بیانیه تشکل های مدنی مریوان در ارتباط با جانباختن شلیر رسولی زن قربانی تجاوز

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

مرگ شلیر رسولی زن کرد قربانی خشونت و جنایت، کردستان و به ویژه شهر مریوان را تکان داده است. شلیر رضایی در روز ۱۲ شهریور برای فرار از دست مرد شروری که قصد تجاوز به او را داشت، خود را از پنجره ی آپارتمان مسکونی اش به پائین پرتاب کرد و پنج روز بعد درگذشت. در روز درگذشتش هزاران نفر از مردم آزادی خواه مریوان اجتماع گسترده ای برگزار کردند. تشکل های مدنی مریوان با انتشار بیانیه ای خاطر نشان کرده اند مرگ شلیر برای خانوادە، بستگان و تمام زنان و مردان آزادیخواە، جانسوز، متاثرکنندە و تراژیک بود. چنین جنایت هولناکی برای جامعە زنان و مردم کوردستان غیر قابل درک می باشد.

در این بیانیه آمده است:

مرگ شلیر رسولی زن کرد قربانی خشونت و جنایت، برای خانوادە، بستگان و تمام زنان و مردان آزادیخواە، جانسوز، متاثرکنندە و تراژیک بود. چنین جنایت هولناکی برای جامعە زنان و مردم کوردستان غیر قابل درک می باشد.

ما تشکلهای مدنی مریوان ضمن تسلیت و ابراز همدردی عمیق با خانواده شلیر رسولی و تمامی زنان و مردان شرافتمند، از حضور باشکوه تمامی مردم، زنان مبارز و حق طلب، تشکلها و جامعه مدنی مریوان در دفاع از حقوق زنان قربانی و ابراز انزجار و محکومیت این جنایت پلید، تشکر و قدردانی می نمائیم. حضور شما زنان و مردان حق طلب و آزادیخواه حماسه ای ماندگار را به تاریخ مبارزات مردم کوردستان و مریوان در ۱۷ شهریور پیوست نمود.

بی گمان شلیر رسولی مثل هزاران زن مظلوم جامعه، قبل از قربانی شدن توسط یک مرد جانی و بیمار، توسط قانون و فرهنگ مردسالاری جامعه قربانی شده و هولناک تر از این حادثه، ترکیب تبعیض جنسیتی و شکاف طبقاتی و ناعدالتی در جامعه است. بنابراین ایجاب می کند که تمامی زنان و مردان عدالتخواه ضمن همراهی کامل با خانواده قربانی و جامعه قربانیان، انتقاد اصلی را متوجه ضعفهای قوانین حاکمیتی در دفاع از حقوق زنان و فرهنگ مردسالاری جامعه نمایند.

برای تمامی مردم مریوان مبرهن است که سالهاست لاتپروری و حضور آشکار و بی باکانه تعدادی ارازل و اوباش به پدیده ای اجتماعی تبدیل شده است. بی گمان آنها در پناه حاشیه امنیتی و انواع وابستگی هایشان، جسارت تعرض به جنگلها، محیط زیست و منابع طبیعی را داشته اند، همچنین تعدادی از آنها به تجمعات قانونی معلمان در سال جاری در دفاع از حقوق خود وحشیانه تعرض نمودند. متاسفانه در اغلب موارد آنها در پناه قوانین ضعیف و ناکارآمد و انواع وابستگی ها، همچنان به جنایات خود ادامه داده و هر از چندگاهی از مریوان و مردم مبارز آن قربانی می گیرند.

بی شک حماسه حضور هزاران نفری مردم در ۱۷ شهریور ۱۴۰۱، ضمن حمایت از شلیر رسولی و زنان قربانی تجاوز و دیگر قربانیان ناامنی، دارای پیامی جدی به حاکمیت در قصور از وظیفه ذاتی خود در دفاع از حقوق روای شهروندان می باشد. همچنین این حضور باشکوه و تاریخی، هشداری جدی به پدیده لات پروری و عدم امنیت عمومی در جامعه می باشد. بر همین اساس رسالت تاریخی تمامی مردم و تشکلهای حق طلب و آزادیخواه ایجاب می کند که نسبت به وجود تبعیض و ناامنی زنان و شهروندان از تمامی ظرفیتهای اقدام مدنی استفاده نمایند.

تشکلهای مدنی مریوان
۱٨ شهریور ۱۴۰۱

انجمن فرهنگی، ادبی مریوان

کانون علمی، فرهنگی رونان

انجمن سبز چیا

کانون فرهنگی، هنری ڤەژین

انجمن فرهنگی، ادبی روجیار

انجمن مردمی پیشگیری از اعتیاد ژیانەوە

انجمن سلامت ژین

انجمن نمایش مریوان