اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در حمایت از منشور حداقلى بیست تشکل صنفی و مدنی در ایران!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

انتشار منشور مطالبات حداقلی با ابتکار و تلاش بیست تشکل مستقل صنفی و مدنی را باید گامی به پیش در مسیر همگرایی نیروهای کار و زحمت به حساب آورد . این منشور خصوصا در پى خیزش انقلابی توده های مردم ایران که در چند ماه گذشته با برآمد توده ای علیه فقر و فلاکت و اختناق و استبداد جهت به گور سپردن حکومت اسلامی سرمایه بپا خاسته اند، اقدامى در خور و قابل حمایت است .

دربطن این تحولات، تا جایی که به جنبشهای اجتماعی از جمله جنبش طبقه کارگر، جنبش رهایی زن و جنبش جوانان برای آزادی و برابری و خلاصی از ظلم و ستم طبقاتی ، مربوط است، این منشورحداقل مطالباتی را باید گامی مهم در شکل دادن به انسجام و اتحاد جنبشهای اجتماعی به حساب آورد که درشرایط کنونی افق روشنی را جلو پای این جنبشها برای پایان دادن به این زندگی فلاکتبار و ضد انسانی قرار مى دهد.
در شرایطی که جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی برای سرنگونی جمهوری اسلامی گامهای مهمی برداشته است وکشمکش میان آلترناتیوهای راست و چپ ، میان جنبشهای متخاصم طبقاتی برای شکل دادن به آینده بعد از جمهوری اسلامی روز به روز حادتر می شود و جریانات بورژوازی با تمام امکانات برای مصادره انقلاب مردم به نفع اهداف ضد انقلابی خود ازهیچ اقدامی ضد مردمی رویگردان نیستند ، انتشار اين منشور از جمله اقدامی به جا و موثر در مقابل پلاتفرم و منشور جريانات بورژوازی است. اقدامی مسئولانه که بر اتحاد و همبستگی مبارزاتی میان جنبشهای اجتماعی و آزادیخواه در مخالفت با شکل گیری هر نوع قدرت دولتی از بالای سر مردم تاکید دارد.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست جدا از هرملاحظه ای که در مورد این منشور داشته باشد، انتشار آن را در شرایط کنونی گامی مهم در راستای انسجام جنبش آزادیخواهی و برابرى وتقویت جنبش طبقاتی کارگران و زحمتکشان در مقابل جمهوری اسلامی و جواب محکمی به آلترناتیوهای بورژوازی ارزیابی می کند، از آن حمایت می کند و در تقویت و پیشبرد آن می کوشد.

در عين حال باید تاکید کرد که تحقق این منشور و مطالبت حداقلی، اساسا در گرو سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و نظم طبقاتی موجود و برپایی حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان ممکن و عملى است و باید تلاش کرد که جنبشهای ازادیخواهی و برابری طلبانه را حول آن برای پایان دادن به عمر ننگین جمهوری اسلامی و تحقق تمام و کمال مندرج دراین منشوربسیج کرد .ما ازهمه تشکلها وجنبشهای مترقی و ازادیخواه، از تشکلهای جوانان محلات، تشکلهای پیشرو زنان و داشجویان می خواهیم که از این منشور حمایت کنند، به آن بپیوندند و در تحقق مفاد آن بکوشند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

پنجشنبه ٢٧ بهمن ١٤٠١ برابر با ١٦فوریه.٢٠٢٣
امضاها:اتحاد فدائیان کمونیست، اتحاد سوسیالیستی کارگری ، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری-حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

جمعه ۲۸ بهمن ۱۴۰۱