توفیق محمدی: ترس و وحشت سروپای نظام گندیده جمهوری اسلامی را فراگرفته است!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

امروز۴ آبان است که ۴۰ روز از قتل عمد مهسا امینی گذشت که بطور وحشیانه به دست دژخیمان طبقه حاکمه ایران کشته شد. جرقه ای بود که جامعه با نشان دادن جسورانه ترین شکل و جان در کف در مقابل این جانیان ایستاده و خیزش عظیمی را در سراسر ایران به راه انداخته اند. نه تنها خون ریخته ژینا و نیز بیش از ۳۳ جوان دیگر که در این خیزش تا کنون جان عزیز خود را از دست داده اند را بی جواب نمی ماند. هزاران نفر از جوانان، دانشجویان، دانش آموزان دستگیر شده و در شرایط سختی بسر میبرند.

روز چهارشنبه ، با فراخوانهای بیشماری برای اعتراض، اعتصاب و گردهمائی اعلام شده است و در سراسر کشور به یاد مهسا فریاد مشترک و اعتراض مشترک سازماندهی شده است.
طبقه حاکمه صدای قیام مردم را شنیده است و به خوبی فهمیده است که دیگر لب پرتگاه است. از ترس و وحشتش برای ۴ آبان از طریق آموزش و پرورش کردستان عجولانه اعلام کرده است که کلیه مدارس و دبستانها، دانشگاهها و … بعلت آنفلونزای سخت تعطیل است. با این خبر کاذب فکرمیکنند، میتوانند اخلالی در اعتراضات و خیزش جاری در ایران ایجاد کنند.
این خیزش سر سازش و عقب نشینی ندارد و هر روز در حال رشد و قوی ترشدن است.امروز ۴ آبان که چهل روزاز قتل ژینا با شکوه تر، اعتراضی تر، تهاجمتی تر و متحد تر به پیش خواهد رفت و این جنبش فقط پیروزی در مقابل خود دارد و بساط طبقه حاکمه را برخواهد چید.