تعرض سلطنت طلبان به آقای هالو محکوم باید گردد!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

تعرض جنسی و کلامی به آقای هالو و تهدید به تجاوز از سوی سلطنت طلبان در تظاهراتی که قرار بود علیه اعدام باشد، نهیب بسیار بسیار جدی به کل اپوزیسیون است که باید الان دیگر کاری بکند. این نهیب جدی است، چرا که یک رگه از کمپ راست در خارج کشور، عهده دار نقش جمهوری اسلامی بر علیه مخالفان نظام شده است. این دیگر از اختلاف عقیده بسیار بسیار فراتر رفته است. اینکه یک شخصیت سیاسی را مورد تعرض کلامی و جنسی قرار بدهی موازی اختلاف سیاسی در باره شکل نظام آتی ایران نیست. این یک زنگ خطر مهم است.

باید جدی گرفته شود. سلطنت پرست در نتیجه یک انقلاب عظیم در ایران میرود که به یک جریان باند سیاهی خطرناک تبدیل شود که دیگر حرکات و رفتارش قابل تمایز دادن با نظام سیاسی حاکم نیست. الان کاری را که سفارتخانه های جمهوری اسلامی موفق به انجامش نشدند را زیر لوای سلطنت پرستی انجام میدهد. یک روزی اگر مزدوران حکومت کنار صف تظاهرات از مردم یواشکی عکس میگرفتند، جمعیت یکپارچه شعار میداد بیشرف بیشرف و او را گرفته تحویل پلیس اینجا میدادند. الان سخنران از استیج پایین میکشند. مردم ازاری میکنند. فعالین حقوق زن را تهدید به تجاوز میکنند. آزادی بیان شخصیتهای سیاسی را نقض کرده مورد تعرض قرار میدهند. آخرین نمونه آن تعرض کلامی و جنسی به آقای هالو در لندن است. جریان سلطنت پرستی تغییرات مهمی را از سر میگذراند، اگر در ارزیابی اپوزیسیون لحاظ نشود، انقلاب مردم ضربه سختی میخورد.
اپوزیسیون راست از پس این فرزند ناخلف و هولیگن خانواده خود بر نمی آید. نمیخواهد و نمیتواند در ایزولاسیون این رگه خود نقش ایفا کند. همه از ائتلاف جرج تاون بیرون زدند، بدون اینکه جنم سیاسی نقد جریانی را داشته باشند که عامل شکستشان بود. به عبدالله مهتدی سلطنت پرستان لقب تروریست دادند. عبدالله مهتدی هم در پاسخ به سوال خبرنگار در باره شکست این ائتلاف با ایما و اشاره و از روی پروتکل اسم جریان سلطنت پرست را برد. حرفی از شخص رضا پهلوی نزد. در حالی که رهبر همین جریانی که در خیابان مخالف نظام را میزند، تعرض جنسی میکند، سخنران از استیج پایین میکشد شخص رضا پهلوی است. فرمانده آتش به اختیارهایش همسر خود اوست. حامد اسماعیلیون زیر لبی از رضا پهلوی اسم برد. نایستاد بگوید اختلاف فکری و سیاسیش با ایشان در چه بود. مسیح علینژاد که نقش مستقیم داشت در اینکه جلو نقد به او را بگیرد، نقد را به نق و نوق تشکیلاتی تنزل داد. یک ائتلافی را به شکست کشاند، بدون اینکه موتلفینش یک مانیفستاسیون سیاسی علیه این رگه تنظیم کنند.
به نظر من تنها جنبشی که میتواند جلو این هولیگن ها بایستد، چپ است. چپ جامعه ایران به همراه مردمی که در انقلابشان یک عدد پرچم منحوس شیرخورشید که آیکون اینهاست را بلند نکردند. مردمی که کوچکترین علامتی به راست ندادند. همراه این مردم باید این جریان سیاه را ایزوله کرد. سلطنت طلب را الان به خاطر سرویس دادن به جمهوری اسلامی باید کوبید. ما وسط انقلاب علیه نظام نمیتوانیم سر برگردانیم، پشت به سنگرهایمان با اینها دعوا کنیم. اگر نقطه استراتژیکی وجود داشته باشد/ که دارد/ اینها را ایزوله کنیم، نگذاریم شبکه شعبان بی مخ درست کنند، این است سلطنت پرست را یک جایی که با نظام جمهوری اسلامی درست روی یک نقطه قرار میگیرد، بطور سلبی نقد کرد، کوبید، افشا و ایزوله کرد. اینکه الان سلطنت پرست عملن و رسمن به جمهوری اسلامی خدمت میکند بیش از آنکه نیازی به تیوری توطئه داشته باشد فکت است. وقتی رهبر این جریان کانسپتش این باشد که از طریق زد و بند یا به قول خودش دیالوگ با فرماندهان سپاه و بسیج قدرت را بگیرد. وقتی وسط یک انقلابی دارد نقشه می ریزد که مدیران دولتی کنونی جمهوری اسلامی را وارد دولت موقت آتی بکند. وقتی به مکس امینی میگوید شعار نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم انتقامجویی است. باید بخشید و فراموش کرد! خب این آدم حکومت را آل ردی صدا زده است. کاری که آتش به اختیارهایش کف خیابان انجام میدهند، رزومه عملی کانسپت خود این فرد است.
شوخی است این حرف که خودش موافق این کارها نیست. اینکه ما الان میبینیم نص صریح سلطنت پرستی در ایران است. اعمال خشونت. تهدید و ارعاب. این جریان سالها در ایران به یک سامانه حکومتی پلیسی شکل داده بود. حرکات خیابانی هوادارانش ترجمه عملی و مو به موی رساله سلطنت در ایران است.
افق اش شکست خورده، منتظر باران بود که در هوای مه آلود با فرماندهان سپاه و بسیج بند و بستی کرده، حکام غربی هم زیر بغلش را بگیرند، نشد. نتوانست. سیل آمد و خودش را هم برد. الان همه جوره باخته است. بخصوص پس از شکست ائتلاف، از جانب خانواده خودش هم طرد و ایزوله شده است. این شکست باعث شدت بخشیدن به رفتار اگرسیو در نزد آنهاست.
لابد همان فرماندهان سپاه که با آنها در حال « دیالوگ» میباشد نیز به وی کمک میکنند که کاری که جمهوری اسلامی نتوانست در خارج کشور علیه اپوزیسیون انجام دهد را، آنها عده دار شوند.
فعالان سیاسی عدالت طلب، سرنگونی طلبان و دادخواهان باید فکری به حال این جریان بکنند. هر روزی که به حال خود رهایش کنند بدتر میشود. الان گزارش فعالیت سلطنت طلب در خارج کشور را فارس نیوز و مشرق نیوز با خوشحالی منتشر میکنند. راست میگوید آقای هالو که خامنه ای را اینها با این اقداماتشان خوشحال میکنند.
به نظر من تا دیر نشده و خارج کشور برای حمایت از موج بعدی اعتراضات مردم آماده میشود، باید یک کانسپت سیاسی به عنوان معاهده نامه علیه باند سلطنت طلب مورد توافق قرار گرفته، اعلام شود. کانسپت باید ایزوله کردن این جریان، مهار کردن و کشیدن فتیله آن باشد. عبور از رضا پهلوی و ایستگاهی که سلطنت طلب برای نجات جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. هیچ راه میانبری نیست. باید کاری کرد! اما اولین قدم الان این است بدون اما و اگر تعرض به آقای هالو محکوم شود.