی توان بازگشت به گذشته را به سادگی تحمیل کرد!
این جامعه، کمپین وکالت میدهم را توهین به شعور و توقعات ش از یک «زندگی معمولی» قرنی که در آن زیست میکند، دانست و آن را پس زد!
معلوم بود که پس میزند!
انقلاب زن زندگی آزادی، با کنار زدن موانعی چون «گذشته گرایی» راه پیشروی خود را باز میکند!
#مرگ_بر_جمهوری_اسلامی #زنده_بادآزادی_و_برابری
#رضا_پهلوی #سپاه_متحد_پهلوی‌
#مهسا_امینی #زن_زندگی_آزادی
#نان_کار_آزادی_اداره_شورایی
#کنگره_سراسری_شوراهای_مردمی