حسین مرادبیگی(حمه سور): زنان و مردان آزادیخوه و برابری طلب

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

حرکتی را که برای بزیرکشیدن حکومت کشتار و جنایت شروع کرده اید در هر شکلی که مناسب میدانید ادامه دهید، از دستاوردهای تاکنونی خود عقب ننشینید، سرنگونی جمهوری اسلامی در این دوره در مقایسه با دیماه 96 و آبان 98 امکان پذیرتر است. راهی را که باید رفت، بتدریج و با تحکیم دست آوردهای قبلی و با تثبیت و همه گیر کردن شعارهای سلبی آزادیخواهانه و برابری طلبانه باید تا انتها طی کرد و رسالت خود را به سرانجام رساند.

تهاجم وحشیانه نیروی سرکوب جمهوری اسلامی به دانشگاه شریف، علیرغم کشتار جوانان و دیگر مردم معترض و دستگیریهای انجام شده در سه هفته گذشته و این اواخر کشتار وسیع مردم در سیستان و بلوچستان، انعکاس تناسب قوای موجود بین صف سرنگونی طلب در صحنه با حکومت اسلامی نبود، زمینه سازی جنایتکاران جمهوری اسلامی بود برای ظاهر کردن خامنه ای در موقعیتی که بتواند رجزخوانیهای همیشگی خود را در سرکوب نیروی اعتراضی وسیعی که برای ازجاکندن جمهوری اسلامی به میدان آمده است، تکرار کند.
باید به جنون آدمکشی جانوران اسلامی در خیابانها و خانه و مدارس و مراکز کار که قربانیان آن را عمدتا زنان تشکیل میدهند، خاتمه داد. کشتن و کشتار بخاطر روسری، ربودن و زیرخاک کردن دختران جوان 16 – 17 ساله که فقط میخواهند از شادی و نشاط جوانی اشان لذت ببرند به خاطر روسری، بیانگر جنون آدمکشی جنایتکاران جمهوری تحت فرمان خامنه ای است. نسل جوان امروز، زن و مرد، که از کارگر و دانشجو و معلم و مدارس و بازنشسته و دیگر مردم آزادیخواه و برابری طلب را متحد کرده است برای خاتمه دادن به این وضعیت به میدان آمده است؛ توانسته است که حمایت وسیع بین المللی کارگری و افراد و جریانات مختلف خواهان آزادی و برابری را نیز بخود جلب کند.
این جامعه، این نسل، دیگر آپارتاید جنسی، گشت ارشاد، دخالت در پوشش و در زندگی خصوصی افراد جامعه را قبول نمیکند، به چیزی کمتر از آزادیهای بی قید و شرط بیان و اندیشه و آزادیهای سیاسی و حقوق فردی و اجتماعی خودش رضایت نمیدهد. طبقه کارگر دیگر فرودستی و بی حقوقی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تحمیل شده توسط جمهوری اسلامی را که به کل جامعه تسری داده شده است، قبول نمیکند.
برای کسب پیروزی باید سازمان داد و رهبری کرد، رهبری و سازماندهی درهم تنیده است، رهبری خود را در سازماندهی بیان میکند. اعتراضات اخیر دست آوردهای خوبی در همین زمینه را بدست داده است، چه در پیشبرد اشکال و شیوه های اعتراضی در بستوه آوردن نیروهای سرکوبگر رژیم، چه در هماهنگ کردن اعتصابات، چه در فهماندن اینکه دیگر کتک خور نیستند، کتک بزنند، کتک میخورند، تلفات بگیرند، تلفات میدهند، اگر تفنگها را بر زمین بگذارند و خیابانها را ترک کنند، صف اعتراضات توسط خود اعتصاب کنندگان که تجارب زیادی در این زمینه داریم حفاظت و هدایت میشوند.
گسترش سازماندهی به محلات و جذب نیروی اجتماعی بیشتر، سازماندهی جلوگیری از دادن تلفات و دستگیریها، تنها نگذاشتن همدیگر حتی بعد از خاتمه هر اعتراضی در جهت حفظ نیرو، لازمه پیشبرد و ادامه مبارزه برای آزادی همه زندانیان سیاسی و کلیه دستگیرشدگان سه هفته اخیر و نهایتا دستگیری و محاکمه خامنه ای است.
5 اکتبر 2022