بیانیە‌ی انجمن صنفی معلمان کردستان (مریوان و سروآباد، دیواندره، سنندج و کلاترزان، سقز و زیویه، بیجار) در رابطه با سرکوب دانشجویان و دانش‌آموزان

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

#ژینا (مهسا) امینی دانش‌آموز دیروز و نماد زن امروز، و رمز آزادیخواهی شهروندان ایران، آنچنان مظلومانه و به ناحق به قتل رسید کە وجدان هر انسانی را بر پهنە گیتی بە درد آورد و خاطرە تلخ داعش را نزد جهانیان زندە کرد.شرم آن است قاضی‌القضات مملکت در جایگاه سخنگوی نهاد قاتل، چنان قاتل را مبرا می‌کند که هیچ قاضی عادلی با وجدانی بیدار جرات حکم حق را نداشته باشد.برآیند این جنایت وقیح نزد افکار عمومی باعث شد دانش‌آموزی که چنین سرنوشتی را برای آینده خود متصور است، تاب نیاورد و به اعتراض دست بزند.

اما حاکمیت بە جای دلجویی از دانش‌آموزان و شهروندان ایران، شدیدترین و خونبارترین روش سرکوب را در پیش گرفت بە نحوی کە محتمل بود، اگر امروز بمب اتمی داشت دانشگاه شریف و هر مدرسەای را با طیب خاطر با آن در می‌نوردید تا ثابت کند “ژینا و نیکا” را نکشتە است!

به حاکمیت هشدار می‌دهیم با دانش‌آموزان امروز و دیروز ما مدارا کنید و خشونت به کار نبرید. اگر نیروهای امنیتی در جان‌ستاندن از دانش‌آموزان و دانشجویان ایران لحظەای درنگ ندارند، برای ما معلمان جان و آیندە‌ی دانش‌آموزانمان همە چیز است و کمترین بها برای حفظ آن جانِ ماست.

آگاە باشید اگر حتی یک موی از سر دانش‌آموزی کم بشود و یا دانش‌آموزی را بازداشت کنید ما معلمان با دانش‌آموزان خود به خیابان می‌آییم و در خیابان و در انظار عموم درس آزادیخواهی با موضوع ژن – ژیان – ئازادی (زن، زندگی، آزادی) را برگزار خواهیم کرد.

بارها هشدار دادیم بە کار بردن خشونت و سپردن امور بە جریانات تندرو و ارتجاعی خصوصاً در دستگاە آموزش و پرورش تباهی بە بار خواهد آورد و چنان شد لذا اکیداً هشدار می‌دهیم در صورت تشدید فشار و ادامە جان ستاندن از شهروندان ایران در سیستان و بلوچستان، کردستان، مازندران، تهران و… ما معلمان با دانش‌آموزان خود به خیابان خواهیم آمد و تا حصول پیروزی قطعی در خیابان خواهیم ماند.

خواسته ما آزادی همە دانش‌آموزان و دانشجویان بازداشتی و معلمانی است کە بە ناحق دستگیر شدەاند. همچنین ما خواهان زندگی آبرومندانه و لحاظ کردن خواستەهای ملت بە ویژە نسل نو هستیم و برای حصول آن با دست خالی و با شعار نفی خشونت به خیابان خواهیم آمد. آگاە باشید کە “زود دیر می‌شود” پس صلاح در آن است کە تفنگ‌ها را زمین بگذارید و بیش از این آیندە ایران را قربانی جهالت و تندروی خود نکنید.

انجمن صنفی معلمان کردستان (مریوان و سروآباد، دیواندره، سنندج و کلاترزان، سقز و زیویه، بیجار)
١٤ مهرماه