حسن رحمان پناە : ضرب و شتم مادری داغدار توسط سربازان اللە؟

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

بنا بە اخبار و گزارشات منتشر شدە، روز گذشتە جمعە ١٩ آذر ١٤٠٠ خورشیدی "گوهر عشقی" ، مادرِ وبلاگ نویس کارگری جانباخته "ستار بهشتی" در مسیر رفتن بر سر مزار فرزندش، توسط چند تن از مزدوران جانی حکومت اسلامی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحیە چشم و صورت مجروح گردید. گوهر عشقی مادر ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس است کە در تاریخ نهم آبان ١٣٩١ توسط پلیس "فتا" بە اتهام "اقدام علیە امنیت ملی " دستگیر و بە مکان نا معلومی منتقل شد . ستار بهشتی در مدت دستگیری و ربودە شدن بە شدت مورد شکنجە و آزار و اذیت قرار قاتلین قرار گرفت.

نامبردە بە دلیل خون ریزی ریە ، کلیە ، کبد و مخچە در زیر شکنجە جانیان اسلامی درگذشت . در روز ١٣آبان خبر مرگش بە مادر و خانوادەاش اعلام شدو جسد شکنجە شدەاش در محل زندگیش "رباط کریم" بە خاک سپردە شد.
از روز اعلام مرگ "ستار بهشتی" مادر داغدار ، زجرکشیدەاش اما تسلیم ناپذیرش ، فریاد هزاران مادر داغدار دیگر گردیدە و یک لحظە از دادخواهی علیە قاتلان فرزندش و آمران قتل هزاران انسان دیگر از پای ننشستە است . گوهر عشقی چە در مصاحبەهای تلویزیونی ، چە در اجتماعات و حضور در میان مردم معترض ، صدای عدالتخواهی میلیونها ایرانی داغدیدە و زجرکشیدە از استبداد فاشیسم مذهبی بودە است . جانیان اسلامی صدای حق طلبی این مادر داغدار را تحمل نکردە و ضمن بارها تهدید بە مرگ و حذف فیزیکی ایشان ، روز گذشتە جسم ضعیف و تکیدەاش را مورد هجوم وحشیانە قرار دادە و از ناحیە چشم و صورت او را مجروح کردند.
احمد وحیدی از "سرداران "جنایتکار سپاە و بسیج و وزیر کشور " ابراهیم رئیسی" عضو هیئت مرگ تابستان ١٣٦٧و رئیس جمهور فعلی ولایت فقیه ، طی مصاحبە چند روز قبل اعلام داشت "اگر انقلاب بخواهد ضربە ببیند از ناحیە زنان است " . این جنایتکار ضعف دولت و نظامش را بە درستی تشخیص دادە و می داند نصف جامعە امروزی ایران ، یعنی زنان ، چە خشم و نفرتی از نظام مذهبی و مردسالار اسلامی دارند و بە چیزی جز مرگ و نابودی آن رضایت نمی دهند. اما امروز ضربە بە حکومت فاشیسم مذهبی کە اسم جاعلانە "انقلاب" بر آن نهادەاند تنها از ناحیە زنان نیست ، بلکە از ناحیە اکثریت مردم ستمدیدە ایران ، از جملە کارگران ، معلمان ، دانشجویان و دانش آموزان ، اقلیت های سرکوب شدە ملی و مذهبی ، مدافعین دلسوز محیط زیست ، جنبش انقلابی کردستان ، گرسنگان نان ، تشنگان آب ، دهقانان محروم و گورخوابان خواهد بود .
ضرب و شتم "گوهر عشقی " زنی مسن و مادری زجردیدە توسط مردان اللە و سربازان "گمنام امام زمان" ، تنها تعرض بە یک زن و مادر یک جانباختە راە آزادی نیست ، بلکە تعرض و ضرب و شتم تمام زنان و مردان آزادیخواە و انساندوست و حق طلب در جامعە ایران از ٤٢ سال قبل تا امروز است . شکی نیست چنین اقدامی نە از زور و قدرت فاشیست ها ، بلکە از وحشت و نگرانی آنان از" صدای پای انقلاب" ستمدیدەگان است کە آنرا شنیدە و پایەهای استبداد و دیکتاتوری ولایت فقیە را از هر زمانی بیشتر بە لرزە درآوردە است . صدای کە امروز شنبە ٢٠ آذر، در اعتصاب و تحصن سراسری معلمان ایران و دیگر اعتراضات و اعتصابات کارگری و اجتماعی بە گوش ناشنوای جانیان حاکم در ایران می رسد. جواب ضرب و شتم مادران و پدران داغدار توسط قاتلین فرزندانشان، تنها مبارزە اگاهانە ، سازمانیافتە و متحدانە جهت بە گور سپردن نظام فاشیستی اسلامی حاکم بر ایران است. بی شک زنان کارگر و زحمتکش نقش ویژەای در چنین حرکتی خواهند داشت.
شنبە ٢٠ آذر ١٤٠٠ خورشیدی