"منشور مطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی ایران" مورد حمايت جدی ما است

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اعلامیه فعالین کارگری شورایی در تهران- سنندج- کامیاران: "منشور مطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی ایران" مورد حمايت جدی ما است. اخیرا و به ابتکار تعدادی ازنهادها و تشکلهای صنفی و مدنی ، "منشور مطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی ایران" رو به جامعه منتشر شده است که حاوی نکات بسیار مهمی از خواست و مطالباتی است که چکیده و حاصل بیش از چهل سال مبارزه مستمر و پیگیر تشکلهای صنفی و فعالین کارگری و اجتماعی و انسانهای آزادیخواه و برابری طلبی است که در طی این سالیان با سازماندهی اعتصابات بزرگ کارگری و مبارزات توده ای به ویژه در ماههای اخیر و تحمل رنج زندان و انواع مرارتها و محرومیتهای اجتماعی از جانب حاکمیت اما کوتاه نیامده و همچنان پرچم دفاع از حقوق کارگران و زنان و مردم تحت ستم و انسانیت را برافراشته نگاه داشته‌اند.

از نکات بارز و قابل تقدیر این منشور ایجاد همگرائی در میان جنبشهای اجتماعی مترقی اعم از کارگران ، معلمان ، بازنشستگان ،زنان و دانشجویان و ... است. این منشور با طرح مطالباتی که دربرگیرنده بخش اولیه حقوق پایه‌ای و انسانی بخش وسیعی از جامعه است توانسته نظرها را به‌سوی خود جلب و همدلی و همراهی قابل توجهی در طی اینمدت کوتاه بدست آورد.
منشور مطالبات حداقلی علیرغم هر نقد و ملاحظه‌ ای که در مورد آن وجود داشته باشد، می‌تواند و می‌بایست به سنگ بنا و سنگری برای ایجاد همگرائی و اتحاد میان نیروهای چپ و مترقی جامعه در مقابل راست ارتجاعی و پروغرب بدل گردد که در ماههای اخیر پس از خیزش شهریور ۱۴۰۱ همچون جسدهای متعفن از گوربرخواسته از کهنه ساواکی جنایتکار گرفته تا شازده‌ی دغلبازشان در سودای تقسیم قدرت از بالای سر مردم هستند و با توسل به کشورهای سرمایه‌داری غربی و انواع میدیای ارتجاعی در پی تداوم وضعیت موجود و حفظ سیستم غیرانسانیِ سرمایه‌‌سالار و بردگی مزدی می‌باشند.
به همین اعتبار ما فعالین کارگری شورائی در شهرهای؛ تهران ، سنندج و کامیاران ضمن حمایت از این منشور خود را سهیم در پیشبرد اهداف آن دانسته و همه کارگران و زحمتکشان و هر آن کس که دل در گرو آزادی و برابری دارد را به حمایت و پشتیبانی از این منشور فرا می‌خوانیم.

فعالین کارگری شورائی
در تهران - سنندج - کامیاران
اسفند ۱۴۰۱