پیام به كنگره ششم حزب كمونیست كارگری كردستان

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

حزب حكمتیست (خط رسمی): رفقای عزیز  با گرمترین درودها ضمن تشكر از دعوت شما جهت شركت در كنگره ششم حزب، متاسفانه ما امكان حضور در این نشست مهم را نداشتیم. با این وصف خواستیم از این فرصت استفاده و ضمن آرزوی موفقیت برای كنگره نكاتی را با شما رفقای عزیز در میان بگذاریم. بی تردید كنگره مهر تحولات این دوره، چه از زاویه اوضاع بین المللی و چه وضع منطقه خاورمانه و چه تحولات عراق و كردستان عراق، را بر خود دارد.

تحولاتی كه رنگ خود را بر سیمای سیاسی جهان و منطقه زده است. تحولات جهانی دوره اخیر كه با شكست سیاست میلیتاریستی غرب به رهبری آمریكا و عقب نشینی آن از خاورمیانه همراه بود، این تحولات پایان جهان یك قطبی و عروج جهان چند قطبی را به عنوان یك واقعیت بدون برگشت در مقابل جهان قرار داد و همراه خود جهانیان را وارد دوره ای جدید كرد. كنار رفتن سایه جنگهای بزرگ امپریالیستی بر خاورمیانه، امكان و فرجه ای برای طبقه كارگر و مردم آزادیخواه در كل منطقه از ایران و عراق و كردستان عراق تا لبنان و... باز كرد تا برای تامین مطالبات حق طلبانه خود دولتهای حاكم را زیر فشار بگذارند. موج اعتراضات سالهای اخیر در كردستان عراق و علیه دولت اقلیم كردستان و همزمان اعتراضات در عراق برای بهبود و رفاه كه هنوز هم در اشكال مختلف ادامه دارد، گوشه ای از تحولات در این منطقه است كه همراه با اعتراضات وسیع، سراسری و آزادیخواهانه در شهریور ١٤٠١ در ایران جهانیان را متوجه یك جنبش انسانی و عدالتخواهانه در منطقه كرد كه طبقه كارگر و زنان پای اصلی آنند.

همزمان مقاومت دول غربی و در راس آن آمریكا و عدم قبول موقعیت تضعیف شده و جدید خود در جهان به كشمكشهایی دامن زده که مخاطراتی را برای جهانیان به همراه آورده است. جنگ در اوكراین و تلاش دول غربی و ناتو برای ادامه آن به قیمت نابودی یك كشور و تلفات بسیار سنگین انسانی از مردم اوكراین، ممانعت آنها از توافق و پایان آن، ارسال كمكهای نظامی به این كشور و تحریكات و تحركات با توجیه "جنگ با روسیه و تهدید حمله روسیه"، افزایش هزینه های نظامی كشورهای اروپایی و پروپاگاند تحریك آمیز دولتها و رسانه های رسمی، نگرانی و مخاطراتی را در مقابل بشریت قرار داده است.

در همین مدت و پس از حمله حماس در ٧ اكتبر به نیروهای اسرائیل، ما شاهد یكی از خونبارترین جنایات و نسل كشی از مردم فلسطین توسط دولت فاشیست اسرائیل با حمایتهای همه جانبه دول غربی و در راس آن دولت آمریكا هستیم. همزمان شاهد یك جنبش جهانی انسانی در حمایت از مردم فسلطین و علیه نسل كشی اسرائیل هستیم كه سراسر جهان و از جمله همه كشورهای غربی را فرا گرفته و دولتهای غربی را به مصاف طلبیده است. این جنبش عظیم در غرب دفاع از مردم فسلطین و مقابله با نقش دولتهای غربی در این نسل كشی را به دفاع این مردم از حقوق انسانی خود در غرب و علیه تعرض بورژوازی در كشورهای غربی به معیشت طبقه كارگر را به هم گره زده است. در دل این جدال دولتهای غربی با پارلمان و سیستم های حكومتی، با احزاب سیاسی سنتی آنها، با فرهنگ و روبنای سیاسی حاكم بر این كشورها و نقش مخرب میدیای رسمی در تحمیق مردم و به عنوان دستگاه پروپاگاند جنگی، زیر سوال رفته است. اكنون فاصله دولتهای غربی با طبقه كارگر و مردم در غرب شبیه كشورهای خاورمیانه شده است. 

