فراخوان! آکسیون اعتراضی در میدان برنس پارکن شهر گوتنبرگ / سوئد

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 به همه مردم آزادیخواه و علیه مجازات اعدام ساکن گوتنبرگ و حومه! !نه به اعدام  چند جان دیگر در همین روزها در اجرای حکم ننگین اعدام نشسته اند درهمبستگی و حمایت از خیزش انقلابی عظیم مردم در ایران و علیه اعدام  شنبه ۲۷ ماه مه ساعت ۱۳:۰۰ در ميدان برنس پارکن شهر گوتنبرگ. مردم ایران که طی ۴۴ سال حکومت سیاه و نکبت اسلامی ضد بشری، زن ستیز، بچه‌کش، زندان، شکنجه و ترور ، سرکوب، فقر و بیکاری به ستوه آمده‌اند، از این رو راهی جز سرنگونی پیشاروی آن‌ها باقی نمانده است

اعدام در جمهوری اسلامی یک قتل عمد در مقابل تعرض مردم است. نوعی انتقامجویی و برای ایجاد ترس در جامعه است. حجم اعدام ها در مراحل مختلف و در شرایط گوناگون بحران های اجتماعی و تعرض مردم برای ازادی و رفاه، تغییر می کند. زمانی که اعتراضات اجتماعی گسترش پیدا می کند، طناب های دار هم فعال می شوند

اعدام های این دوره پاسخ جمهوری اسلامی به تعرض خیزشی است که از ماه ها قبل شروع شده است و سر باز ایستادن ندارد. پاسخ به یک عقب نشینی است که به جمهوری اسلامی تحمیل شده است. پاسخ به توازن قوای جدیدی است که بین مردم و دولت بوجود آمده است. جمهوری اسلامی با قتل عمد دولتی بیش از ۵۰۰ نفر و بازداشت و شکنجه ده ها هزار نفر دیگر، نتوانسته است جلو پیشروی مردم، اعتراضات کارگران و زحمتکشان معلم و بازنشسته و پرستار و جنبش زنان و دختران جوان برای لغو حجاب اجباری را بگیرد

انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ با حمایت از فراخوان «کانون همبستگی با مبارزات جنبش انقلابی ایران ـ گوتنبرگ\ سوئد » همه شما را فرامیخواند که برای آزادی همه زندانیان سیاسی و بخصوص دستگیر شدگان اعتراضات اخیر، به میدان بیایید
ما در اعتراض به دستگیری‌ها، شکنجه‌ها و اعدام‌ها، و برای آزادی زندانیان سیاسی خیزش انقلابی عظیم مردمی و سرنگونی حکومت اسلامی، و تحقق آزادی و برابری و زندگی انسانی و حاکمیت شورایی و مردمی و در مخالفت با کلیت نظام سرمایه داری رژیم فاشیست سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران، و در حمایت از جنبش انقلابی « زن، زندگی ، آزادی» در روز شنبه ۲۷ ماه مه ساعت ۱۳:۰۰ در ميدان برنس پارکن گرد هم می‌آییم و با اعلام همبستگی با مبارزات جنبش انقلابی مردم در ایران از افکار عمومی جهان، نهادها و مجامع مدافع حقوق انسان‌ها در سرتاسر جهان می‌خواهیم با حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران حاکمیت اسلامی را تحت فشار قرار دهند تا زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان را بدون قید و شرط آزاد کنند و به زندان،
شکنجه، اعدام و کشتار آزادیخواهان و مردم ستم‌دیده‌ در خیابان‌ها و در زندان‌ها پایان دهند.
زمان : روزشنبه ۲۷ ماه مه ساعت ۱۳:۰۰ یک بعدازظهر
مکان : میدان « برنز پارکن» کنار مجسمه یوحنا در شهر گوتنبرگ
تلفن‌های تماس :
مهوش رشیدی بیرگانی 0703219151 ـ علی اکبر مقصودی 0733441322 ـ شهرام پناهی 0728490955 ـ
زینب طاهری 0720424665
نه به اعدام!
زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
زندان، شکنجه، اعدام، ملغی باید گردد!
اداره شورایی برپا باید گردد!
زنده باد آزادی و برابری!
زن، زندگی، آزادی
انجمن پناهندگان ایرانی _ گوتنبرگ / سوئد
۲۴ ماه مه ۲۰۲۳