مجید توکلی چرا از منشور مطالبات ناراحت است؟

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 مجید توکلی که در اظهار علاقه و عشق به سرکوب مردم معترض گاهی بی پرده تر از مقامات حکومتی سخن میراند، به منشور مطالباتی تشکل های صنفی حمله کرده و گفته یعنی چه "هر کسی " منشور صادر کند. مشکل توکلی و هم فکران ضد کارگری اش این است که "اصولا چرا کارگران حرف میزنند؟! اصلا چه معنی دارد معلمان اعتراض کنند؟"

ایشان پیشتر نیز در کمک به توجیه فضای سرکوب علیه معلمان و کارگران اعلام میکرد چه معنی دارد کارگران و معلمان خیابان را مصرف میکنند و اعتراض میکنند. ایشان حالا هم از صدور منشور مطالبات کارگری و معلمی و زنان اظهار ناراحتی میکند و به طور تلویحی خواهان این است که افرادی مثل پهلوی و علینژاد برای همه مردم ایران تصمیم بگیرند و منشور صادر کنند و بقیه مردم که از نظر توکلی و پهلوی رعیت هستند دیگر حق ندارند حرفی بزنند و منشور صادر کنند.

ماهیت اعتراض توکلی و عده ای از هواداران پهلوی به منشور مطالباتی صادر شده از جنس مبارزه ماهوی شان با مبارزه کارگران و معلمان است. این دست افراد خواهان ادامه نظام استثمار هستند و تنها مشکل شان تغییر صوری و سطحی در افراد حکامیت هستند.

ما ضمن داشتن نقدهای خود به منشور و مشخصا قضیه برخی امضاهای آن، اعلام میکنیم که نه تنها امضاکنندگان این منشور حق دارند نظرات خود را بگویند بلکه اتفاقا این دست از تشکل ها در داخل ایران، دارندگان مهم ترین حق ها برای انجام این دست بحث ها و نوشتن اینگونه متن ها و منشور ها هستند و نه پهلوی ها و علینژاد ها و یا دیگر رهبران آقای توکلی و امثال ایشان.

حمله توکلی به منشور حمله ای هیستریک و ضد کارگری است. این حمله محکوم است. ما راه نقد به منشور یا هر اظهار نظر دیگری را باز میدانیم اما نفی کردن حق اساسی کارگران برای دخالت در سرنوشت خود یعنی کاری که توکلی و شرکا میکنند را حمایت از نظام سرکوب و استثمار میدانیم و با آن برخورد میکنیم. آقای توکلی! از نظر ما تو همان کاری را میکنی که نظام های سرکوب پهلوی و جمهوری اسلامی با کمک ادارات و دستگاه ها و بودجه و رسانه هایشان انجام داده اند. از نظر ما این موضع تو، موضع یک خواستار سرکوب طبقه کارگر است.

پیام دریافتی
انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه