صدای ارسالی سامان یاسین از زندان ئەوین بە تمام آزادی خواهان .

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 سامان یاسینم هستم ۲۷ ساله از کرمانشاه ،ساکن تهران  ده ماه هست بدون ارتکاب هیچ جرمی در زندان هستم.  من سیاسی نیستم، طرفدار یا عضو هیچ گروه و حزبی هم نبودم. مثل همه شما تلاش کردم اوضاع زندگیمون بهتر بشه. بە دستور قاضی صلواتی حقی برای انتخاب وکیل ندارم. یک وکیل تسخیری برای پروندە من تعیین کردن بنام اقای حسین سرتیپی.  ایشون بە من گفتن کە قاضی صلواتی اجازە بازخوانی و رسیدگی بە پروندە رو بە من نمیدە؟

اینجا قاضی خودش از طرف خودش یه وکیل تسخیری برات انتخاب میکنه و بعد هم اجازە نمیدە رو پروندەات کار کنە. نمیدانم چە جرمی مرتکب شدم کە حتی وکیل تسخیری هم اجازە کار کردن رو پروندەام رو ندارە. تمامی این کارها و این دروغ ها ابزاریست برای آزار و اذیت من . وکیل تسخیری تعیین شدە از جانب یک قاضی ناعادل و یک دادگاە ناصادق ،برای منی بیگناە کە نیروهای امنیتی ،نصف شب بە خانەام حملە کردن و دستگیرم کردن.
نمیدانم دنبال چە هستید؟
اگر جرمی مرتکب شدم و مدرکی دارد ، رو کنید و بهم حکم بدین.
اگر هم بیگناهم کە ازادم کنید ،چرا بلاتکلیفم میزارید .
مطمئن باشید اگر صدسال هم در زندان نگهم دارید ،چیزی بدست نخواهید آورد چون هیچ جرمی ندارم و گناهی مرتکب نشدم.
شغلم همین موسیقی و گرافیکە و جز اینها هم فعالیتی هم ندارم.
هیچ فعالیت سیاسی هم نداشتم یعنی سوادی ندارم دارم که بخوام درمورد سیاست حرفی بزنم.
آهنگ های هم کە خوندم برای اوضاع نابسامان قشر فقیر و درماندە جامعە است کە التیام دردهایشان باشد.
اگه موسیقی و هنر خواندن برای قشر دردمند جامعە، فعالیت سیاسی محسوب میشە بر همین اساس هم برای من حکم صادر کنید.
اینکە ۹ ماه کاملا بیگناە در بلاتکلیفی در زندان باشی بسیار زجر آور است.
حال روی سخنم با شماست کە میتوانید بە من کمک کنید.
از شما تقاضا دارم من رو فراموش نکنید.
صدای من باشید تا از زندان آزاد شوم.

به امید روزهای بهتر
به امید ازادی همه زندانیهای عزیز

با احترام
سامان یاسین

#سامان_یاسین
#SamanYasin
#FreeSaman