این اوضاع مستقل از دامن زدن به بحران در دولتها و سیستم پارلمانتاریستی و دمكراسی غربی همراه با حقوق بشر و سازمان ملل و ..... بعلاوه بن بست و بی جوابی سیستم كاپیتالیستی و نیاز بشریت به پایان آن را به نمایش گذاشته است. این حقایق بطور عینی نیاز به كمونیسم و انقلاب كارگری به عنوان تنها جواب واقعی برای یک جهان آزاد، برابر، مرفه و امن را در مقابل بشریت قرار میدهد.

رفقا!
علاوه بر این حقایق اكنون در عراق و كردستان عراق شاهد تحولاتی هستیم. كاهش حضور و شكست میلیتاریسم غرب در خاورمیانه و تلاش دولتهای منطقه برای كاهش تخاصمات و جنگ بدلیل نیاز بورژوازی منطقه، علیرغم دعواهای كوچكتر در میان خود، امری قابل مشاهده است. این دوره بعلاوه  اعتراض جنبش كارگری در اشكال مختلف همراه با زنان، نسل جوان و اقشار محروم برای بهبود و رفاه و امنیت و آزادی زن در این منطقه در جریان بوده است. مستقل از موقعیت ایران و تحولات آزادیخواهانه این دوره و تاثیرات جهانی و منطقه ای آن، در كردستان عراق اكنون سالهای مدیدی است كه حكومت اقلیم كردستان زیر فشار پایین جامعه قرار دارد. توهم به احزاب ناسیونالیست کرد و حكومت ״خودی״ فروریخته است و خواست سرنگونی این حاكمیت و كل حكومت قومی- مذهبی عراق روی میز طبقه كارگر و مردم محروم در كردستان و كل عراق است. 

مستقل از سیر تحولات در عراق و كردستان عراق با بیش از از سه دهه حاكمیت احزاب ناسیونالیست كرد بر كردستان عراق و نقش مخرب آنها علیه كارگران و مردم زحمتكش، فقر و بی حقوقی تحمیلی آنها به این مردم، سایه سنگین توهم ناسیونالیستی بر طبقه كارگر در كردستان عراق بشدت فروكش كرده است. بعلاوه در كل عراق نیز همه احزاب و گروهبندی های مذهبی و قومی، ناسیونالیستی و... از ناسیونالیسم عرب تا گروههای مذهبی شیعه و سنی با چند دهه حاكمیت خود و تحمیل فقر و توحش به جامعه، همگی امتحان پس داده اند و مورد نفرت اكثریت قابل توجهی از كارگران، زنان و نسل جوان و اقشار محروم جامعه اند. این شرایط زمینه را برای كاهش انشقاقات ملی و مذهبی در طبقه كارگر در كردستان و عراق و رشد مبارزه طبقاتی افزایش داده است. سناریوی خاورمیانه قومی-مذهبی شکست خورد، خیزشها و اعتراضات چند سال اخیر در عراق، لبنان و ... علیه دولتهای موزائیکی و نیروهای قومی و مذهبی حاکی این واقعیت است.

 این اوضاع و  تحولات منطقه و جهان، وظایف سنگینی را بر دوش سه حزب كمونیستی در منطقه، حزب كمونیست كارگری كردستان، حزب كمونیست كارگری عراق و حزب حكمتیست (خط رسمی)، به عنوان یك قطب متحد و متحزب در راس یك جنبش واقعی در منطقه با تاثیرات بزرگ جهانی گذاشته است. 

این اوضاع قطعا به دخالت فعال، جدی و مسئولانه ما، با روشن بینی ماركسیستی و خط و سیاست پرولتری، به اراده و تصمیم ما برای ایفای نقش و دخالتی  آگاهانه و جدی بستگی دارد. بی تردید كنگره شما میتواند با نگاه جدی، واقعبینانه به این اوضاع، با ریختن نقشه ای روشن و تصمیمات جدی سیاسی در این راستا قدمی جدی به پیش بردارد.

رفقای عزیز!
ما در این مسیر در كنار شما هستیم. برای شما و كنگره ششم حزب آرزوی موفقیت داریم.

حزب حكمتیست (خط رسمی)
١٢ مارس ٢٠٢٤