اتحاد کادرهای کمونیسم کارگری: در دفاع از "منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران"

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 ۱- خیزش گسترده توده های مردم در ٥ ماه گذشته بیش از هر زمان جمهوری اسلامی را به سرنگونی محتوم خود نزدیک کرده است. قابل تردید نیست که امروز کوچکترین بهبودی در زندگی مادی و معنوی مردم ایران و کسب بدیهی ترین حقوق و آزادیهای فردی و مدنی در گرو بزیر کشیدن رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی است.

۲- تحولات امروز فقط بر سر بود و نبود رژیم اسلامی نیست. آنچه امروز میگذرد تعیین میکند که فردا دهها میلیون انسان چگونه خواهند زیست. از هم اکنون کشمش طبقات و جنبشهای اجتماعی بر سر اینکه چه نظامی باید بر جای رژیم اسلامی بنشیند در بطن مبارزه علیه این حکومت آغاز شده است و در پی سرنگونی رژیم اسلامی و تا تثبیت حکومت بعدی ادامه خواهد یافت. انتخابی بزرگ دارد صورت میگیرد. آینده میتواند شاهد پیروزی ما و برپایی جامعه آزاد و برابر و مرفه و انسانی باشد، جامعه ای بدون استثمار، بدون فقر، بدون طبقات بالادست و فرو دست، بدون استبداد، بدون حاکمیت خرافات مذهبی و سنتها و اخلاقیات ارتجاعی، بدون نابرابری، و بدون تبعیض.
۳- ما در تحولات جاری برای یک پیروزی تمام عیار سوسیالیستی، برای تحقق آزادی، برابری، حکومت کارگری و برقراری یک جمهوری سوسیالیستی مبارزه میکنیم. حکومت کارگری با به اجرا گذاشتن کلیت برنامه کمونیستی خویش، شرایط آزادی و رهایی و برابری واقعی و کامل همه مردم را فراهم میکند.
۴- در راستای تحقق اهداف فوق ما از کلیت "منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران" دفاع میکنیم. این منشور اقدامی در چهارچوب هویت بخشی اجتماعی به اردوی آزادیخواهی و برابری طلبی و رفاه در جامعه ایران است.
۵- ما تاکید میکنیم پیش شرط تحقق مطالبات مندرج در "منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران" سرنگونی تمام و کمال رژیم اسلامی در ایران و امکان تحقق آن تنها در یک حکومت آزاد سوسیالیستی، ممکن است. جمهوری سوسیالیستی – شورایی از نقطه نظر ما مطلوبترین حکومت ضامن تامين وسيعترين آزادى ها، برابرى و رفاه همگان است.
۶- اتحاد کادرهای کمونیسم کارگری مردم آزادیخواه، زنان، جوانان و کارگران را به تلاش برای تبدیل این منشور به پرچم مبارزاتی جنبش توده های مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی فرا میخواند.

اتحاد کادرهای کمونیسم کارگری
٢٠ فوریه ٢٠٢٣